Hva er en abonnent?

En abonnent kan være en person, bedrift, organisasjon e.l som har inngått avtale med kommunen om tilknytning til offentlig vann-og avløpsanlegg, hvor begge parter har forpliktelser. 

Standard abonnementsvilkår

Last ned kommuneforlagets standard abonnementsvilkår for vann og avløp som PDF.

Tilknytning til vann og avløp

Tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg skjer ved søknad via Geomatikk gjennom en godkjent rørlegger i Ringsaker kommune.

Stikkledninger

Stikkledninger er abonnenten/huseiers ansvar fra tilknytningspunktet på offentlig ledning og inn i huset.

Tilskudd til privat stikkledning

Innbyggere som har store kostnader med å etablere privat stikkledning for å koble seg til offentlig vann og kloakk kan søke om kommunalt tilskudd. Kostnadene må overstige 

  • kr. 50 000,- for vanntilknytning
  • kr. 50 000,- for avløpstilknytning eller 
  • kr. 80 000,- for begge deler 

Dette gjelder rene anleggskostnader. Tilknytningsavgift skal ikke medregnes. 
Det regnes en egenandel på kr. 40 000 for tilknytning til hhv. vann eller avløp, og kr. 80 000,-for begge deler. Av overskytende kostnader kan kommunen dekke inntil to tredjedeler, men maksimalt kr. 40 000,-  for hhv. vann og avløp, eller kr. 80 000,- for begge deler.


Søknad om tilskudd til privat stikkledning sendes kommunen innen 1. juni for behandling i påfølgende år (tildelingsåret). Dette er fordi tilskuddene skal innarbeides i neste års budsjett. 

Hvem kan søke tilskudd? 

Tilskudd gis til innbyggere i Ringsaker kommune på den eiendommen du har fast bostedsadresse (helårsbolig). Eier du flere boliger i Ringsaker kommune, får du kun tilskudd for den boligen hvor du selv har fast bostedsadresse. 
Det gis ikke kommunalt tilskudd for fritidseiendommer.  

 

Vannmåler

Vannmåler installeres av godkjent rørlegger etter søknad om sanitærabonnement. Vannmåler utleveres av kommunen og er kommunens eiendom. Vannmåler skiftes ut med ca 10 års syklus.

Vannmåleravlesning på SMS

Her kan du lese om vannmåleravlesning på SMS

Toalettvett

Hvert år opplever vi at avløpsrør tettes igjen av avfall som ikke skulle ha vært skylt ned i toalettet. Dette kan forårsake lekkasjer og annen skade. På nettsiden dovett.no kan du se mer om hvordan du kan forebygge tette avløpsrør.

Hva gjør du med olje- eller parafintanken?

Det er et stor ansvar å ha oljetank. Som eier av oljetank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken. En konvertering fjerner denne bekymringen. Men det er viktig at avslutningen blir gjort forsvarlig. Parafintanker behandles på samme måte som oljetanker.

Oljetanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles ha restolje. Derfor utgjør oljetanker en forurensingsrisiko selv om du ikke lenger bruker oljefyren. Derfor slås det i lovverket fast at hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken elimineres.

Tømmes og graves opp

Generelt er regelen at tanker som tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig. Det er også muligheter for å få tillatelse til å fylle tanken med sand, og la den ligge. Ta kontakt med din kommune for å sjekke ut hvilken praksis som følges. 

Tillatelse til å la tanken ligge skal søkes hos brannvesenet. Det er den instansen som har myndighet til å gi dispensasjon i forhold til det gjeldende regelverket. Tanker som er gitt tillatelse til å bli liggende skal rengjøres før de eventuelt kan fylles med sand eller grus. 

Fjerning av olje-/parafintanker og -anlegg

Oljetanker regnes som farlig avfall, og kan kun leveres til selskaper/stasjoner som har tillatelse til å ta imot og behandle farlig avfall. Tanker som er renset utstilles derfor med et renhetssertifikat, før de kan sorteres som skrapjern.

Oljefyrte ildsteder og anlegg uten oljerester regnes ofte som blandet metall, og kan leveres inn på avfallsstasjoner. Er det derimot oljerester i ildstedet/anlegget (for eksempel i form av aske og sot) er også anlegget regnet som farlig avfall, og skal behandles deretter.

Det finnes lokale selskaper som utfører tilstandskontroll og oppgraving/fjerning av oljetanker. Oljetanker kan eventuelt graves opp på egenhånd, men det er en viss risiko forbundet med dette. Alle tanker må imidlertid tas hånd om av selskaper med tillatelse til å oppbevare og rense dem.

Kostnadene for å fjerne en gammel tank varierer, men ligger på rundt 20.000-30.000 kroner. Fra januar 2015 gir Enova noe støtte til dette ved overgang til fornybar varmekilde. Samtidig kan kostnaden bli mye større dersom man unnlater å fjerne tanken forskriftsmessig, siden det er du som eier som må betale for opprydding dersom det blir lekkasje fra tanken. Det kan fort bli mye dyrere.

Fjerning av innvendig parafintank

Noen har innvendige kjellertanker til parafin. Disse må demonteres av noen med gassertifikat, siden den må skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og renset.