Veiledning til søknad om utslippstillatelse

For å få et godkjent avløpsanlegg må det sendes inn utslippssøknad  (kommunens eget søknadsskjema om utslipp av avløp i spredt bebyggelse). Det er viktig at nødvendig vedlegg følger med. Å bygge eller rehabilitere et avløpsanlegg, er samtidig en byggesak. For prosjektering og utførelse gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven §20-1. 
Les denne søkeveiledningen før du fyller ut skjema. Du kan også finne mer informasjon på www.avlop.no

Hvem har søknadsplikt?

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).


Hva må du gjøre i god tid før du søker?

Du må lese "Forskrift om utslippsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Ringsaker kommune” for å få vite hvilke krav og eventuelle lokale tilpasninger som gjelder der du vil slippe ut avløpsvann. Du må også undersøke om eiendommen ligger i et område hvor det er spesielle regler som gjelder. Er området regulert står det vanligvis noe om vann og avløp i reguleringsplanbestemmelsene.

Ta kontakt med en konsulent på avløp,  rørlegger eller annen fagkyndig som kan prosjektere en god løsning for din eiendom. Det kreves faglig godkjent kompetanse for å prosjektere og utføre et avløpsanlegg. Etter forurensningsforskriften er det krav til at enhver tiltakshaver skaffer seg bistand til å velge beste rensemetode og dokumentere rensegraden. Den fagkyndige er tiltakshaver/eiers representant og skal stå som ansvarlig for søknaden.

Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon. Du/ansvarlig søker har plikt til varsle naboer og andre berørte. Er det lang avstand til nærmeste nabo kan varsling utelates, men dette må begrunnes i søknaden. Selv om avstanden til naboen er lang kan han allikevel ha interesser i området. Eksempelvis kan drikkevannskilder ligge skjult i grunnen eller så kan naboen planlegge å etablere en ny brønn i området. Det er du som søker som skal innhente all nødvendig informasjon. Varsel skal sendes ut med svarfrist på minimum fire uker. Du må selv sørge for å få kvittering for at varsel er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev eller underskrift)


Hva kreves av dokumentasjon?

Når du har fylt ut alle punktene på søknadsskjemaet og lagt ved alle nødvendige vedlegg har du en “komplett søknad”. Dersom du velger å utelate enkelte vedlegg oppført under pkt 4 i søknaden må du begrunne dette.


Eier av avløpsanlegg har ansvar for evt forurensing

Som eier av et avløpsanlegg er du ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget slik at forurensing kan forebygges.


Hjelp til utfylling av utslippssøknaden

Nummereringen refereres til de enkelte punktene i søknaden


1. Utslippsted

Oppgi full adresse med gårds- og bruksnummer for den/de eiendommen(e) hvor avløpsanlegget skal tilknyttes.

2. Søknaden om utslipp gjelder

Her skal du oppgi om tiltaket gjelder et nytt avløpsanlegg eller endring av eksisterende.  Oppgi hvilken bolig det er snakk om og om det er wc eller ikke. Spesifiser gjerne tiltaket.

3. Etter forskriften §§6 og 7 og foretatte undersøkelser, vil avløpet bli behandlet som følger

Etter at det er foretatt grunnundersøkelser skal du her  oppgi type renseanlegg som velges. Utslippet skal alltid infiltreres i stedlige jordmasser så lenge de stedlige jordmassene tillater det. Oppgi størrelsen på kammer og grøfter.  Anlegget må dimensjoneres etter antall pe (personekvivalenter). Personekvivalenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Som hovedregel beregnes utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett med 1 pe pr person.  Dvs at en “vanlig” boenhet skal beregnes for 5 pe.

4. Vedlegg som skal følge med søknaden til kommunen

A. Gjenpart av varsel til naboer og andre berørte parter (skjema 5155). Det er fire uker uttalefrist.  Skriftlige merknader skal gis til tiltakshaver eller ansvarlig søker som leverer disse videre til kommunen.  Med andre berørte parter menes f.eks friluftsinteresser. Det vil alltid være bedre å varsle èn for mye enn en for lite. Husk på at det er eier av avløpsanlegget som står ansvarlig for utslippet. Blankettene finner du på nettsiden til Statens bygningstekniske etat.
B. Eventuelle skriftlige uttalelser/merknader fra naboer eller andre parter. Har du mottatt skriftlige uttalelser/merknader til varselet skal dette vedlegges.
C. Kart, med bygninger, nytt avløpsanlegg/utslippssted, eksisterende avløpsanlegg, vegadkomst, drikkevannskilder i en 150 m sone rundt nytt avløpsanlegg. Målestokk 1:2000 eller 1:1000. Tegn opp hele avløpsanlegget inkludert rørgate på kartet.
D. Beskrivelse av den lokale forurensningssituasjonen, hydrogeologiske forhold og brukerinteresser. Brukerinteresser i tilknytning til utslippspunktet vil ha stor betydning for plassering og prosjektering av avløpsanlegget. Hvordan er jordsmonnet og er det fare for forurensning til f.eks vassdrag eller drikkevannskilde i området?
E. Ved jordinfiltrasjon: Dokumentasjon av infiltrasjonsevne, med synketest og/eller kornfordelingsanalyse. Grunnundersøkelser skal alltid gjennomføres og danne grunnlag for valg av avløpsløsning og dimensjonering.
F. Beskrivelse av teknisk renseløsning, dokumentasjon av rensegrad.
G. For minirenseanlegg og våtmarksfilter kreves serviceavtale og resipientundersøkelse.
H. Plan og bygningslovens skjema for søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplan, for både prosjektering og utførelse. Foretak som prosjekterer/bygger et avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Dersom det er 2 ulike aktører som søker ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utføring (UTF) er det viktig at kommunikasjonen mellom disse er god, da anlegget skal bygges etter de retningslinjer som prosjekteringen viser. Se i lokal forskrift hva kommunen krever av kompetanse.
I. Tillatelse fra grunneier. Er eiendommen en festet tomt kreves det en skriftlig avtale med grunneier.


5. Underskrift og erklæring

Merk at ansvarlig eier/tiltakshaver skal undertegne søknaden. Ansvarlig eier skal innestå for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger og at eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold. Søknaden skal også undertegnes av fagkyndig person (ansvarlig søker) med godkjent ansvarsrett innen fagområde.

Det må søkes om utslippstillatelse både ved etablering av nytt avløpsanlegg, ved rehabilitering eller ved vesentlig økning av eksisterende utslipp. Alt arbeid må utføres av godkjente fagkyndige. Det er utarbeidet en veiledning, som er nyttig å gjennomgå for deg som skal søke. 

Merk:

Nye anlegg står automatisk på tømmerute ett år etter at utslippstillatelsen er gitt. Du må derfor selv kontakte kommunen dersom anlegget ikke er ferdig eller tatt i bruk, for å utsette tømming og kunne fritas for tømmegebyret.

Tvungen tømming av septiktank – og hvor ofte må jeg tømme?

(Jf. artene 1640, virksomhetsområde 62, tjeneste 3540)

Lovhjemmel: Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv.

vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18.04.07.

Alle som har et privat avløpsanlegg, plikter å være med på kommunens ordning med tømming av slam og septik. Det er tvungen tømming med faste intervaller på alle private tanker i hele kommunen.

Hvor ofte må jeg tømme?

Private avløpsanlegg skal tømmes ut fra den hyppigheten som står i utslippstillatelsen for anlegget (hyppigheten kan variere med andre intervaller på fritidsboliger). Du bestiller kun ved behov utenom kommunal tømming. Kommunen fakturerer samme pris for ekstratømminger som ordinær tømming.

Nødtømming, spyling og andre tjenester faktureres direkte fra renovatør.

 • Slamavskillere tilkoplet WC (helårsbolig) tømmes automatisk 1 gang årlig.
 • Slamavskillere tilkoplet WC (hytter) tømmes automatisk hvert 2. år.
 • Slamavskillere uten WC (helårsbolig og hytter) tømmes automatisk hvert 2. år.
 • Minirenseanlegg tømmes automatisk 1 gang årlig på egen rute.
 • Tette tanker tømmes på bestilling, men minimum 1 gang pr. år.
 • Dersom du ikke bestiller tømming selv, vil det automatisk bli gjennomført en tømming på slutten av året.
 • Tette tanker i fjellet tømmes automatisk 1 gang årlig på høstruten, som starter ca. september/oktober.

Tømmeplan 2024

Slamavskillere

Årets rutetømming planlegges og annonseres så tidlig som mulig. Mye avhenger av smelteforholdene, men rutene starter som regel i april.

Tømmeplanen viser når tømming av slamavskillere i skolekretsene er anslått å starte. Planen vil normalt kunne avvike med noen uker etter bl.a. vær og føre, og vil derfor ikke alltid være helt nøyaktig utover året.

Last ned tømmeplan 2024

Tette tanker

Tette tanker tømmes hovedsakelig på bestilling fra abonnenten, og tømmes derfor ikke på fast rute etter skolekretser.

De vil likevel enkelte ganger kunne bli tømt samtidig med slamavskiller, såfremt det er plass på tømmebilen.

Tette tanker som ikke er tømt i løpet av året, vil tømmes på en egen oppsamlingsrute på høsten.

Det er kun tømmeområdet fjellet som har en rute/tømmeplan for tette tanker. Disse tømmes fast på høstruten.

(Se mer informasjon i avsnittet om tømming i Ringsakerfjellet).

Kjekt å vite:

 • Arnkværn varsler alle i tilhørende skolekrets samtidig - når de starter på kretsen. Er kretsen veldig stor, så vil det i enkelte områder kunne gå inntil flere uker før de kommer frem til alle.
 • Dersom man bestiller ekstratømming, vil man normalt sett likevel få planlagt rutetømming.
 • Tømming i fjellet starter som regel i skiftet september/oktober og varer til alle er tømt.
 • Tømming skal kunne gjennomføres både i fjellet og i lavlandet uavhengig av årstid.

 

Nye gebyrer for septik/slamtømming 2024

Septiktømming/slamtømming er en egen kommunal tjeneste, og er ikke inkludert i andre kommunale avgifter. Prisene i gebyrregulativet for kommende år vedtas av kommunestyret i desember hvert år. Prisene er inkl. mva.

Gjeldende priser finner du i prisregulativet nederst på denne siden. 

 • I år er det innført et årlig gebyr på alle anlegg, og et gebyr for antall tømte kubikk.
 • Det er også innført et nytt gebyr for bomtur; Fremmøte uten tømming.
 • Dersom flere hjemmelshavere/eiendommer deler et privat anlegg, vil gebyrene faktureres hjemmelshaver av den eiendommen anlegget står registrert på. Det vil si at hjemmelshaverne må fordele kostnaden seg imellom. 

Årlig fastavgift og gebyr for tømming

Det er fra 2024 innført et årlig gebyr (fastavgift) på alle private avløpsanlegg. Fastavgiften er et løpende gebyr, som deles opp og faktureres kvartalsvis eller månedlig (ettersom hvilken fakturaintervall du har på kommunale avgifter).

 • For slamavskillere uten wc som tømmes hvert 2. år, vil den årlige fastavgiften halveres. Gebyret faktureres med samme intervall som anlegg som tømmes årlig.
 • Du vil i tillegg motta en faktura for antall tømte kubikk etter gjennomført rutetømming (og bestilte ekstratømminger). Vi fakturerer kun pr. hele kubikk, og det rundes alltid opp til nærmeste hele kubikk. 

For å se priser, klikk på prisregulativet nederst på siden. 

Nytt gebyr for bomtur – fremmøte uten tømming

Det er viktig at man passer på å tilrettelegge for tømming. Dersom renovatør møter opp uten å få tømt hos deg, vil du fra og med 2024 motta et gebyr for fremmøte uten tømming.

Dette gjelder både på fjellet og i lavlandet.

OBS; Dersom du tidligere har hatt fritak for tømming på ubestemt tid, må du søke om fritak på nytt.

Fritak gjelder for ett år om gangen. Man kan i spesielle tilfeller få innvilget fritak for inntil 2 år sammenhengende. Uavhengig av tilstanden på boligen, vil du måtte søke om fritak så lenge du har et anlegg som ikke er fjernet eller fylt igjen (etter avtale med kart- og byggesak i kommunen). Se mer informasjon under «fritak».

Alle anlegg skal være tilgjengelig for tømming

Normalt sett vil slamavskillere tømmes i løpet av april-okt/november, men vi kan ikke garantere rutetømming mens det er bart. Vi ber derfor vennlig om at du må holde vegen din fremkommelig for tømmebilen, og at kummen din har god tilgjengelighet for renovatøren før tømming.

Vi har erfart at forsinkelser kan oppstå, at snøen smelter sent, eller kommer tidlig. Det kan derfor være snøføre på tømmetidspunktet hos deg. Vi oppfordrer alle abonnenter til å bli kjent med forskrift om tvungen tømming, og vilkårene i utslippstillatelsen for anleggene sine. 

Tilsynsgebyr for spredte avløpsanlegg

Bestille ekstratømming? Pass på tidsfristen!

Sjekk tanken din med jevne mellomrom, og bestill i god tid dersom du trenger å tømme utenom fast rutetømming. 
Du kan risikere å bli bøtelagt dersom tanken din renner over og forurenser terrenget.
All tømming må av utføres av den kommunen har kontrakt med. Ringsaker kommune har i dag avtale med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

Ekstratømming:

Må bestilles innenfor ordinær arbeidstid (man-fre kl.07:00-16:00) senest to virkedager før tømming.
Tømmingen må kunne utføres innenfor arbeidstiden.
For å bestille ekstratømming kan du ringe Arnkværn Miljø og Renovasjon AS på tlf. 62 35 50 00,
eller bruke bestillingsskjemaet som finnes på deres hjemmeside arnkvaern.no
 

Nødtømming:

Nødtømming er tømming som må utføres utenom arbeidstid, kveld/natt eller helg.
Nødtømminger og ekstratjenester som spyling o.l. faktureres abonnenten direkte fra renovasjonsselskapet, etter deres betingelser.
OBS! Nødtømming er vesentlig dyrere enn ekstratømming. Bestilles via telefon.

Tips til deg som bestiller tømming:

Ha en god og tydelig dialog ved bestilling, for å unngå misforståelser. 
Vær bevisst på, og få bekreftet om du bestiller en ekstratømming eller en nødtømming. 
Husk at du før tømmingen må sørge for god tilgjengelighet til anlegget, og kjørbar veg.
Alle abonnenter er i henhold til forskrift om tvungen tømming i Ringsaker kommunepålagt å holde anlegget sitt tilgjengelig for inspeksjon og tømming til enhver tid.

 

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS

For å bestille tømming kan du enten ringe Arnkværn på tlf. 62 35 50 00, eller bruke bestillingsskjemaet ved å trykke på lenken nedenfor.

Bestillingsskjema for tømming av septik - Arnkværn Miljø og Renovasjon AS

(Skjemaet kan kun brukes ved ekstratømming og ikke nødtømming)

Se deres nettside for andre tjenester: Arnkværn.no

Abonnentens ansvar

Du må påse at anlegget er tilgjengelig for inspeksjon og tømming til enhver tid.

 • Barn, kjæledyr og husdyr skal alltid sikres og holdes på trygg og forsvarlig avstand til kum og renovasjonsbil.
 • Du må sørge for å fjerne alle hindringer frem til og rundt kummen i forkant av tømming.
 • Adkomstvegen må måkes fri for snø helt frem til kummen vinterstid. Snø/is/jord skal fjernes fra tanklokk.
 • Gress og kratt må klippes/fjernes i andre årstider.
 • Det skal ikke plasseres gjenstander oppå kumlokkene, og de skal ikke innebygges eller tildekkes.
 • Tanken skal være forsvarlig sikret, slik at ikke personer eller dyr faller nedi.
 • Betonglokk skal være runde og hele, med løftekrok. Glassfiberlokk skal sikres med låsepinne.
 • Skadde eller ødelagte kumlokk skal byttes ut med et nytt godkjent lokk umiddelbart.

Krav til kjørbar veg og snuplass

Vegen må være kjørbar for tankbilene som benyttes i septikrenovasjonen.

 • Huseier er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av vegen før tømming.
 • Vegen skal være fri for hinder, og ha bredde, kurvatur og bæreevne til å tåle tankbilene som benyttes.
 • Tømmebilen må kunne snu forsvarlig på eiendommen.
 • Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg, anlegg eller eiendom i forbindelse med tømming.

Tømming i Ringsakerfjellet

Arnkværn kjører en årlig høstrute på fjellet, som oftest starter i september/oktober.

Man har ikke krav på forhåndsvarsling på SMS, men normalt vil dette gjøres.

Ekstratømminger i fjellet

Jul, vinterferien og påsken er travle perioder for hyttebesøk! Vær føre var! Sjekk tanken din neste gang du er på hytta. Planlegg tømminger slik at du unngår å måtte bestille tømming på julaften eller midt i vinterferien. Husk å se til at både vegen til anlegget og kumlokket er tilgjengelig, og måkt frem.

Det er ønskelig med bestilling av ekstratømming senest 1 uke før tømming i fjellet utenom vårløsningen, når andre frister gjelder. (Se nedenfor).

Merk deg dette:

 • Dersom du bestiller ekstratømming før 01.august, blir du likevel automatisk med på den kommunale høstruten.
 • Dersom du bestiller ekstratømming etter 01.august, blir du IKKE automatisk med på den kommunale høstruten.
 • Du kan selvfølgelig be om det, ved å kontakte oss på e-post: teknisk@ringsaker.kommune.no

Stengte fjellveger mellom 25.mars – 15.juni.

Vegene på fjellet stenges som en hovedregel mellom 25.mars -15.juni for tyngre lastebiler over 2 tonn aksellast. Dette er grunnet vårløsningen, hvor disse vegene ikke er egnet for tyngre kjøretøy. Det er derfor ikke anbefalt å hoppe over høstruten når du har tømt tidligere på året.

Søke om fritak for tvungen tømming

For å søke om fritak, må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema.
Søknaden må begrunnes med utfyllende årsak, men du skal ikke fylle inn sensitive personopplysninger. Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft. Dersom søknaden innvilges, gjelder fritaket kun for 1 år om gangen. Det kan i enkelte tilfeller vurderes forlengelse ved særskilte årsaker. Man får ikke fritak pga. boligsalg, da dette følger boligen på samme måte som andre kommunale avgifter.
 
For fritak påfølgende år, bør søknaden sendes innen 1.desember. Årsgebyret løper fra 1.januar, og fritak for gebyret gis ikke med tilbakevirkende kraft.

 

Visse kriterier for fritak gjelder: 

 • For å unngå tømming eller gebyr for bomtur, så må du søke i god tid før tømmingen skal utføres.
 • Tømmekalender for slamavskillere publiseres på starten av året. Tette tanker som gjennom året ikke er tømt, tømmes på høsten (fra sept). 
 • Nye anlegg står automatisk oppført på tømmerute 1 år etter at utslippstillatelsen er gitt. Du må selv kontakte teknisk drift i god tid dersom anlegget fortsatt ikke er bygget eller tatt i bruk.
 • Eiendommen må være ubebodd over lang tid (min. 9 mnd). Gjelder også utleie.
 • Ingen kan ha folkeregistrert adresse på eiendommen tilknyttet det private avløpet.
 • Du må søke årlig, men det innvilges ikke fritak for mer enn inntil 5 år etter hverandre.
 • Det gis ikke fritak for hytter eller næring.
 • Fritak kan innvilges dersom det er tømt på bestilling tidligere samme år. Da må kvittering/faktura fremvises.

Særskilte årsaker:
I enkelte tilfeller kan fritak gis for inntil 2 år.
Dette kan være f.eks at boligen er permanent fraflyttet uten utleie, kondemnabel, skal rives, renoveres, eier har annet permanent oppholdssted o.l.
Søknaden vurderes i hvert enkelt tilfelle, og begrunnelsen for lenger fritak må kunne dokumenteres.

 

Spørsmål?

Ved spørsmål om fritak for tvungen tømming av privat avløp kan du kontakte teknisk drift på e-post teknisk@ringsaker.kommune.no.

Les mer på siden ofte stilte spørsmål om faktura for eiendomsavgifter.

Ved spørsmål om fritak for feiing/tilsyn kan du lese mer på siden boligtilsyn og feiing eller kontakte Ringsaker Brannvesen: postmottak.brann@ringsaker.kommune.no.