Hva bruker vi pengene fra tilsynsgebyret til?

Pengene kommunen tjener på tilsynsgebyret brukes til å dekke de utgiftene vi har for å gjøre tilsynsarbeidet. Å føre tilsyn med og rydde opp i spredte avløp, er en lovpålagt oppgave som alle kommunene i Norge må gjøre. Kommunene skal gjøre arbeidet etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi ikke kan bruke pengene til noe annet enn det det koster å gjennomføre tilsynet.

Hvem skal betale tilsynsgebyr for avløpsanlegg?

 • De som eier eiendommer med bygninger som ikke er tilknyttet et kommunalt avløpsrenseanlegg, skal ha et godkjent avløpsanlegg og betale et årlig tilsynsgebyr.
   
 • Alle som har et avløpsanlegg må betale tilsynsgebyr, også når vannet er avstengt eller bygget ikke har innlagt vann.

Må jeg betale selv om bygningen ikke er i bruk?

Ja, du må betale tilsynsgebyr selv om bygningen ikke er i bruk. Du må også betale selv om tilstanden på bygningen er dårlig. I slike tilfeller kan du søke om fritak fra slamtømming for en tidsbegrenset periode.

Når slipper jeg å betale tilsynsgebyr for avløpsanlegg?

Du slipper bl.a. å betale tilsynsgebyr hvis….

 • Du eier et bygg som verken har innlagt vann eller avløpsanlegg
 • Bygget er revet/brent ned. Husk at du må søke om å få rive et bygg. Hvis du får tillatelse til å rive bygget, kan det bety at du må sanere hele eller deler av avløpsanlegget også. Da må du også søke om en slik sanering. Før du kan slippe å betale tilsynsgebyr, må du dokumentere at avløpsanlegget er sanert.

Jeg har tett tank for toalettavløp og gråvannstank. Må jeg betale to gebyr?

Nei, det må du ikke. Bygninger som har avløpsanlegg som skiller svartvann (avløp fra toalett) og gråvann (alt det andre avløpsvannet), skal betale kun ett tilsynsgebyr. 

Jeg har kun utslipp av gråvann. Må jeg betale tilsynsgebyr?

 Ja, hvis du har utslipp av gråvann må du betale tilsynsgebyr. Hvis du har innlagt vann, må du også søke om utslippstillatelse for å slippe ut gråvann.

Jeg har minirenseanlegg, og servicepersonell ser til anlegget jevnlig. Hvorfor må jeg i tillegg betale for at kommunen skal kontrollere det?

 • Alle som eier et minirenseanlegg, skal ha en serviceavtale for anlegget sitt. Utslippstillatelsen er ikke gyldig uten en slik avtale. Serviceavtalen er en teknisk oppfølging av minirenseanlegget.Servicepersonellet sjekker blant annet:

– at alle de tekniske komponentene fungerer

– beredskap med tanke på reservedeler

– påfylling av kjemikalier

 • Kommunen sjekker ting som servicepersonellet ikke sjekker. For eksempel hvor restutslippet havner, slik at det ikke forurenser drikkevann, badevann/strender, fiskeplasser, steder der barn leker eller jordvanning i jordbruk.
   
 • Hvis servicefirmaet har rapportert om avvik, er det kommunen som følger det opp. 
   
 • Vi sjekker også at den som eier anlegget, har de tillatelsene som er nødvendige. Et eksempel på dette er utslippstillatelse.

Jeg har felles avløpsanlegg med naboen – får vi ett gebyr hver?

Ja, det er ett gebyr per anlegg. Hvis du deler avløpsanlegg med flere, fordeles gebyret på de som benytter fellesanlegget.

Hva regnes som et felles avløpsanlegg?

Skillet mellom felles avløpsanlegg og separate avløpsanlegg går ved om avløpene fra forskjellige eiendommer/bygninger samles før eller etter hovedrensetrinnet.
Hva som er hovedrensetrinnet i et avløpsanlegg varierer fra anlegg til anlegg og hvilke rensekrav som stilles der anlegget er etablert.

Eksempler: 

Hvis avløpsvannet samles før hovedrensetrinnet, regnes det som et felles avløpsrenseanlegg: 

 • Flere parallelle avløp ledes til en stor slamavskiller før videre rensing.
 • Flere parallelle slamavskillere der avløpsvannet samles før infiltrasjon eller annen hovedrensing.

Hvis avløpsvannet samles etter hovedrensetrinnet, regnes det som separate avløpsrenseanlegg: 

 • Flere parallelle slamavskillere har felles ledning til senket utløp i sjø.
 • Flere parallelle minirenseanlegg eller filterbedanlegg har felles infiltrasjon eller senket utløp til sjø/vassdrag for å lede bort avløpsvannet.

Hvordan bestemmes gebyrstørrelsen?

Det er de kostnadene som er knyttet til arbeidet som bestemmer størrelsen på gebyret. Kommunen skal ikke tjene penger på arbeidet.

Tilsynsgebyret vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.