Hvor er det tillatt å bo på hytta?

Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig tillates i regulerte byggeområder bortsett fra områdene Lauvlia, Ljøsheim, Grunnåsen, Hammarseterhøgda, Kroksjølia, områdene nord for Kroksjødammen, samt områdene øst for Åsta. Det vil si at det er mulig å søke om bruksendring for de aller fleste fritidsboligene i Ringsaker. Dette framgår av kommuneplanens arealdel bestemmelse 2.3 nr. 14.

Det er en forutsetning for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig at det er vei som er åpent hele året og at bygget har innlagt vann, godkjent avløp og strøm. Bygget må også tilfredsstille tekniske krav til bolig.

Hva må du gjøre?

Dersom hytta di er innenfor godkjent område, bør du ta kontakt med en bygningskyndig som kan bistå med vurderinger og være ansvarlig søker. Dette betyr at et foretak med ansvarsrett må stå ansvarlig for søknad, prosjektering og eventuelt utførelse av endringer/utbedringer som må til for å kunne godkjenne fritidsboligen som en helårsbolig. Dersom eier kan vise til egen kompetanse som sannsynliggjør at arbeidene vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planer for området, er det mulig å søke om ansvarsrett som selvbygger.

Få ansvarlig søker til å vurdere om hytta oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17), og få avklart hva som eventuelt må utbedres eller hva det eventuelt må søkes unntak for. Ansvarlig søker må så sende søknad om bruksendring til kommunen. Er det usikkerhet, kan det være lurt å gjennomføre en forhåndskonferanse før søknaden sendes kommunen.

For festetomter må bortfester/grunneier godkjenne at du kan søke om bruksendring.

Melde flytting

Når du har fått innvilget bruksendring, kan du melde flytting. Det gjør du til Folkeregisteret.

Kostnader

Gebyrer for bruksendring avhenger av byggets størrelse og om det kreves ombygging/fysisk arbeid. Gebyrene framgår av kommunens gebyrregulativ.

En bruksendring fra fritidsbolig til bolig medfører også endring av kommunale avgifter.

Kontakt

Dersom du lurer på noe, ta gjerne kontakt med Kart- og byggesaksjef Atle Ruud på telefon 476 96 745.

Tilknytningsstoppen på Sjusjøen er opphevet

Ringsaker kommune og grunneierne i fjellet har inngått forlik i konflikten rundt VA-avtalen i fjellet. Forliket innebærer at Mesnali vannverk blir bygget, noe som gir sikkerhet for vannforsyningen i fjellet. Forliket innebærer også at tilknytningsstoppen som ble innført i juni 2019 nå oppheves. 

Oppheving av tilknytningsstoppen innebærer at situasjonen går tilbake til slik den var før juni 2019. 

De som ønsker tilknytning til offentlig vann og avløp i fjellet, må sende en sanitærsøknad til kommunen. Sanitærsøknad sendes inn via ledningsportalen

De som har søkt om tilknytning kun til avløp og om dispensasjon fra tilknytning til vann, må nå sende en ny søknad på tilknytning til både vann og avløp. De som har sendt inn søknad om tilknytning til avløp til behandling vil motta eget informasjonsbrev om dette.

Ved spørsmål, henvend deg til innbyggerservice på telefon 62 33 50 00 eller på e-post til teknisk@ringsaker.kommune.no