Har du generelle henvendelser eller spørsmål om byggesak, skal du kontakte innbyggerservice.

Byggavfall

Det er krav om kildesortering av byggavfall. Krav om avfallsplan gjelder blant annet for nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal og riving eller rehabilitering av bygninger som overskrider 100 kvadratmeter bruksareal, jf. § 9-6 og § 9-7 i byggteknisk forskrift.

For tiltak som har krav om avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet vedlegges søknad om ferdigattest, jf. byggesaksforskriften § 8-1.

Sluttrapport med avfallsplan, skjema 5178 eller 5179

Byggeregler og skjema

På hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet finner du til enhver tid gjeldende regler. Vi benytter også skjemabasen som ligger på direktoratets side.

Bygge – Hvordan forstå kommunale planer?

Det kan være en utfordring å forstå kommunale planer og hvordan dette påvirker din byggesak. For å forklare dette har Direktoratet for byggkvalitet laget veiledningen «Slik forstår du kommunale planer».

Det enkleste er å gå inn på arealplaner.no og søke opp eiendommen. Da vil planer som berører eiendommen opp.

Bo på hytta

Drømmer du om å bo på hytta? I Ringsaker er dette i mange tilfeller fullt mulig, og vi ønsker deg hjertelig velkommen! Mange av våre hytteområder er godt tilrettelagt som boområder, og vi ønsker å hjelpe deg med god informasjon om hvor det er tillatt å bo på hytta og hva som skal til. På denne siden finner du en veiledning: Bo på hytta

Visuelle kvaliteter for småhus

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har lagd en veileder som skal gi bedre visuelle kvaliteter når bolighus skal få noen ekstra kvadratmeter. Veilederen tar for seg hvordan du kan utforme og plassere tilbygg.

Gå til Direktoratet for byggkvalitets veileder Visuelle kvaliteter for småhus

Bygge eller søke, inkludert bygg uten å søke

Direktoratet for byggkvalitet har nå laget samlesiden «Bygge eller endre». Her er det både veiledning mht. søknadspliktige tiltak og ulike veivisere som du bør gjennomgå, dersom du tror tiltaket ikke er søknadspliktig. Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig pga. bygget, kan tiltaket likevel kreve søknad om dispensasjon pga. utnyttelsesgrad, nærhet til nabo mv. Bruk av veiviseren skal gi deg svar på dette.

På siden kan du lese om hvordan du søker, om du må søke, eksisterende bygg, nabovarsel, ansvar i byggesaken og om oppussing og vedlikehold. 

Gå til siden «Bygge eller endre» hos Direktoratet for byggkvalitet.

 

En del tiltak er unntatt fra søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Før du starter må du spesielt sjekke plangrunnlaget - kommuneplan/reguleringsplan.

Vi registrerer dessverre at en del ikke undersøker plangrunnlaget i forkant, noe som medfører problemer i etterkant. Bl.a. er det bestemmelser i reguleringsplanene som gjelder arealutnyttelse. Dersom tiltaket f.eks. medfører at arealutnyttelsen blir større enn det som reguleringsplanen gir adgang til må det søkes dispensasjon, selv om selve tiltaket er unntatt søknadsplikt.

I tillegg må du forsikre deg om at bygget ikke plasseres over der det er vann- og avløpsledninger, eller andre kabler og ledninger. Informasjon om dette kan du få ved å kontakte teknisk drift i Ringsaker kommune, eller HIAS.

NB:

Når det gjelder oppføring av frittliggende bygninger inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2, skal tiltakshaver informere kommunen om bygningens/tilbyggets plassering når det er ferdigstilt slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlagskjema.

Sammen med skjemaet «Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt» leveres tegning/kart, hvor det framgår plassering og lengde/bredde og høyde på tiltaket.

Forurenset grunn - grunneiers ansvar

 

Det er grunneier som har ansvar for å undersøke om grunnen er forurenset.
 

 • Det er også eiers ansvar å få kartlagt hvilket omfang forurensningen eventuelt har, og hvilke konsekvenser forurensningen har for miljøet.  
   
 • Dersom undersøkelser viser at det er forurensning i grunnen, må det tas flere prøver for å kartlegge eventuelle konflikter mellom brukerinteresser og miljøhensyn. 
   
 • Dersom grunnen er forurenset, skal det lages en tiltaksplan som gir oversikt over planlagte tiltak. Denne planen skal godkjennes av kommunen. Selv om kommunen har godkjent planen, er det grunneier som har ansvaret for at tiltakene som utføres er tilstrekkelige og i samsvar med lovverket. 

Mer om dette kan du lese i Forurensningsforskriften kap.2.

 

Dette gjelder etter oppstartet arbeid på stedet

 • Hvis det først oppdages forurensning i grunnen eller mistanke om forurensing etter at arbeidet i grunnen har startet opp, skal alt arbeid på stedet stanses straks. Dette for å unngå at forurensningen kan spre seg videre i terrenget. 
   
 • Grunneier har plikt til å gjennomføre undersøkelser av terrenget i henhold til lovverkets § 2-4. Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset, inntrer pliktene etter § 2-5 og § 2-6.
   
 • Plikten til å stanse arbeidet etter denne bestemmelsen gjelder ikke tiltak som er nødvendige for å redusere eller stanse forurensning eller fare for dette. 
   
 • Sjekk om det er registrert forurensning på den aktuelle eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase

 

Spørsmål angående forurenset grunn kan rettes til teknisk drift på e-post postmtk@ringsaker.kommune.no

 

Estetiske retningslinjer

Kommunestyret i Ringsaker vedtok 23.05.2007 retningslinjer for estetikk og byggeskikk.

Fjernvarme

I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel 2022-2026  vedtok kommunestyret en egen bestemmelse til plan- og bygningsloven vedrørende fjernvarme, vedlegg 3 i bestemmelsene.

Forhåndskonferanse

For større og omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg og krever forberedelser fra deg.

Slik får du utbytte av forhåndskonferansen

Send inn kart, beskrivelse av prosjektet, skisser og spørsmål som ønskes avklart, samtidig som du ber om forhåndskonferansen. Det gir saksbehandler mulighet til å forberede seg og gi svar i møtet.

Les også Direktoratet for byggkvalitets veiledning til forhåndskonferanse

Velg seriøs arbeidskraft - Tettpå:

Ringsaker kommune samarbeider med Tettpå

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner. 
Formålet med Tettpå er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggebransjen. Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i Ringsaker for å dyktiggjøre dem i valget av håndverkere.  

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

Slik velger du håndverker

Tettpå har utarbeidet en veileder med sjekkliste og tips om hvordan du velger seriøse håndverkere. Du får informasjon om:
o    hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
o    hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata
o    fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
o    hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre
Å sjekke håndverksbedriftene før du skriver kontrakt, gir deg trygghet i byggeprosjektet. Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og vil bidra til et sunt og godt arbeidsliv.

Saksbehandlingstid

Plan- og bygningsloven oppstiller ulike saksbehandingsfrister for ulike sakstyper. Fristene varierer fra tre uker for de enkleste og mest opplagte sakstypene via 12 uker for visse søknader med nabomerknader, til ingen tidsfrist for dispensasjoner. Tidsfristene forutsetter komplett søknad.

En rekke søknader må kompletteres før vedtak kan treffes, enten på grunn av mangelfull dokumentasjon eller at søknaden skal sendes på høring til andre instanser. Slike saker ferdigbehandles så snart det lar seg gjøre etter at søknaden er komplett.

Parkering

I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel 2022-2026  vedtok kommunestyret en egen bestemmelse til plan- og bygningsloven vedrørende parkering, vedlegg 1 i bestemmelsene. Det er bl.a. forskjellige krav til parkering mellom sentrumsområdene/bykjernen i Brumunddal og Moelv og øvrige områder.

Skilt og reklame

I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel 2022-2026 vedok kommunestyret en egen bestemmelse til plan- og bygningsloven vedrørende skilt og reklame, vedlegg 2 i bestemmelsene.  

Tilknytningsavgift

For alle bygninger som er/skal tilknyttes offentlig vann- og/eller avløpsnett gjelder reglene for tilknytningsavgifter. Reglene gjelder både nybygg og tilbygg. Tilknytningsavgiften framgår av kommunens gebyrregulativ.

Dersom det ikke er offentlig avløpsnett må det søkes om utslippstillatelse. Mer informasjon om dette finner du under siden spredt avløp.