SU

Dette er det øverste rådsorganet ved skolen og har denne sammensetningen:

2 foreldrerepr.

2 lærere

2 fra Ringsaker kommune – hvorav rektor er den ene

1 fra andre tilsatte

2 elever ( - der det er aktuelt for saken )

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Elevene skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som er underlagt taushetsplikt.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. 

Medlemmer i SU 2016/2017:

NAVN

FUNKSJON

REPRESENTANT FOR

VARAREPR.

Hilde Bråthen Horten

leder

foreldrene

 

Hanne Skullerud

nestleder

foreldrene

 

Marita Bergsodden

 

foreldrene AKS

 

Marianne Grønland

 

lærere

 

Aud Heggelien Gustum

 

lærere

Kari Hornnæss

 

andre tilsatte

 

Kjell Pettersen

 

Ringsaker kommune

 

Bodil Ellefsæter/

Steinar Ulven

sekretær

Ringsaker kommune

 

2 repr. fra Elevrådet

 

 

 

Skolemiljøutvalg

Opplæringsloven krever at alle offentlige grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. I grunnskolen skal elever og foreldre utgjøre flertallet i utvalget. Lovebestemmelsene åpner for at skoleeier kan bestemme at samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget blir ett og samme organ. Det har vi valgt å gjøre ved Skarpsno skole. Dersom skolemiljøutvalget behandler taushetsbelagte saker, skal ikke elever i grunnskolealder være tilstede. Når elevrepresentantene fratrer som følge av at det blir behandlet taushetsbelagte saker, kan foreldrerepresentantene gis dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av stemmene til elevrepresentantene.

FAU

Alle foreldre som har barn ved skolen, er automatisk med i foreldrerådet (Opplæringsloven § 11-4). Ved Skarpsno skole avholdes årsmøtet i foreldrerådet om våren.

Oppgaver.

  • Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Dessuten skal foreldrerådet arbeide for å

  • skape godt forhold mellom det enkelte hjem og skolen
  • legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

 

Foreldrerådet kan gjøre gyldige vedtak når mer enn halvparten av de frammøtte har stemt for.

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg  (FAU):

Årsmøtet i foreldrerådet vedtok våren 1997 at FAU skulle bestå av alle de 14 trinnkontaktene, to repr. fra hvert trinn. FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

Det er foreldrerådet som fastsetter valgordningen, og som avgjør hvor mange foreldrerepr. som skal være med i arbeidsutvalget. En valgt foreldrerepr. fra Aktivitetsskolen kan også delta på møter i FAU.

Leder av foreldrerådet velges på årsmøtet – for ett år om gangen. På årsmøtet velges også valgkomite, revisor og kaffekokere. Leder er selvskreven repr. til samarbeidsutvalget, men FAU skal velge en repr. til. De siste årene har dette vært nestleder.

FAU skal dessuten velge nestleder, sekretær og kasserer.

Medlemmer i FAU 2016/2017:

TRINN

 

Representantene på 1.-6.trinn sitter fram til åpningen av Moelv skole; høsten 2017.

1. TRINN

Linn Hagelund, Ranveig Tufte

2. TRINN

Ingun Væringstad Strandvik, Torbjørn Kløvstad Granseth

3. TRINN

Elisabeth Bogsti, Tor Henning Johansen

4. TRINN

Anita Melnæs, Lars Thomas Iversen Ottesen

5. TRINN

Trine Fevik, Hanne Skullerud

6. TRINN

Kari Lene Sjølie Kåshagen, Ola Skaugen

7. TRINN

Anita Rud Rosenborg, Kai Solvang