Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen skal være et skolefritidstilbud som gir ungene en opplevelse av en helhetlig dag med god sammenheng mellom skole og skolefritidsordning. Våre barneveiledere har masse kompetanse, og stor vilje til å lære mer.

Ungene skal oppleve at tiden de bruker i Aktivitetsskolen er kreativ, utviklende, spennende og bygger opp under kompetansemålene i skolen. Kilde, Fossen og Skarpsno skoler legger stor vekt på samarbeid mellom lærerne og barneveiledere. 

 

Vurdering for læring og IKT

Digitale tavler benyttes aktivt til læringsformål. Fronter skal benyttes som læringsplattform. Alle lærerne skal bruke verktøyet i kommunikasjonen med kolleger, elever og til å utveksle undervisningsopplegg og informasjon. På alle trinn skal fronter være et aktivt verktøy. Individuelle utviklingsplaner benyttes som en naturlig del av underveisvurderingen. Her skal IKT som grunnleggende ferdighet synliggjøres.

Målet er å etablere og utvikle en vurderingspraksis som fremmer læring. Det skal legges vekt på egen- og hverandre- vurdering. Læringspartner benyttes som metode på alle trinn. Kilde/ Fossen og Skarpsno deltar i nettverk i Ringsaker.

Vi skal sørge for å kvalitetssikre foreldreinvolveringen, og styrke den elevrettede bruken av verktøyet. IKT skal benyttes som verktøy for læring i alle fag, og digitale ferdigheter skal være synlige på skolens årsplaner og ukeplaner. Kompetanseheving skjer i lærernes samarbeidstid, gjennom deling av kunnskap, og ved å følge opp Ringsaker kommune sin IKT- plan. Ringsaker kommune har bevilget ekstra midler til IKT.

 

Fagkompetanse

Kunnskapsløftet har fokus på grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktiv del i kunnskapssamfunnet. Lærerne gis muligheter for kompetanseheving.

5 lærere deltar på videreutdanning i 2016- 2017.

Kilde, Fossen og Skarpsno skoler skal ha spesielt fokus på kartlegging i basisfagene, og aktivt benytte vurderingsmetoder for å dokumentere elevenes læring og raskt kunne sette inn tiltak. Alle elever skal systematisk følges opp i leseprosessen gjennom SOL. Vi skal fortsette samarbeidet med Folkebiblioteket, og utvikler skolebiblioteket og deltar i nettverk. Lærerne skal ha fagmøter i lesing/ skriving, engelsk og matematikk for å styrke undervisningen i disse fagene, og delta i fagnettverk sammen med andre skoler i Ringsaker i regning for 5.- 7. trinn og engelsk for 1. -4. trinn. Nettverkene ledes av egen nettverksleder. Vi er med i den nasjonale lærerspesialistordningen i lesing/ skriving.

 

NAFO- skole

Kilde/ Fossen er «NAFO-skole». Vi skal samarbeide med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring for å øke kompetansen og sikre at elevene med flerkulturell bakgrunn får tilfredsstillende opplæring.