Krav til boligen og utleier

 • Boligen må være godkjent som utleiebolig og være utrustet med nødvendig brannvarsling og brannslokkingsutstyr.
   
 • Ringsaker kommune må få tilgang til boligen for inspeksjon og eventuell møblering i god tid før bosetting.
   
 • Leieavtalen inngås direkte med leietaker fra datoen vedkommende bosettes.
   
 • Ringsaker kommune ønsker at husleieavtalen inngås for minimum tre eller fem  år, og at det er en tre måneders gjensidig oppsigelsestid.
   
 • Leieavtalen må følge husleieloven.
   
 • Boligen må ha sentral beliggenhet  og ha kort gangavstand til kollektiv transport.

Selv om du registrerer boligen hos Ringsaker kommune, er ikke dette en bindende avtale. Du står fritt til å leie ut boligen til andre, dersom det tar tid før kommunen får avklart behovet for å leie ut nettopp din bolig.  

Ringsaker kommune betaler ikke ut depositum for boliger, men vi gir deg depositumsgaranti, som vil si at kommunen garanterer for utbetaling dersom depositumkrav utløses.

Dette skjemaet er en kartlegging. Dersom det blir aktuelt å leie vil vi ta kontakt med deg.

Det utfylte skjemaet går kun til de som jobber med boliger til flyktninger og det kan ikke nås av andre.

Gå til skjema for registrering av utleiebolig til flyktninger