Krav til boligen og utleier

Her kan du lese om vesentlige krav til deg som utleier og utleieboligen:

 • Boligen må være godkjent som utleiebolig og være utrustet med nødvendig brannvarsling og brannslokkingsutstyr.
   
 • Ringsaker kommune må få tilgang til boligen for inspeksjon og eventuell møblering i god tid før bosetting.
   
 • Leieavtalen inngås direkte med leietaker fra datoen vedkommende bosettes.
   
 • Ringsaker kommune ønsker at husleieavtalen inngås for minimum tre eller fem  år, og at det er en tre måneders gjensidig oppsigelsestid.
   
 • Leieavtalen må følge husleieloven.
   
 • Boligen må ha gangavstand til kollektiv transport.

Selv om du registrerer boligen hos Ringsaker kommune, er ikke dette en bindende avtale. Du står fritt til å leie ut boligen til andre, dersom det tar tid før kommunen får avklart behovet for å leie ut nettopp din bolig.  

Ringsaker kommune betaler ikke ut depositum for boliger, men vi gir deg depositumsgaranti, som vil si at kommunen garanterer for utbetaling dersom depositumkrav utløses.

Skjema for registrering av utleiebolig til flytninger

Dette skjemaet er en kartlegging. Dersom det blir aktuelt å leie vil vi ta kontakt med deg.

Det utfylte skjemaet går kun til de som jobber med boliger til flyktninger og det kan ikke nås av andre.

Gå til skjema for registrering av utleiebolig til flyktninger

 

Husleiekontrakt fra Forbrukerrådet

På Forbrukerrådet.no finner du en standard husleiekontrakt som kan fylles ut digitalt eller lastes ned som PDF.

Husleiekontrakten regulerer sammen med husleieloven leierens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leietakeren enn det som følger av husleieloven.

Les mer om husleiekontrakter på forbrukerrådet.no

 

Boligdugnaden.no

På nettstedet boligdugnaden kan du lese mer om å leie ut til flyktninger, studenter eller andre som har behov for utleiebolig.

Boligdugnaden.no