A
Avstandserklæring
Avtale om leie av jord

B
Barnehage – søknad om reduksjon og fritak for foreldrebetaling 
Barnehageplass - klage ved avslag
Barnehageportalen - søk plass
Bostøtte
Bredbånd - søke om tilskudd
Bruk av motorisert kjøretøy i utmark og vassdrag
Byggesak
Bygging av landbruksveg

D
Deling eller justering av grunneiendom
Dispensasjon - sjekkliste med hensyn til kommuneplanen
Dispensasjon fra plan og bygningsloven

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Egenmelding til særskilte brannobjekt
Eiendomsskatt - ettergivelse/nedsettelse
Erklæring om vegrett
Erverv av fast eiendom

F
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
Forespørsel om oppfølging av ungdom gjennom Los Ringsaker
Fritak for eiendomsavgifter
Fyrverkeri - avfyring utenom nyttårsaften
Fyrverkeri - handel med pyroteknisk vare
Fyrverkeri - oppbevaring og handel

G
Gravemelding
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helse- og omsorgstjenester
Helse- og omsorgstjenester - samtykkeskjema

I
Idrettsmidler
Individuell plan

K
Konsesjon på erverv av fast eiendom
Kontantstøtte
Kulturmidler

L
Ledsagerbevis - elektronisk skjema
Ledsagerbevis - pdf
Leie av idrettshaller og kulturhus
Leie av kommunal bolig/omsorgsbolig - elektronisk skjema
Leie av kommunal bolig/omsorgsbolig - pdf
Logopedi - henvisningsskjema for barn

M
Melding om midlertidig overnatting
Melding til barneverntjenesten
Månedlig faktura

N
Nabovarsel
Nedgravde oljetanker 3200 liter eller mindre
Nedgravde oljetanker over 3200 liter
Norskopplæring
Nydyrking - søknad om godkjenning av plan

O
Oppfølging av ungdom - henvendelsesskjema
Oppmelding til etablererprøve/kunnskapsprøve - elektronisk skjema
Oppmålingsforretning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - elektronisk skjema
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legeerklæring - PDF
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknadssjema - PDF
Pedagogisk rapport - barnehage
Pedagogisk rapport - skole
PPT - henvisningsskjema individsak
PPT - henvisningsskjema systemsak

R
Refusjon fra skogfond for egeninnsats
Renovasjonsgebyr - søknad om fritak
Reseksjonering PDF document ODT document

S
Salgsbevilling
Sammenkomst med dans i forsamlingshus og andre lokaler
Sammenslåing av matrikkelenheter
Samtykke til oppfølging i Los Ringsaker
Seksjonering PDF document ODT document
Serverings- og skjenkebevilling
Skjenkebevilling for enkeltanledning - elektronisk skjema
Skolefri
Skoleskyss
Skorsteiner og ildsteder - søknads- og meldeskjema
Spesialpedagogisk hjelp
Spesialundervisning
Spesialundervisning - friskoler og andre kommuner PDF document ODT document
Spredeareal for husdyrgjødsel - avtale om leie
Startlån
Søknad om plass i fritidsgrupper for ungdom
Søknadsskjema for tildeling av mentor i bedrift
Søknadsskjema til Parkgården - gründere
Søknadsskjema til Parkgården - studenter

T
Tanker for fyringsolje, diesel, parafin o.l.
Tilskudd til lokale kulturbygg
Tilskudd til produksjon av skogflisråstoff
Tilsynsfører - rapport
Tilsynsfører - timeliste
TT-kort

U
Utbetaling fra skogfond og tilskudd til skogkultur
Utslippssøknad

V
Vannprøver - bestill analyse
Varsel om kjennskap eller mistanke om at en elev ikke har et trygt eller godt skolemiljø
Verge