Utsatt eller tidligere skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år. Barnet må fylle fem år innen 1. april. En sakkyndig vurdering fra PPT danner grunnlaget for avgjørelsen om hvorvidt et barn får innvilget utsatt skolestart eller tidligere skolestart. 

Saksbehandling

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken før vedtaket fattes. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med kan du få den ved å henvende deg til kommunen. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Samtidig skal du få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Hvis kommunen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.