Hva sier opplæringsloven?

Opplæringsloven § 8-1 gir grunnskoleelevene (1.-10. trinn) rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Skoletilhørighet er avhengig av hvilken skole med kapasitet som ligger nærmest.

§8-1. Skolen
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. (...) Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. (...)

Kan jeg søke skoleplass til annen skole enn nærskolen?

Foresatte kan søke skoleplass for sitt barn på en annen skole enn den eleven tilhører. Dersom det er kapasitet ved den skolen man ønsker plass ved, kan søknad innvilges. Retten til skoleskyss er knyttet til nærskolen, slik at i disse tilfellene må foresatte påregne å dekke skoleskyssen selv. For informasjon om skoleskyss, se nettsidene til Innlandstrafikk.


Søknad om skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, skal sendes til den enkelte skole hvor eleven har skoleplass / har fått tildelt skoleplass. Søknaden stiles til Rådmannen, Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal, men sendes på e-post eller per brev til skolen.  Skolen videresender deretter søknaden til rådmannskontoret for journalføring og saksbehandling.

Søknader om skolebytte som ikke gjelder ordinær tilflytting til ny nærskole behandles sentralt ved rådmannskontoret og adresseres til postmottak@ringsaker.kommune.no eller per post til Rådmannen, Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal.

I søknaden må det framgå en kort begrunnelse for søknaden, med navn og fødselsdato for eleven og navn og adresse til foresatte.

​Her ser du oversikten over alle skoler i Ringsaker. Skolene kan vises som liste sortert alfabetisk eller i Google Maps.

Hvordan gis det beskjed om skoleplass?

Hvert år sendes det skriftlig melding til foresatte for nye 1.klassinger i månedsskiftet november/desember året før skolestart med melding om tildelt skoleplass. Tilsvarende melding om tildelt skoleplass sendes også til foresatte for elever som skal begynne på ungdomstrinnet.

Hvor får jeg mer informasjon?

Den enkelte skole vil kunne gi mer informasjon og svar på spørsmål om skoletilhørighet.

For informasjon om videregående opplæring vises det til Innlandet Fylkeskommune. Det er de som har ansvar videregående opplæring.