• Helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie.
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp.
 • Personlig assistanse og opplæring (PAO).
 • Støttekontakt.
 • Plass i institusjon, herunder langtidsplass, korttidsplass og avlastning.
 • Avlastning for barn og unge.
 • Rehabilitering i institusjon eller eget hjem
 • Koordinering av tjenester til brukere med store og sammensatte behov
 • Matombringelse.
 • Psykisk helse og rustjeneste.
 • Demensomsorg.
 • Dag- /aktivitetstilbud.
 • Trygghetsskapende teknologi.
 • Omsorgsbolig.
 • Omsorgsstønad.
 • Individuell plan (IP).

Noen av disse tjenestene er nærmere beskrevet under andre menyvalg på hjemmesiden. Ønskes nærmere informasjon om tjenestene, ta kontakt med enhet for tjenestetildeling og samordning, eller den enkelte enhet.