Regjeringen oppnevnte i januar 2022 en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Den ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Rapporten ble levert 5. juni i år. 
Kommisjonen drøfter det helhetlige risiko-, sårbarhets- og trusselbildet og tar utgangspunkt i fire faktorer som treffer Norge bredt: Stormaktsrivalisering, teknologisk utvikling, klimaendringer  og demografiske endringer.
I sitt foredrag vil Harald Sunde snakke om utfordringene vi står over for og hvilke endringer som må til for å utvikle en robust beredskapsstruktur. 

Harald Sunde er hæroffiser av generals grad, og var fra 2009 til 2013 Norges forsvarssjef. Etter at han gikk av som forsvarssjef har han engasjert seg i formidling av Ringsakers krigshistorie. Han er en engasjert politiker og er blant annet opptatt av jordvern, matsikkerhet og generell samfunnssikkerhet.

Arrangeres av Ringsaker kommune i forbindelse med Egenberedskapsuka 2023. 

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tid: Tirsdag 31. oktober klokka 19:00