Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Alle ansatte ved Moelv og Fossen skoler skal jobbe systematisk for å fremme og opprettholde et trygt og godt læringsmiljø for alle elever og ansatte. Det legges stor vekt på forebygging gjennom relasjonsbygging, god klasseledelse og god kommunikasjon for å fremme trygge og gode skolemiljø. Skolens ledelse informerer om trygt og godt skolemiljø på alle foreldremøter og til skolenes FAU.  

Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø ved Moelv og Fossen skoler

§ 9A i Opplæringsloven – elevenes skolemiljø

Skolen har aktivitetsplikt 

Alle ansatte ved Moelv og Fossen skoler har plikt til å følge med på at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Ved mistanke om eller ved kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal alle ansatte varsle rektor skriftlig og skolen har plikt til straks å undersøke saken. Dersom en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunalsjef for skole- og barnehageseksjonen (skoleeier). Den enkelte ansatte har plikt til å gripe inn. Denne plikten omhandler å gripe inn mot situasjoner med ulike typer krenkelser, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Skolen skal utarbeide en skriftlig aktivitetsplan dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø. Aktivitetsplanen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor tiltakene iverksettes. Skolen skal sørge for at alle elever blir hørt. 

  

Hva kan du gjøre hvis ditt barn ikke har et trygt og godt skolemiljø?  

Ved Moelv og Fossen skoler skal det jobbes for at mobbing og andre krenkelser avdekkes så tidlig som mulig. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du for eksempel gjøre ved å snakke med kontaktlærer, barneveiledere, helsesøster eller rektor. Når meldingen er mottatt vil skolen ta kontakt med deg/ dere å undersøke saken snarest og innen fem virkedager. 

 

Misnøye til skolens håndtering av saken 

Hvis dere mener skolens håndtering av saken ikke er tilfredsstillende, har dere rett til å melde saken til Statsforvalteren i Innlandet. Vi oppfordrer dere først til å henvende dere til kommunen ved kommunalsjef for oppvekst og utdanning. Da kan skolen få nødvendig støtte og veiledning, slik at saken kan løses på lavest mulig nivå og så raskt som mulig. Statsforvalteren vil bare behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor, og det har gått minst en uke fra saken ble tatt opp med rektor. En eventuell klage bør være skriftlig og begrunne hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Tilpasset opplæring - spesialundervisning

Vårt mål er at alle elevene skal ha tilstrekkelig tilhørighet på sitt trinn og at vi skal organisere med tanke på best mulig tilpasset opplæring på det enkelte trinn og for den enkelte elev. Vi vil at alle elevene skal oppleve mestring med bakgrunn i forutsetninger.

Noen elever har likevel behov for spesialundervisning. For å få et godt tilbud til elevene, har vi satt elevene sammen i grupper. Vi har tatt hensyn til alder, samt faglige og sosiale evner for å få best mulig ”arbeidslag”.

 

Sosiallærer

Morten Odsæter er sosiallærer ved Moelv skole, skoleåret 2023/ 2024. Det er satt av 5 timer per uke til dette arbeidet.

Sosiallærerens oppgaver er som følger:

- Jobbe med sosialpedagogiske forhold i klasser, overfor enkeltelever og elevgrupper.

- Medvirke til å øke barnas trivsel, glede og faglige utbytte på skolen.

- I samarbeid med kontaktlærer, ha kontakt med foreldrene, PPT, skolehelsetjenesten og barnevernet.

- Gå konkret inn i mobbesaker.

- Bidra til å løse konflikt mellom:
     -  Elev – elev
     -  Elev – lærer
     -  Elev – foreldre

Sosiallærer kan kontaktes direkte av elever og foreldre, eller via kontaktlærer.

E-post: Morten.Odsaeter@ringsaker.kommune.no 

Ordensregler

Du har rett til:

 • Å ha en plass i klasserommet blant kameratene dine.
 • Å ha arbeidsro slik at du får brukt dine evner og anlegg.
 • Å få gi uttrykk for dine meninger.
 • Å bevege deg trygt i skolens miljø uten frykt for å skade deg – eller bli skadet av andre.
 • Å ha dine skolesaker, klær, sykkel, ski, spark osv. i fred.
 • Å ha et røykfritt og rusfritt miljø på skolens område og ved skolens arrangementer.
 • Å føle deg trygg på skoleveien. 

Du har plikt til og ansvar for: 

 • Å møte på skolen dersom du ikke er syk eller har annen gyldig grunn til fravær.
 • Å møte presis til timene, og holde arbeidsro.
 • Å vise hensyn og ha respekt for andre.
 • Å behandle skolens bøker og utstyr, både ute og inne, med forsiktighet.
 • Å snakke pent og høflig til medelever og voksne på skolen.
 • Å erstatte bortkommet og ødelagt skolemateriell, også bibliotekbøker (i.h.t :Lov om skadeerstatning).
 • Å følge reglene om sykling til og fra skolen, og å bruke hjelm når skolen krever det.
 • Å følge trafikkreglene på vei til og fra skolen.
 • Å sørge for at mobiltelefonen er avslått og ligger i sekken dersom du har valgt å ta den med på skolen.

Rutiner ved regelbrudd:

 • Ved bruk av mobiltelefeon eller liknende enheter uten lov i skoletiden, kan den inndras for kortere tid i løpet av skoledagen, eventuelt resten av skoledagen. Telefonen kan ikke beholdes utover skoledagens lengde. Dette gjelder også andre private eiendeler som kan forstyrre eller skade andre.
 • Dersom hjemmearbeid ikke er gjort til rett tid, samtaler elev og lærer om hvorfor, og det legges en plan for hvordan man kan løse dette. Foreldre involveres i planen. 
 • Dersom noen forstyrrer, bråker eller lager uro som tar tid fra undervisningssituasjonen, kan den voksne snakke med eleven om dette i friminuttet. Foreldre involderes dersom uroen gjentas.
 • Ved gjentatt negativ språkbruk eller atferd mot medelever eller voksne, korrigeres atferd gjennom samtale mellom elev og voksen. Foreldre involveres dersom den negative atferden gjentar seg. 
 • Dersom noen elever forlater skolens område eller stikker hjem, skal foreldrene kontaktes og eleven bringes tilbake til skolen.
 • Dersom elev gjør ødeleggelser eller hærverk kontaktes skoleleder, som vurderer situasjonen og tar kontakt med hjemmet ved behov. Dwet kan bli krevd erstatning, eller at eleven selv er med og retter oppp skaden/ødeleggelsen etter seg.
 • Ved alvorlige brudd på ordensreglene heter det at dersom en elev blir tilsnakket skal foreldra ha melding. Før disiplinære tiltak blir satt i verk, skal eleven ha mulighet til å redegjøre for sitt syn. Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen eller skolen. Lengden på bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder, jfr. Oppl§ 2-10, samt alvoret i saken. Før vedtak om bortvisning, skal andre tiltak ha vært vurdert.

Elevrådet ved skolen har i tillegg at:

 • Private leker ikke skal tas med til skolen.