Planteproduksjon

Planteproduksjon fordeler seg hovedsakelig likt mellom korn og gras. Det produseres årlig om lag 36 000 tonn med korn. Ringsaker har også en ikke ubetydelig og svært viktig produksjon av poteter, grønnsaker, frukt og bær på om lag 5 000 dekar.

Husdyrproduksjon

Husdyrproduksjonen er svært variert og har et stort produksjonsvolum innen produksjon av mjølk, storfekjøtt, fjørfe, svin og sau. Det produseres årlig om lag  23 000 t mjølk og er norges største kjøttprodusent med om lag 17 000 t i året. Ringsaker bidrar med om lag 5 % av norges totale kjøttproduksjon. 

Skogbruk

Skogen i Ringsaker har et netto balansekvantum på ca. 190 000 m3. Om lag halvparten av det produktive skogarealet er gardsskog, resten av arealet er fordelt på fem bygdealmenninger og Phil AS. Bonitetsforholdene varierer mye fra de lavereliggende områdene til fjellskogen. Vernskoggrensa er satt til 700 moh.

Viltforvaltning

Årlig felles rundt 400 elger, 5 hjorter og 200 rådyr. Det er 5 storvald for elg og hjort. Rådyrene forvaltes gjennom 25 vald av svært variabel størrelse. I fjellområdene har vi et bevervald med en årlig felling på rundt 5 dyr.

Landbruksstatistikk

Mer tall for landbruket i Hedmark og Ringsaker, finner du hos Statsforvalteren i Innlandet..

Mer generelle tall for landbruket i Norge, finner du hos Statistisk Sentralbyrå.