Årshjulet vårt

August 2019
12.- 16. Planleggingsdager
19. Første skoledag for elevene
20. Fellessamling v/rektor i 2.time
uke 35 Leirskole for 7.trinn

 

September 2019
3.-4. Overnattingstur for 6.trinn, Åkersetra
uke 39 Vennskapsuke med fellessamling fredag v/ 7.trinn

 

Oktober 2019
  Kylstad OL
uke 40 Foreldremøter på alle trinn
uke 40 Trivselsundersøkelse for alle trinn
uke 41 Høstferie
24. Fellessamling v/ 6.trinn - FN dagen

 

November 2019
  Elevsamtaler og utviklingssamtaler på alle trinn
22. Planleggingsdag. Elevene har fri.

 

Desember 2019
  Julegrantenning
  Elevundersøkelsen udir for 5.- 7.trinn
  Adventsamling i Furnes kirke kl. 08:30
  Lucia ved 7.trinn
  Julegrøt ved 6.trinn
20. Fellessamling v/ rektor
20. Juleferie fra kl. 13:00

 

Januar 2020
2. Første skoledag etter juleferien
31. Planleggingsdag. Elevene har fri.

 

Februar 2020
6. Fellessamling v/ 5.trinn - Samefolkets dag
uke 8 Vinterferie

 

Mars 2020
   
  Vinteraktivitetsdag 1.- 4.trinn
  Vinteraktivitetsdag 5.- 7.trinn
  Fellessamling v/ 4.trinn
  Foreldremøter på alle trinn
  Litteraturuke
uke 15 Påskeferie

 

April 2020
    Fellessamling v/ 2.trinn
  Trafikksikkerhetsdag 4.- 7.trinn
6. - 13. Påskeferie
30. Planleggingsdag. Elevene har fri.

 

Mai 2020
1. Offentlig høytidsdag/helligdag
  Elevsamtaler og utviklingssamtaler på alle trinn
  Vårdugnad FAU
  Vårdugnad skole
  Fellessamling v/ 1.trinn
  Tinestafetten
21. Offentlig høytidsdag/helligdag

 

Juni 2020
1. Offentlig høytidsdag/helligdag
  Avslutning 7.trinn
18. Aktivitetsdag v/ elevrådet
19. Fellessamling i bakken v/ rektor kl. 12:30
19. Sommerferie fra kl. 13:00

Med forbehold om at endringer kan forekomme i løpet av året.

Inndeling av skoledagen

Inndeling av skoledagen
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Arb.økt 1 08:20-09:20 08:15-09:20 08:15-09:20 08:15-09:20 08:15-09:20
Friminutt 09:20-09:30 09:20-09:30 09:20-09:30 09:20-09:30 09:20-09:30
Arb.økt 2 09:30-10:35 09:30-10:30 09:30-10:30 09:30-10:30 09:30-10:35
Matpause 10:35-10:50 10:30-10:50 10:30-10:50 10:30-10:50 10:35-10:50
Langfriminutt 10:50-11:20 10:50-11:20 10:50-11:20 10:50-11:20 10:50-11:20
Arb.økt 3 11:20-12:05 11:20-12:05 11:20-12:05 11:20-12:05 11:20-12:05
Friminutt 12:05-12:15 12:05-12:15 12:05-12:15 12:05-12:15 12:05-12:15
Arb.økt 4 12:15-13:00 12:15-13:00 12:15-13:00 12:15-13:00 12:15-13:00
Friminutt   13:00-13:10 13:00-13:10 13:00-13:10 S: FRI
M:13:00-13:10
Arb.økt 5   13:10-14:10 13:10-14:10 13:10-14:10 S: FRI
M:13:10-14:10
Leksehjelp 13:00-14:00   14:10-15:10    

S = Småtrinnet: 1.- 4.trinn
M = Mellomtrinnet: 5.- 7.trinn

Satsningsområder skoleåret 2019-2020

ØKT LÆRINGSUTBYTTE

Ringsaker kommunes langsiktige satsningsområde for Ringsakerskolen er fortsatt økt læringsutbytte for alle elever. Dette er styrende for satsningen på Kylstad skole og i kommunen.

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, kommunene og fylkesmannen i Hedmark deltar Kylstad skole i prosjektet "Kultur for læring". KFL er et forbedrings- og innovasjonsarbeid som har til hensikt å løfte skoleresultatene i hele fylket og skape en positiv holdning til utdanning. Målet er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter og samtidig gi de ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn. For inneværende år er arbeid med Fagfornyelsen helt sentralt. Fra høsten 2020 kommer det nye læreplaner i fag, det er en ny overordnet del, og i Ringsaker kommune er det vektlagt at skolene skal være godt forberedt på at dette trer i kraft.

I samarbeid med skoleeier deltar Kylstad skole i prosjektet "Digital læring" der alle våre elever fra januar 2018 har hatt hvert sitt nettbrett. Bruk av digitale verktøy i opplæringen benyttes for å gjennomføre god og effektiv undervisning. Elevene skal ha gode digitale ferdigheter, og de skal utvikle faglig kunnskap og uttrykke egen kompetanse gjennom digitale verktøy. Vi ser allerede gode resultater i forhold til elevenes motivasjon og læring.

Vi viderefører også vårt arbeid med:

Kartlegging:
Ringsaker kommune har et kartleggingssystem der elevenes faglige ferdigheter kartlegges årlig. Skolen følger systematisk opp resultatene  fra kartleggingsprøvene på system- og individnivå.
Kartleggingsresultatene gir oss et godt grunnlag for å tilrettelegge for tilpasset opplæring og økt læringsutbytte ved Kylstad skole. Vi benytter oss av flere digitale kartleggingsverktøy og bruker pedagogisk analyse i arbeid med resultatoppfølging.

Program for systematisk begynneropplæring i lesing og skriving:
Vi følger Ringsaker kommunes program for systematisk begynneropplæring i lesing og skriving. Strukturert stasjonsundervisning med veiledet lesing gjennomføres på alle trinn fra 1. til 4.trinn. Gjennom prosjektet "Digital læring" bruker vi  metoden STL+, hvor elevene skriver seg til lesing med lydstøtte.

Ny start:
Ny start er et tilbud innenfor skolens arbeid med tilpasset opplæring. Det gis til elever på 2.trinn som ikke har fått godt nok utbytte av den ordinære lese- og skriveopplæringen.

Lese- og læringsstrategier:
For å tilrettelegge for at elevene skal tilegne seg gode lesestrategier har vi fokus på systematisk bruk av ulike læringsstrategier. Kylstad skole har utarbeidet en helhetlig plan for læringsstrategier fra 1. - 7.trinn.
Læringsstrategier er fremgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Det er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå læringsmål.

Program for systematisk regneopplæring:
Vi følger Ringsaker kommunes program for systematisk begynneropplæring i regning. Metodikken er bygget opp rundt: Strukturert stasjonsundervisning, foreldredeltakelse og kompetanseutvikling. Sentrale stasjoner er: Veiledet regning, oppgavestasjon, problemløsningsstasjon, repetisjon- og spillstasjon, digital stasjon, geometri-, måling- og konstruksjonsstasjon. Fra 3.trinn benytter skolen seg av Smart Øving og Smart Vurdering. Smart Øving er et digitalt verktøy, hvor elevene får differensierte øvingsoppgaver tilpasset sitt mestringsnivå, og gir læreren kontinuerlig oversikt over elevenes måloppnåelse.

God læringsledelse:
Klasseledelse: Skolen jobber kontinuerlig med god klasseledelse. Våre lærere skal alle framstå som trygge og gode klasse- og læringsledere. Gode læringsledere er gode på å gi elevene tilbakemelding som fremmer læring.

Vurdering for læring: I arbeidet med å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene, viser forskning og studier at skolens vurderingspraksis er avgjørende. I arbeidet med vurdering for læring skal vi jobbe med at:
   Elevene skal kjenne målene.
   Elevene skal få tilbakemeldinger.
   Elevene skal få råd om forbedring. 
   Elevene skal ha en aktiv rolle i eget læringsarbeid.

For å få til dette må vi arbeide for å skape en læringsfremmende kultur på skolen og i klasserommet. En kultur der det er lov å prøve og feile, og hvor vi oppmuntrer til å stille spørsmål. En kultur hvor vi stimulerer til utforskning og undring. I en læringsfremmende kultur er det en grunnleggende respekt og forståelse for at alle har noe å bidra med i fellesskapet.
Vi fokuserer spesielt på at elevene engasjeres, og er aktive i eget læringsarbeid og utvikling. Læringspartner er en av flere metoder vi bruker systematisk, både for å fremme læring og sosial kompetanse.

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

Et godt læringsmiljø for elevene er en forutsetning for økt læringsutbytte. Viktige tilbakemeldinger til oss er deltakelse fra dere på foreldreundersøkelsen som gjennomføres på alle trinn. Det samme er det med elevundersøkelsen som gjennomføres på 5., 6. og 7.trinn.
Kylstad skole har et flott uteområde hvor aktive og fornøyde elever kan boltre seg. Dette er takket være en aktiv og engasjert foreldregruppe. Skolen er veldig takknemlig for det store foreldreengasjementet, og for den innsatsen som blir lagt ned for skolen vår. Siste tilvekst i skolegården er nye lekeapparater og en ballvegg.

Fellessamlinger i gymsalen arrangeres hver måned, og trinnene har ansvar etter tur.

Faget musikk er parallellagt på 4.- 7.trinn. Det gir muligheter for aldersblanding og samarbeid på tvers av trinnene, f.eks. til store og små prosjekter/forestillinger/konserter med sang, dans, drama og instrumental musikk der elevene kan velge interesseområde.

Handlingsplan mot mobbing: Det jobbes aktivt med et godt skolemiljø. Handlingsplanen vår inneholder gode tiltak for hvordan vi skal drive forebyggende arbeid mot mobbing, og hvordan vi skal håndtere situasjoner hvor barn er blitt krenket. I august 2017 ble det foretatt en endring i opplæringslovens §9-a, som gir elevene en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og der skolens aktivitetsplikt er tydeliggjort.

Elevene på 6. og 7.trinn tilbys å være trivselsledere i langfriminuttene. De disponerer utelekene våre og leder positive lekeaktiviteter, særlig for de yngste elevene. Trivsellederne har et ekstra fokus på at alle skal inkluderes i leken.

I løpet av høsten arrangerer vi en vennskapsuke der trinnene har aktiviteter både på eget trinn og sammen med andre for å bli bedre kjent, styrke eksisterende vennskap og kanskje skape noen nye.

"Psykologisk førstehjelp" er et program for å bidra til barns utvikling av kunnskap, ferdigheter og mestringstrategier for å takle livets med- og motgang. Å lære barn hvordan de kan påvirke eget liv ved å forholde seg aktivt til egne tanker, følelser og handlinger, antas å ha en forebyggende og helsefremmende effekt.

Vi har årshjul for aktiviteter for hele skolen og på trinn for å bygge opp under et godt og inkluderende skolemiljø. Årshjul for fellesaktiviteter finnes på Kylstad skole sin del av Ringsaker kommunes nettsted.