SATSNINGSOMRÅDER

Hovedmålsetting

Økt læringsutbytte gjennom vurdering for læring.

 

Vurdering for læring
Underveisvurdering blant annet gjennom elev/utviklingssamtaler minst 4 ganger pr. år.
Revidere alle fagplaner med fokus på å innarbeide læringsmål og vurderingskriterier.
Fagplanene med læringsmål og vurderingskriterier synliggjøres i klasserommene.


Klasseledelse og skolemiljø
Elevstandard
Fokusere på inkludering og forståelse av forskjellighet
Sette likeverd i sentrum.                                                                                                                                                                                                                          Voksenstandard
Skolevandring
Reflekterende team
Foreldreskole på alle klassetrinn.


Tilpasset opplæring
Fokus på økt leseforståelse i alle fag ved å bruke varierte strategier leseteknisk og i arbeid med å hente informasjon fra tekster.
Deltakelse i prosjekt innen matematikk og engelsk på 1.- 4.trinn.
Bruk av kartleggingsresultater fra nasjonal og kommunal kartlegging i tilpasset opplæring.
Skriftlig kontrakt med elev/foreldre/lærer om tiltak for å forbedre læringsresultater.