Kort beskrivelse av Åsen skole

Åsen skole ligger i landlige omgivelser i Åsmarka langs vegen fra Moelv mot Sjusjøen. Skolen har 60 elever og 12 ansatte. Skolen administreres sammen med Fagernes skole.

Vi har store lekeområder i tilknytning til skolen, og et idrettsanlegg ligger like ved. Skoleområdet inneholder blant annet skateboard-ramper, ballbinge, akebakker og et stort klatrestativ. Rundt skolen er det fantastiske naturområder, der vi blant annet disponerer to gapahuker. Vi benytter skolens nærområde i ordinær undervisning, og i forbindelse med skolens satsing på uteskole.

Skolens visjon er «trygghet i læring og lek». Med dette mener vi ikke bare fysisk trygghet, men vi skal forme elever som er trygge på seg selv, og hva de står for. Læringen og leken skal sørge for at elevene får den kunnskapen de trenger til fremtidig skolegang og arbeidsliv.  Alle tiltak ved skolen har som overordnet mål å gi den enkelte elev et best mulig læringsutbytte – faglig og sosialt. Et optimalt læringsutbytte fordrer et sterkt og effektivt samarbeid mellom skolen, eleven og hjemmet. På skolen skal vi gjennom en målstyrt læringshverdag fylt med elevmedvirkning, god underveisvurderingspraksis og en stor dose omsorg og grensesetting, legge til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev.

Fraværsrutiner

Formålet med rutiner for fraværshåndtering er å forebygge skolefravær og sikre at alle elever i grunnskolen som har fravær blir fulgt opp

Fravær deles inn i to undergrupper:

Dokumentert:
•fravær i henhold til permisjon gitt av skolen.
•fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen.
•fravær der eleven har legeerklæring.

Udokumenter:
•fravær som foreldrene ikke har meldt fra om.
•fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt permisjon for.


I Ringsaker kommune skal det settes i verk tiltak når eleven har:
•Forsentkomming 3 ganger i løpet av en måned.
•Udokumentert fravær fra en enkelttime.
•Møter opp på skolen, men forlater den igjen.
•Fravær mer enn 3 enkeltdager i løpet av en måned.
•Sammenhengende fravær i mer enn 5 dager.
•Fravær mer enn 10 dager i løpet av et halvår.
•Skolen skal ha beskjed om fravær første skoledag.
•Foreldrene må fremlegge legeerklæring for langvarig fravær som følge av helsegrunner. Med langvarig menes her mer enn 5 dager.
•Kontaktlærer kontakter hjemmet samme dag hvis ikke foreldrene har gitt beskjed om elevens fravær.

Transponder

Transponder Meldingsbok er kommunens kommunikasjonskanal skole-hjem. Appen kan lastes ned for både Apple og Android-produkter. Det er også tilgjengelig via nettleseren. Foresatte ligger automatisk inne i riktig meldingsbøker basert på skolens registreringssystem Extens.

Elevundersøkelsen

First LEGO League

Fagernes og Åsen skole har meldt på fire lag i First LEGO League og 4 lag i First LEGO League Jr.

FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr. er programmer som har til hensikt å fremme interessen for realfag og teknologi hos barn i alderen 6-16 år.

FIRST® LEGO® League Jr. er fra 6-9 år og FIRST® LEGO® League er for 10-16 år.

Gjennom 4 spennende uker får barna på Åsen og Fagernes skole oppleve en praktisk tilnærming til realfag og teknologi.

Elevene skal:

  • utforske utfordringer fra det virkelige liv og finne innovative løsninger som ingen voksne vet svaret på.
  • designe og programmere en LEGO®-robot til å løse utfordringer
  • markedsføre laget og løsningen sin
  • vise frem arbeidet de har lagt ned på en turnering der de også møter andre lag som har arbeidet med samme tema

Finale går i år på NTNU Gjøvik lørdag 7. november 2020.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier ved Åsen skole:

Bente Gaden

 

Kontortid på skolen:
Mandager i ulik uke, fra 08.30 – 13.00

 

Kontaktinformasjon
Direkte: 97 00 49 33
Brøttum helsestasjon: 62 36 31 11

Bente.Gaden@ringsaker.kommune.no

 

Om skolehelsetjenesten


Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjons-virksomheten. I tillegg til vaksinasjonsarbeidet er målet å komme i kontakt med barn og familier som har behov for ekstra hjelp og støtte så tidlig som
mulig. Du/dere kan ta kontakt dersom du har spørsmål eller
bekymring knyttet til barnet; hjemme eller i skolen.  Jeg kan tilby samtaler, lytte, veilede, og evt. henvise og etablere kontakt med andre instanser. Velkommen til å ta kontakt.


Vaksiner og kontroller
Gjøres på Brøttum helsestasjon

 

Helsekontroller i barneskolen

7 år

Besvarelse av helseopplysningskjema

Vekt/lengde/Tetravac-vaksine (polio, difteri, kikhoste, stivkrampe)

Samtale hos helsesøster på helsestasjonen

9 år

Vekt/lengde-kontroll

6. trinn

Vaksinen MMR (meslinger, kusma og røde hunder)

7. trinn

HPV-vaksine (humanopapillomavirus) tilbys gutter og jenter

Årshjul for Åsen skole 2020-2021

Kommer