Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)

SU er det høyeste rådet ved skolen, og det skal virke som rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i skolesamfunnet. Det består av to representanter for lærerne ved skolen, en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet, et medlem som kommunen oppnevner og skoleleder. Ved vår skole er samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) samme organ.

Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, FAU – Foreldrerådets Arbeids-Utvalg, som fungerer som et styre for foreldrene. Hvert år velges det to (2) foreldrekontakter på 1., 3., 5., og 7. trinn. Disse velges for to år, foruten 7. trinn, som velges kun for ett år. Det velges også to (2) foreldrekontakter for SFO hvert år. Den ene av klassekontaktene per trinn velges inn i FAU.

Elevrådet

Elevrådet ved Åsen skole består av leder, nestleder, sekretær og fire medlemmer. I tillegg er to vara-representanter valgt. Elevrådet har møter ca. hver sjette uke. Fagleder ved skolen er elevrådskontakt, og er med på alle møter. Leder og nestleder i elevrådet er også medlemmer av samarbeidutvalget (SU).

Verv

Verneombud: Jill Christin Olaisen, jill.nicolaisen@skole.ringsaker.kommune.no.

Tillitsvalgt: Kari Gravseth, kari.gravseth@skole.ringsaker.kommune.no.