Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)

SU er det høyeste rådet ved skolen, og det skal virke som rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i skolesamfunnet. Det består av to representanter for lærerne ved skolen, en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet, et medlem som kommunen oppnevner og skoleleder. Ved vår skole er samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) samme organ.

Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, FAU – Foreldrerådets Arbeids-Utvalg, som fungerer som et styre for foreldrene. Hvert år velges det to (2) foreldrekontakter på 1., 3., 5., og 7. trinn. Disse velges for to år, foruten 7. trinn, som velges kun for ett år. Det velges også to (2) foreldrekontakter for SFO hvert år. Den ene av klassekontaktene per trinn velges inn i FAU.

FAU for skoleåret 20/21 er som følger:

Leder - Frida Rogne Kvarberg (1.trinm) (e-post: regnskap@f-s-kvarberg.no

Nestleder - Marianne Haug (6.trinn)

Sekretær - Marianne Holm/Ann-Kristin Baardseth (3.trinn)

Kasserer - Daphne Eling (4.trinn)

Styremedlem - Randi Aaseth (7.trinn)

Styremedlem - Siv Stafsnes-Gregersen (5.trinn)

 

Foreldrekontakter Åsen skole 20-21

 

1.trinn

Frida Kvarberg  

Vara: Elisabeth Buen 

 

2.trinn 

Anya Haukås Bratberg  

Vara: Line Haukåssveen 

 

3. klasse: Marianne Foss

Vara: Ann Kristin Baardseth

 

4. klasse Daphne Eling

Vara: Oddbjørg Reitan

 

5. trinn 

Siv Stafsnes-Gregersen 

Vara: Marit Spilde 

 

6. trinn 

Marianne Haug 

Vara: Daphne Eling

 

7. trinn 

Randi Aaseth 

Vara: Tanja Aa. Haugstuen 

 

Elevrådet

Ved hver grunnskole skal det velges et elevråd. For våre enheter velges det 2 representanter for hvert av årstrinnene 4.- 7.klasse. På Åsen skole er det ass. skoleleder som har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Lederen for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Verv

Verneombud:

Jill Christin Olaisen

jill.nicolaisen@skole.ringsaker.kommune.no.

Tillitsvalgt:

Monica Borgedal

monica.borgedal@skole.ringsaker.kommune.no