Samarbeidsutvalget / Skolemiljøutvalget

Samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget er skolens høyeste samarbeidsorgan. Samarbeidsutvalget (SU) / skolemiljøutvalget skal ha en rådgivende, kontaktskapende og samordnende funksjon for partene i skolesamfunnet. Det skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget har på visse områder fått delegert avgjørende myndighet innenfor skolen, mens det i en rekke saker kan gi uttalelse, f.eks. budsjettforslag, disponering av skolens tildelte midler til undervisning, vedlikehold, trafikksikkerhet, utearealer m.m.

Samarbeidsutvalgets medlemmer skoleåret 2019/2020:

Kommunens representant Tone Høisveen
Fra foreldrerådet leder
  nestleder
Fra lærerpersonalet Geir Nicolaisen
Fra SFO Kim Tajet Skaug
Fra elevrådet 2 representanter
Rektor Kristin Ingelstad

 

Foreldrerådet

Foreldrerådet ved Kylstad skole består av samtlige elevers foreldre / foresatte. Foreldrerådet skal spesielt arbeide for å bygge ut og styrke samarbeidet mellom hjemmene og skolen, og sammen med skolen legge forholdene til rett for trivsel og trygghet blant elevene.
 

Foreldrerådets styre / arbeidsutvalg (FAU) medlemmer skoleåret 2019/2020:

  Navn Tlf. Epostadresse
Leder      
Nestleder      
Kasserer      
Sekretær      
1.trinn      
       
2.trinn      
       
3.trinn      
       
4.trinn      
       
5.trinn      
       
6.trinn      
       
7.trinn      
       

 

Elevråd og klasseråd

Elevrådet består av to representanter fra hvert trinn fra 4.-7.trinn, en gutt og ei jente. Alle representantene har stemmerett og kan delta i fremleggelse av saker og i diskusjoner. Rådet velger en leder og en nestleder. Leder og nestleder  i elevrådet blir også innkalt til møter i samarbeidsutvalget. Elevrådet tar opp aktuelle saker som kommer fra elevene og bringer dem videre i systemet. Ved Kylstad skole er det elevrollen, skolemiljøet, utemiljøet og eleven i forhold til medelever som har stått i fokus for elevrådsarbeidet. Kontaktlærer for elevrådet er Trine Ruud Storsveen.

Elevrådets medlemmer skoleåret 2020/2021:

Trinn Navn
4.trinn  
5.trinn  
6.trinn  
7.trinn  

Klassene gjennomfører jevnlig klasseråd. Her skal saker / tema som vedgår elevene tas opp til drøfting. Saker som skal opp i elevrådet eller som klassen vil ta opp, gjennomgås i klasserådet, likså tilbakemeldinger fra elevrådet. Kontaktlærer har ansvar for gjennomføring av klasseråd.