Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som fungerer som et styre for foreldrene. Arbeidsutvalget velger to representanter til samarbeidsutvalget. (Lederen + en til)
Hvert år velges to klassekontakter i 1., 3., og 5. og 7. klasse. Disse velges for to år. Arbeidsutvalget skal bestå av sju medlemmer nesten likt fordelt mellom begge kjønn. 
FAU-leder kan velges utenom klassekontaktene - arbeidsutvalget vil da bestå av åtte personer.

Medlemmer i FAU for skoleåret 2019-2020

Leder

Camilla Storlien

camilla.storlien@gmail.com

Nestleder Trine Aaker
Kasserer Sveinung Mo
Sekretær Britt Laila K. Fauskrud
Utvalgsmedlemmer

Lene Jonassen Grønvold

Rune Johansen

Aud Berith Larsen

Dugnadsansvarlig Geir Undbekken
Valgkomite Bent Bergengen

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget skal virke som et rådgivende, kontaktskapende og samordnede ledd for partene i skolesamfunnet og består av:
To representanter for foreldrerådet, to representanter blant lærerne,
en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet. En representant som kommunen oppnevner og rektor.  

Dersom SU eller skolemiljøutvalget behandler saker med taushetsplikt, skal elevrepresentantene fratre.

Medlemmer i SU for skoleåret 2019 - 2020

Leder

Camilla Storlien

camilla.storlien@gmail.com

Nestleder Trine Aaker
Sekretær May-Britt Eriksen Norberg
Utvalgsmedlemmer

Dag Bjørnar Mork

Åse Varli Øverbø

Aud Berith Larsen

Politisk valg representant Inger Marie Ringsbu
Elevrepresentanter

Sine Castelein Bergengen

Jakob Rusaanes

 

Elevrådet

Alle skoler skal ha et elevråd i følge opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det en representanter fra hvert trinn som har møter jevnlig.

Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

Medlemmer i elevrådet for skoleåret 2019 - 2020

Leder Sine Castelin Bergengen
Nestleder Jakob Rusaanes

Kasserer

Sekretær

Olivia Midteng Bakken

Mille D.Olsen

Styremedlemmer Aurora D.Olsen og Theodor Ryen Mo
Kontaktlærer Sigfrid Lohnbakken