Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som fungerer som et styre for foreldrene. Arbeidsutvalget velger to representanter til samarbeidsutvalget. (Lederen + en til)
Hvert år velges to klassekontakter i 1., 3., og 5. og 7. klasse. Disse velges for to år. Arbeidsutvalget skal bestå av sju medlemmer nesten likt fordelt mellom begge kjønn. 
FAU-leder kan velges utenom klassekontaktene - arbeidsutvalget vil da bestå av åtte personer.

FAU-leder 2023-2024 er Kim Marius Heen.

Medlemmer i FAU for skoleåret 2023-2024

Kim Marius Heen
Leder   
E-post: kimheen@gmail.com

Nestleder        
 

Kasserer
             

Sekretær
             

Utvalgsmedlemmer
            

Dugnadsansvarlig
             

Valgkomite

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget skal virke som et rådgivende, kontaktskapende og samordnede ledd for partene i skolesamfunnet og består av:
To representanter for foreldrerådet, to representanter blant lærerne,
en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet. En representant som kommunen oppnevner og rektor.  

Dersom SU eller skolemiljøutvalget behandler saker med taushetsplikt, skal elevrepresentantene fratre.

Medlemmer i SU for skoleåret 2023-2024

Leder   

Nestleder         

Sekretær          

Utvalgsmedlemmer   

Dag Bjørnar Mork

Åse Varli Øverbø

Politisk valg representant       

Elevrepresentanter 

Elevrådet

Alle skoler skal ha et elevråd i følge opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det en representanter fra hvert trinn som har møter jevnlig.

Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

Medlemmer i elevrådet for skoleåret 2023-2024

Leder    

Nestleder         

Kasserer

Sekretær

Styremedlemmer        

Kontaktlærer  Guro Wardeberg