Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

I henold til Opplæringslovens § 11-4. skal det ved hver grunnskole være et foreldreråd (FAU) der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. 
FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjem og skole, legge tilrette for trivsel og positiv utvikling hos eleven og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Elevrådet

I henhold til Opplæringslovens § 11-2. skal det ved hver grunnskole være et elevråd med representater for elevene. Representatnene skal velges senest tre uker etter skolestart på høsten. En ansatt av undervisningspersonalet skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte - og talerett i elevrådet.
Lederen for elevrådet kan kalle inn til møte i samarbeid med elevrådskontakten ved skolen. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til eleven på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. 

FAU Moelv 2023/ 2024

FAU Moelv skole:

Leder:                
Tor Raymond Halvorsen     
E-post: tor.raymond.halvorsen@spordrift.no      

Nestleder:        
Heidi Haugen Krogsveen                  
E-post: heidi@fysioterapibrumunddal.no

1.trinn
Anneline Hamnvikør Strand (FAU)
Jannicke Wistum
Ann-Mari Gåserud

2. trinn
Ny FAU velges på foreldremøte i høst
Espen Berggrav Oppegaard
Hilde Merete Andsjøen Nordbotten

3. trinn
Marlene Kristina Forss (FAU)
Tor Raymond Agbo Halvorsen
Kine Raffelt

4. trinn
Ida Tornaas Berntsen (FAU) 
Maren Teslo
Janicke Jevne

5. trinn
Jon Holmestad (FAU)
Maren Mathilde Mettesdatter Skar
Hege Bakke

6. trinn
Marit Brandsnes (FAU)
Kristin Johnsen
Oda Kristine Sveen

7. trinn
Beate Nordli Ensby (FAU)
Mari Gottenberg
Tonelinn Nilsen
Camilla Karlsen

      

   

FAU Fossen 2023/ 2024

FAU Fossen skole:

Leder:
Jon Holmestad
E-post: jon.holmestad@gmail.com
Telefon: 997 06 870         

Nestleder:   
Robert Brauer- Takle
E-post: bob.robert89@gmail.com 


1. trinn
Heidi Korsveien Helgesen (FAU)
Renathe Fjellstad

2. trinn
Tina Andreassen (FAU)
Birka Ruth Scmidt- Bäumler

3. trinn
Roy Kjørnes (FAU) 
Ola Nysveen

4. trinn
Renathe Fjellstad (FAU)
Tonelill Nilsen
 

Samarbeidsutvalget (SU)

Dette er det øverste rådsorganet ved skolen og har denne sammensetningen: To foreldrerepresentanter, to lærere, to fra Ringsaker kommune – hvorav rektor er den ene, en fra andre tilsatte og to elever (- der det er aktuelt for saken). Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Elevene skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som er underlagt taushetsplikt. 

Skolemiljøutvalg

Opplæringsloven krever at alle offentlige grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. I grunnskolen skal elever og foreldre utgjøre flertallet i utvalget. Lovebestemmelsene åpner for at skoleeier kan bestemme at samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget blir ett og samme organ. Det har vi valgt å gjøre. Dersom skolemiljøutvalget behandler taushetsbelagte saker, skal ikke elever i grunnskolealder være tilstede. Når elevrepresentantene fratrer som følge av at det blir behandlet taushetsbelagte saker, kan foreldrerepresentantene gis dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av stemmene til elevrepresentantene.

 

 

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalg

Opplæringsloven krever at alle offentlige grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. I grunnskolen skal elever og foreldre utgjøre flertallet i utvalget. Lovebestemmelsene åpner for at skoleeier kan bestemme at samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget blir ett og samme organ. Det har vi valgt å gjøre. Dersom skolemiljøutvalget behandler taushetsbelagte saker, skal ikke elever i grunnskolealder være tilstede. Når elevrepresentantene fratrer som følge av at det blir behandlet taushetsbelagte saker, kan foreldrerepresentantene gis dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av stemmene til elevrepresentantene.

Foreldrene har ansvaret for

Ved Moelv gjelder følgende: 

1. trinn: isbane, underholdning og opprydding etter sommer på Mo

2. trinn: bake kake/smørbrød til 17. mai

3. trinn: loddsalg sommeravslutning, samt skaffe premier

4. trinn:  Nissefest november/desember, blir nå på en ukedag, ikke søndag.

5. trinn:  Foreldrene har 17. mai arrangementet hvert år.

6. trinn:  TV-aksjonen og servering på 7. trinnsavslutningen

7. trinn:  Diskotek etter jul, underholdning på 7. trinnsavslutningen

 

Ved Fossen gjelder følgende:  

1. trinn:  Ansvar for zip line

2. trinn:  Ansvar for juletrefesten.

3. trinn:  Ansvar for sommerfesten.

4. trinn:  Bake kake til salg på 17. mai.

FAU ved Fossen har blant annet ansvar for å bringe faner på 17. mai til oppsitllingsplass i sentrum og returnere til skolen.
I tillegg utarbeider FAU en dugnadsliste for skøytebanen og ulike fellesarrangement utover det som står over.