Økt timetall

Som et ledd i satsingen for økt læringsutbytte er timetallet i engelsk og matematikk på 1.-4. trinn økt med en time i uka for hvert fag. Dette gir elevene totalt 152 timer ekstra undervisning i engelsk og matematikk i løpet av fire år.   

Pedagogisk kartlegging

Ringsaker kommune kartlegger elevenes grunnleggende ferdigheter og kompetansen i norsk, matematikk og engelsk. Kartleggingen danner et viktig grunnlag for å kunne legge til rette for tilpasset opplæring for alle elever, og for å kunne identifisere elever med behov for spesiell oppfølging. I tillegg gir kartleggingen informasjon om elevenes utvikling over tid. På denne måten kan skolene justere og korrigere tiltakene for å legge best mulig til rette for økt læringsutbytte.

På 1.-3.trinn gjennomføres nasjonale kartlegginger i lesing og regning for å fange opp elever som trenger ekstra oppfølging. Det gjennomføres også nasjonal kartlegging i engelsk på 3.trinn og i digitale ferdigheter på 4.trinn. I tillegg benyttes annet kartleggingsmateriell i norsk, matematikk og engelsk på trinn som ikke har nasjonale prøver. Gjennom hele skoleløpet kartlegges elevene med dynamiske verktøy i henholdsvis lesing og regning.

Tidlig innsats

Hensikten med tidlig innsats er å gi faglig svake elever et tilbud om intensivopplæring, tidsavgrenset og i smågrupper, som ikke forutsetter sakkyndig vurdering og omfattende saksbehandling. Ringsaker kommune har etablert ordninger, særlig for 1. - 4.trinn, der elevers faglige utfordringer identifiseres og følges opp raskt innenfor ordinær undervisning.

Økt lærertetthet

Tilskuddsordningen «tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4.trinn» har tildelt Ringsaker kommune kr 4 423 234 i statsbudsjettet fra 2016. Dette tilsvarer 7 årsverk i Ringsakerskolen. Midlene er fordelt mellom skolene i kommunen basert på elevtallet på 1.-4.trinn per 1.juni 2016. Formålet med tilskuddsordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4.trinn. Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgninger i statsbudsjettet har dermed direkte innvirkning på størrelsen på tilskudd som innvilges hvert år. Kommunen skal hvert år rapportere til Utdanningsdirektoratet på bruken av disse midlene. 

I Statsbudsjettet for 2013 ble det vedtatt et fireårig forsøk med økt lærertetthet på ungdomstrinnet for skoler som i skoleåret 2011/2012 hadde en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever i ordinær undervisning, og grunnskolepoeng under snittet for landet. Brøttum ungdomsskole er omfattet av ordningen og ble tildelt 2 ekstra årsverk for perioden 2013 – 2017. Ordningen videreføres og midlene tildeles etter søknad for ett år av gangen. Ordningen opphører 31.07.17.

 

Lærende nettverk

I Ringsaker skal lærernes profesjonelle utvikling styrkes ved at de deltar i lærende fellesskap på egen skole og i lærende nettverk med lærere fra andre skoler. 

Nettverk matematikk 5.-7.trinn er etablert for å øke didaktisk og teoretisk kompetanse hos matematikklærerne. Kompetanseøkningen skal bidra til å gi elevene gode grunnleggende ferdigheter i matematikk og nå kompetansemålene i faget. En matematikklærer leder nettverket og bidrar med kunnskap om effektive undervisningsmetoder og opplegg basert på teori og empirisk forskning.

Nettverk engelsk 1.-4.trinn er etablert for å gi mer effektiv undervisning i engelskfaget med hovedvekt på lesing, og for å øke samarbeidet mellom engelsklærerne. Lokal ressurslærer leder nettverksarbeidet. Kjennetegn på god praksis identifiseres og deles som felles standarder internt og mellom skolene. Samtidig presenteres ulike undervisningsmetoder for andrespråksdidaktikk.

 

 

 

Evnerike elever

Regjeringen legger opp til en langsiktig og helhetlig satsing på elever med stort læringspotensial. Derfor ble Jøsendalutvalget nedsatt i september 2015. I NOU 2016:14 Mer å hente – bedre læring for elever med stort læringspotensial presenterte utvalget sitt arbeid. Evnerike barn og unge har ofte et uvanlig høyt intellektuelt nivå og tilsvarende læringspotensial. De er ofte kreative med sterk motivasjon og utpreget fokus og utholdenhet. Skolene skal fange opp disse elevene og gi dem en undervisning på det faglige nivå de befinner seg. 

 

Kultur for læring

Det er etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt for perioden 2016-2020 der Ringsaker kommune deltar sammen med alle andre kommuner i Hedmark. Det overordnede målet med prosjektet er at det skal utvikles kunnskap om hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere sammen kan forbedre elevenes faglige og sosiale læring. 

Før prosjektets oppstart er det gjennomført en grundig kartlegging blant elever, foresatte, lærere og skoleledere. Dataene fra kartleggingen vil bli analysert ved hver skole og danner grunnlaget for hvilke områder skolen skal arbeide med fra høsten 2017. Kartleggingen gjentas i 2018 og 2020, og gir dermed skolene mulighet til å se forbedringer og definere eventuelle nye områder. Det legges opp til at skolene skal få faglig bistand fra ulike kompetansemiljøer. Fylkesmannen skal lede prosjektet i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark. 

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling er et statlig kompetansehevingsprogram for ungdomstrinnet i perioden 2013-2017. Målet er at alle elever skal inkluderes og oppleve mestring, beherske grunnleggende ferdigheter samt fullføre og bestå videregående opplæring. Alle ungdomsskolene i kommunen deltar i denne satsingen. Programmet omhandler klasseledelse, regning, lesing og skriving, der organisasjonslæring og vurdering for læring er gjennomgående temaer. Ledere og lærere deltar i utviklingsprosesser og er med på å utvikle skolens samlede kunnskaper, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skolene arbeider vekselsvis under veiledning av lokale ressurslærere og eksternt kompetansemiljø, samt på egenhånd med faglige program utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

Vurdering for læring

En vurderingspraksis som innebærer at elevene vet hva de skal lære, hva som forventes av dem, at de får tilbakemeldinger om veien videre og at de vurderer seg selv og hverandre, kalles vurdering for læring. Arbeidet for en slik praksis har vært et satsingsområde i Ringsaker siden 2010 og ledes av skoleeier. Alle barneskolene har en egen ressursgruppe som sammen med rektor leder arbeidet på skolen, og det arrangeres nettverkssamlinger for ressursgruppene. Det utarbeides oppgaver som
lærerne skal utføre i periodene mellom samlingene. Arbeidet i nettverket vil framover også knyttes til bruk av IKT og utvikling av digitale ferdigheter.

 

Leksehjelp

Opplæringsloven § 13-7a fastslår at kommunen skal gi et tilbud om frivillig leksehjelp i grunnskolen. Tilbudet kan gis til elever på 1.-10. trinn.
Ordningen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne.  Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gode rammer for selvstendig arbeid samt bidra til å utjevne sosiale forskjeller.


 For å sikre et enhetlig tilbud får alle elever i Ringsaker kommune tilbud om gratis leksehjelp to timer hver uke på 5., 6. og 7. trinn (228 årstimer). På ungdomstrinnet gis det to timer til sammen hver uke fordelt på 8.-10. trinn (76 årstimer). Ungdomsskolene bestemmer selv på hvilke(t) trinn leksehjelpen legges. Leksehjelpen gis ved bruk av barneveileder eller lærer.

Fraværsrutine

Det er utarbeidet felles fraværsrutine for grunnskolen i Ringsaker.

Last ned fraværsrutinen her.

Overgang mellom barnehage og skole

Det er utarbeidet felles rutinebeskrivelse for overgangen mellom barnehage og grunnskole.

Last ned rutinebeskrivelsene for overgangen mellom barnehage og skole. 

Overgang fra barneskole til ungdomsskole

Det er utarbeidet felles rutinebeskrivelse for overgang fra barneskole til ungdomsskole.

Last ned rutinebeskrivelsen for overgang fra barneskole til ungdomsskole.

Tilstandsrapport for grunnskolen

Skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Den årlige rapporten skal drøftes av kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Tilstandsrapporten for grunnskolen skal knyttes opp mot læringsresultat og læringsmiljø. Ringsaker kommune baserer seg på data fra Skoleporten, Insight, Grunnskolens informasjonssystem(GSI) og Statistisk sentralbyrå (SSB) for å utarbeide tilstandsrapporten. Nedenfor finner du lenker til rapporter fra 2017 og 2018 som du kan lese eller laste ned.

Les tilstandsrapport 2019 her

Les tilstandsrapporten for 2018 her.

Les tilstandsrapporten for 2017 her.