PP-tjenesten er en rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål om utvikling, læring og trivsel for førskolebarn og elever i grunnskolen. Vi bidrar med kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens/skolens ledelse. Vårt arbeid er hjemlet i Barnehageloven og Opplæringsloven, og alle som jobber i PP-tjenesten har taushetsplikt.

PP-tjenesten har kontorer i Mausetvegen 10A, i det gamle Brænderiet i Brumunddal (i samme bygning som Helsestasjonen).

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de er bedre i stand til å inkludere det enkelte barn og den enkelte elev i fellesskapet.

PP-tjenesten skal også kartlegge, gi råd og utarbeide sakkyndig vurdering for de barn og elever som har behov for det. Les mer om spesialundervisning her.

Kommuner og fylkeskommuner henter inn råd fra PP-tjenesten blant annet i disse sakene:

  • spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 a)
  • tidligere skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)
  • utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)
  • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 h)
  • spesialundervisning på skolen (opplæringsloven § 5-1)
  • for voksne med behov for grunnskoleopplæring (opplæringsloven § 4 A-2)
  • fritak fra opplæringsplikten (opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd)
  • tegnspråkopplæring i grunnskolen (opplæringsloven §§ 2-6)
  • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen (opplæringsloven §§ 2-14)
  • særskilt inntak til videregående skoler (opplæringsloven § 3-1 sjette ledd)

 

 

 

 

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

Barn før skolealder

Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før en eventuell henvisning.

Elever i grunnskolen

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før en eventuell henvisning.

Elever i videregående skole

Elever og lærlinger i videregående opplæring kan ta kontakt med PP-tjenesten, enten direkte eller via kontaktlærer/rådgiver. Vi kan bistå med utredning og gi veiledning dersom du har fagvansker eller andre utfordringer i skolen/bedriften. Du er alltid med på å bestemme hvem PP-tjenesten skal samarbeide med.

Voksne i grunnopplæringen

Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. En sak kan også drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

Hvem er kontaktperson fra PP-tjenesten i skoler og barnehager?

Alle barnehager og skoler i Ringsaker har sine faste kontaktpersoner i PP-tjenesten. Disse skal ivareta den løpende kontakten mellom skolene/barnehagene og PP-tjenesten.

Kontaktpersonenes oppgaver er bl.a. å ta imot henvendelser om bistand og delta i drøftinger i fast samarbeidstid. Kontakt PP-tjenesten på tlf 404 02 550 eller aktuell barnehage/skole for å få informasjon om kontaktpersoner.

Skjema og maler

Du finner aktuelle skjema og maler under "Skjema" til høyre på siden.

Har du spørsmål om skjema eller maler? Send oss en e-post !