Barnet strever med språk og kommunikasjon

Kjennetegn på at barnet strever med språk:

 • babler lite
 • snakker lite
 • har begrenset ordforråd
 • bruker korte setninger på to eller tre ord
 • lærer få nye ord eller glemmer hva ord betyr
 • oppfatter ikke beskjeder
 • forstår ikke reglene i lek, spill og aktiviteter
 • viser liten interesse for bøker og å bli lest for
 • strever med oppmerksomhet og utholdenhet i situasjoner som krever språk
 • viser liten interesse for sosialt samspill med andre barn
 • kommer lett i konflikt med andre barn
 • stiller få spørsmål

 

Hva gjør dere?

 • snakk med de ansatte i barnehagen
 • kontroller hørsel
 • sett ord på ting rundt barnet
 • involver dere i barnets lek
 • snakk om det dere gjør
 • les enkle gode bøker med gode bilder, snakk om bildene
 • syng
 • gjenta ord riktig
 • utvid setninger til å bli gode modellsetninger

Barnet mitt strever med lesing

Kjennetegn på at barnet strever med lesing

 • liker ikke å lese
 • leser mye feil, sier det er vanskelig å fokusere på bokstavene
 • leser unøyaktig; gjetter, kutter eller legger til endelser
 • bytter om på bokstaver som ligner hverandre, for eksempel b og d
 • snur om på bokstavene i ord, for eksempel sol blir til los
 • bytter plass på bokstaver, for eksempel fra blir far
 • legger til småord
 • strever med enkel/dobbel konsonant, for eksempel tak - takk
 • leser hakkete, sent eller nølende
 • forstår ikke det som leses
 • glemmer ord kort etter å ha lært å lese dem
 • lesetrening har liten eller ingen effekt

Hva gjør du?

 • snakk med skolen om de deler din bekymring
 • snakk med barnet om hva som er vanskelig
 • få sjekket synet til barnet, også samsyn

Les mer på dysleksinorge.no og lesesenteret.uis.no

Slik kan foreldrene hjelpe

 

Barnet mitt strever med skriving

Kjennetegn på at barnet strever med skriving

 • liker ikke å skrive
 • skriver ord slik de uttales
 • utelater bokstaver i ord
 • hopper over ord
 • problemer med håndskrift

Hva gjør dere?

 • legg til rette for skriving i naturlige situasjoner hjemme
 • snakk med barnet om hvordan ordene skrives
 • samtal med barnet om hva det skal skrive
 • bruk gjerne tankekart som utgangspunkt for å lage en tekst, gjerne digitalt
 • lær barnet å bruke retteprogram i Word
 • snakk med skolen om de deler bekymringen
 • les sammen med barnet, slik at de gjenkjenner ordbilder

Les mer om skrivevansker på skrivesenteret.no.

 

Barnet mitt strever med matematikk

Kjennetegn på at barnet strever med matematikk:

 • teller på fingrene
 • vansker med å orientere seg på tallinja
 • må telle «alt», ser ikke hele mengder
 • vansker med å lære klokka, ukedager og måneder
 • sliter med å huske tallfakta, 3+4 2+3
 • strever med problemløsningsoppgaver og tekstoppgaver
 • strever med å lære tabeller - tallkombinasjoner under 21 og gangetabellen
 • må ha mye støtte i leksene

 Hva gjør du?

 • la barnet fortelle hvordan det tenker
 • bruk matematiske begreper
 • "jakt" på matematikk i hverdagen, f.eks ved borddekking, matlaging, innkjøp osv.
 • la barnet bruke konkreter så lenge det trenger det
 • spill spill sammen med barnet
 • gi barnet tid til å lære, barn lærer i ulikt tempo
 • gi støtte og oppmuntring
 • snakk med skolen, ta kontakt med lærer dersom oppgavene er for vanskelige

matematikk.org

Foreldre teller

Barnet mitt strever med lekser

Ha faste leksetider. Vær til stede for barnet ditt når det gjør lekser, og gjør det gradvis selvstendig. Snakk om hva barnet skal lære, og hvorfor det skal gjøre oppgavene. Oppsummer sammen med barnet hva det har lært. Ta kontakt med skolen hvis barnet ditt kommer hjem med lekser det ikke får til.

Les om leksehjelp for barn her.

 

Barnet mitt trives ikke i barnehagen

Kjennetegn på at barnet ditt ikke trives i barnehagen:

 • vil ikke gå i barnehagen
 • gråter mye over tid ved adskillelse fra foreldrene
 • er trist
 • er engstelig
 • er mye sint
 • har få å leke med
 • har liten kontakt med de ansatte i barnehagen
 • opplever mobbing/krenkelser
 • sover dårlig
 • sengevæting

Hva kan du gjøre?

 • lytt til barnets signaler og hør på det barnet forteller
 • vis at du anerkjenner barnets følelser og opplevelser
 • snakk med de ansatte i barnehagen

 

Her finner du linker til videoer fra undervisningsopplegget "Grønne tanker, glade barn", som brukes i alle kommunale barnehager i Ringsaker:

Redd
Glad
Trist

Les om trygg tilknytning gjennom trygghetssirkelen på barnehage.no.

 

 

 

 

Trygghetssirkelen

 

 

Barnet mitt vil ikke gå på skolen

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf Opplæringslovens § 2-1 5. ledd. Det er mange grunner til at barn kan få det vanskelig med å gå på skolen, og det er viktig å finne ut hva som er årsaken.

Det anbefales å få eleven tilbake på skolen så snart som mulig; lengre fravær kan gjøre situasjonen verre. Generelt anbefales ikke hjemmeundervisning, ettersom dette er en kortsiktig løsning. Dersom barnet vegrer seg mot å gå på skolen anbefaler vi at du lytter til hva det har å fortelle. Det hjelper ikke å bli sint eller kjefte på barnet, skap i stedet trygghet gjennom å være en tydelig voksen som viser forståelse og vilje til å hjelpe eleven tilbake til skolen.

Les mer om skolevegring på forskning.no.

 

 

Barnet mitt opplever mobbing/krenkelser

Alle elever har rett til å ha det trygt på skolen og elever har en egen «arbeidsmiljølov» (Opplæringslova § 9a) som sier at de har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Dette betyr at ingen former for trakassering eller mobbing skal tolereres og ansatte/ledelse på skolen har ansvar for at krenkelser og mobbing opphører.

Alle skoler skal ha sin egen handlingsplan mot mobbing. Skolen skal sette i gang tiltak hvis foreldre, eleven selv, eller skolens personale melder fra om mobbing.

Hva bør du som forelder gjøre?

 • Meld fra til skolen hvis barnet ditt opplever mobbing. Skolen skal da følge sin handlingsplan mot mobbing
 • Be om en plan som sier noe om hvilke tiltak skolen skal starte opp og hvordan effekten av disse skal måles
 • Det anbefales ikke at foreldrene forsøker å ordne opp seg i mellom
 • Ved digital mobbing er det viktig å ta vare på beviser ved hjelp av for eksempel "print screen"

Les mer på udir.no.

 

 

Barnet mitt strever med oppmerksomhet/konsentrasjon

Noen barn har vansker med å konsentrere seg i lek og aktivitet i barnehagen og i enkelte fag og emner på skolen. Andre har utfordringer som er større, og som skaper store problemer for dem selv og omgivelsene. Oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker arter seg forskjellig; fra å være meget synlige og åpenbare- til å være usynlige og vanskelige å oppdage. Noen barn med åpenbare konsentrasjonsproblemer kan også utvikle atferdsvansker.

For barn med konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer kan det være nødvendig med utredninger i helsevesenet for å stille diagnose, og PP-tjenesten kan bidra ift vurderinger av ulike typer behov i barnehage- og skolesammenheng.

Les mer på psykologitidsskriftet.no

 

Barnet mitt strever i samspillet med andre barn

Det er viktig at barn lærer å være inkluderende og fleksible i samspillet med andre barn. Noen ganger kan dette være vanskelig, og da er det viktig å ta barnets signaler og reaksjoner på alvor - slik at vi sammen kan finne ut hva som som kan gjøres for at det skal bli bedre.

Selvhjelpsverktøyet "Grønne tanker - glade barn"/"Psykologisk førstehjelp" kan hjelpe barna til å sette ord på og sortere tanker og følelser. Verktøyet benyttes både i barnehager og skoler i Ringsaker kommune, og kan være et nyttig hjelpemiddel for å hjelpe barna til å snakke om det som er vanskelig - og til å finne gode løsninger.

Les om grønne og røde tanker på barnehage.no.

Les om barn som ikke vil leke med andre på klikk.no.

Les om barns samspill og lek på udir.no.

 

Har barnet ditt andre utfordringer?

Har barnet ditt utfordringer du ikke finner informasjon om her? Ta kontakt med oss for å få råd om veien videre.

Hvordan jobber PP-tjenesten med barnet/eleven?

Når et barn/en elev er henvist PP-tjenesten og saken er vurdert og tatt inn, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid. Gjennom informasjon fra barnet/eleven, foresatte, barnehage eller skole, og samtale, testing og observasjoner, forsøker vi å få et bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging.

Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov kan dekkes gjennom å gjøre tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller det kan tilrås spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også vurdere videre henvisning til ulike statlige kompetansesentre.

Trenger du støtte i foreldrerollen?

Da kan våre foreldrekurs være noe for deg! Les mer under Foreldreveiledning.