Kompetanse- og organisasjonsutvikling

PP-tjenesten gir systemrettet støtte til barnehager og skoler i form av råd og veiledning om pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske didaktiske spørsmål. PP-tjenesten skal også støtte barnehagen og skolen med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og unge med særlige behov.

Forskning viser at følgende områder er viktige for å skape gode læringsmiljø:

  1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp
  2. Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev
  3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
  4. Godt samarbeid mellom skole og hjem
  5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

Læringsmiljøteamet er del av PP-tjenesten, og bistår skolene på disse områdene.

Kontakt læringsmiljøteamet på epost

 

Sakkyndighetsarbeid

Et av PP-tjenestens arbeidsområder er å være sakkyndig når det gjelder behovet for spesialpedagogisk hjelp (Barnehageloven §19 a) og spesialundervisning (Opplæringsloven § 5-1 og §4A-2). Opplæringsloven sier at barn, unge og voksne har en lovbestemt rett til å få hjelp dersom de har særlige behov eller ikke har tilstrekkelig utbytte av det ordinære tilbudet.

Retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er en individuell rett som krever at det fattes et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Før enkeltvedtaket fattes skal det foreligge en sakkyndig vurdering om behovet til den enkelte. For å gi barnet god spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning skal det være god sammenheng mellom det ordinære barnehagetilbudet/opplæringstilbudet og det individuelle tilbudet. Utredning, planlegging og evaluering må inngå i denne prosessen. Samarbeid og avklaring av ansvar er viktig for å sikre kvaliteteten på tilbudet.

PP-tjenesten er også sakkyndig instans når det gjelder søknad om framskutt eller utsatt skolestart (OL § 2-1). Utsatt skolestart kan kun innvilges i særlige tilfeller. Retten til framskutt skolestart er knyttet til at barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Videre er PP-tjenesten sakkyndig instans ved søknad om særskilt prioritert utdanningsprogram og behov for utvidet tid i videregående opplæring.

Nasjonale føringer

I Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap presenterer departementet fire rådgivende forventninger til PP-tjenesten:  

PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng

PP-tjenesten skal, sammen med det øvrige lokale hjelpeapparatet og andre instanser, være tilgjengelig for brukerne.

PP-tjenesten skal bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Når foreldre er urolige, skal de føle at deres bekymringer blir tatt på alvor og at barnets behov blir vurdert.

Det er viktig at PP-tjenesten klarer å tilpasse sin kommunikasjon og tilgjengelighet til minoritetsspråklige og våre nasjonale minoriteter.

Tilgjengelighet innebærer å bidra med kompetanse, veiledning, råd og hjelp til barnehager, skoler, foreldre, barn og elever. Det handler også om at brukere skal vite hvordan man skal kunne få hjelp, når man kan forvente å få den og muligheten til å påvirke og gi tilbakemelding om kvaliteten på det tilbudet som er gitt. 

PP-tjenesten arbeider forebyggende

PP-tjenesten skal arbeide forebyggende slik at barnehagen og skolen kommer i forkant av problemer og lærevansker.

PP-tjenesten skal ha kompetanse til å hjelpe barnehager og skoler der det oppstår problemer med barn og elevers utvikling og læring.

Departementet mener at PP-tjenesten bør bruke mer tid til å bistå i forebyggende arbeid og i kompetanse- og organisasjonsutvikling.

PP-tjenestens systemarbeid skal være rettet mot elever som har særskilte behov, men årsaken til behovene trenger ikke nødvendigvis være knyttet til eleven. De kan også ha sin årsak i måten skolen har valgt å organisere klassen og opplæringen på, mangel på nødvendig kompetanse og klasseledelsesutfordringer. 

PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole

Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv og tidlig inngripen når problemer oppstår.

Voksne kan også ha behov for fornyet opplæring som følge av at den opplæringen de i utgangspunktet fikk var mangelfull, eller de kan ha behov for fornyet opplæring.

Det er i dag for lang ventetid hos enkelte PP-tjenester, noe som fører til at barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen må vente lenge på oppfølging.

Det må derfor være et mål at PP-tjenesten skal være tilstede i barnehagen og skolen for å diskutere alternative tiltak og strategier som kan iverksettes raskt innenfor rammen av tilpasset opplæring.

Barnehagen og skolen i samarbeid med PP-tjenesten bør tidlig vurdere tiltak i læringsmiljøet. Dette kan redusere andelen sakkyndige vurderinger som anbefaler vedtak om spesialundervisning fordi foreslåtte tiltak i undervisningen og i læringsmiljøet viser positiv effekt på barnas utvikling og elevenes læring. 

PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner

PP-tjenesten skal utarbeide sakkyndige vurderinger av god kvalitet, som skal gi godt grunnlag for å avgjøre om det skal fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning, eller om det skal settes inn tiltak innenfor rammen av tilpasset opplæring.

Sakkyndig vurdering er et viktig for rettssikkerheten til elevene, og den er et viktig dokument for skolen som skal gjennomføre opplæringen.