Utviklingsområder

Skolens utviklingsområder

«Ved Moelv og Fossen skoler skal alle voksne bidra med god ledelse av læring gjennom gode relasjoner til elevene» 
 
Det profesjonelle læringsfellesskap: 

  • arbeider for en felles forståelse av hvilke verdier og visjoner som ligger til grunn for skolens virksomhet.  
  • har et kollektivt ansvar for elevenes læring og læringsutbytte. 
  • går fra individuell planlegging til samarbeid om elevenes læring og utvikling. 

Siden er under arbeid

Oppfølging §9A

I Ringsaker kommune er det overordnede mål at alle aktører i skolesamfunnet skal sørge for at det gjennomføres et aktivt forebyggende arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt miljø.

• Skoleledelsen skal sørge for at de ansatte på en tilfredsstillende måte håndterer krenkende atferd som de får kunnskap eller mistanke om.

• Skoleeier og skoleledere skal sørge for at elever, foreldre, råd og utvalg blir involvert og engasjert i skolemiljøet.

• Det er viktig for oss at vi ved Moelv og Fossen skoler sørger for at lover og forskrifter blir ivaretatt, og enheten har satt Opplæringslovens § 9A på dagsorden. Dette gjennomgås blant annet på skolens planleggingsdager, og drøftes i skolens rådsorganer og i samhandling med elevene. I tillegg har skolen planer som vi mener både forebygger, oppdager og håndterer krenkende atferd når det oppstår.

Skolen skal arbeide for et godt læringsmiljø, i samarbeid med foreldrene og elevene. De mest sentrale faktorer for et godt læringsmiljø er:

• God ledelse, organisasjon og kultur for læring i skolen.
• Lærerens og barneveilederens evne til å lede klasser og undervisningsforløp.
• Positive relasjoner mellom elev og lærer/ barneveileder.
• Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene.
• Godt samarbeid mellom skole og hjem.

Siden er under arbeid 

Verdt å vite

Ulykkes- og ansvarsforsikring

Elevene er forsikret både på skoleveien, på skolen, og for øvrig på turer og ekskursjoner som er i skolens regi. Alle skader eller uhell må meldes til skolens administrasjon, slik at skriftlig melding blir gitt videre til NAV og Gjensidige. Alle elever fra 1.-7. trinn er dekket gjennom folketrygden og Gjensidige. Det er beregnet en egenandel på skader som skal dekkes gjennom Gjensidige. Foreldre som deltar på turer m.m. er medforsikret.

Skolens informasjonsplikt

Foreldre som er/har vært gift, har foreldreansvaret sammen, hvis annet ikke er avtalt. Hvis foreldre ikke er gift, har mor normalt foreldreansvaret alene (Barneloven § 35). Når barnet bor hos den ene part, men begge har foreldreansvar, har både mor og far rett til å få opplysninger fra skolen. Unntak kan være dersom opplysningene kan være til skade for barnet. Samboere er ikke nevnt i Barneloven. De kan ikke regnes å ha rettigheter, så sant de ikke har adoptert barnet. Dersom samboer skal være med på konferansetimer, må det gis fullmakt til dette på eget skjema.

Sykefravær

Foresatte må gi skriftlig beskjed i når elev har fravær. Vennligst gi beskjed på Transponder, dersom eleven blir borte fra skolen på grunn av sykdom.

Permisjon fra pliktig undervisning

Dersom eleven søkes fri fra undervisningen, er det hjemmet som er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet. De foresatte må ta kontakt med skolen for i samråd med lærer å utarbeide arbeidsprogram for tiden eleven har fri. Skolen kan maksimalt innvilge inntil 10 dagers permisjon fra den pliktige undervisning dersom det er forsvarlig jamfør §2-11 i Opplæringsloven

Siden er under arbeid

Bibliotek

Både ved Moelv og Fossen er det velholdte og spennende bibliotek. Det er lagt ned betydelige beløp de siste årene for å oppgradere bibliotekene på skolene våre, og det er nå mange spennende bøker som elevene våre kan låne.

Skolene bruker bibliofil som utlånsplattform. Bøkene er også sortert ut i fra vanskelighetsgrad.