Dette var fokus på frokostmøte om bærekraft 14. juni 2022. Vinklingen denne gangen var på bærekraft og «Lønnsom omstilling til det grønne skiftet». Torunn Linneberg i Innovasjon Norge ga en innføring i hva det nye regelverket betyr, hvilke muligheter dette åpner for næringslivet i Ringsaker og Innovasjon Norges tilbud om bærekraftsworkshop for enkeltbedrifter. Patrick Bolliger i Innlandet fylkeskommune, presenterte støtteordningen; Grønn framtid Innlandet, og hvilke muligheter Ringsaker bedrifter har for å søke støtte til bærekraftsprosjekter.

Bærekraft fra ord til handling

Torunn Linneberg satte fokus på bærekraft – fra ord til handling, og ledet oss innom FN’s bærekraftsmål, Parisavtalen, European Green Deal og Eus taksonomi som alle skal bidra til målet om å sikre bærekraftig utvikling mot 2050.

– Vi vet at vi må bruke ressursene på en annen måte enn før og sirkulær ressursbruk er grunnsteinen i videre utvikling, sa Linneberg.

– Tidligere har man tenkt at forbruker skal løse flokene og sortere. Nå settes fokuset i større grad på produsent, med utgangspunkt i at 80% av produkters miljøavtrykk bestemmes i designfasen. Det er derfor av stor betydning at fokus på bærekraft befestes tidlig i produksjonen, la Linneberg til.

Selv om taksonomien foreløpig er et krav for store bedrifter, er konsekvensene at også leverandørene til de store bedrifter må tilfredsstille de samme kravene. Man ser helhetlig på bærekraft. I det ligger det at man i tillegg til å tilfredsstille de bærekraftsmål, som er fokus for bedriften, ikke må gjøre vesentlig skade på øvrige bærekraftsmål. Ansvarlig næringsliv skal ivaretas.

Se nærmere på bærekraft i bedriften

Innovasjon Norge tilbyr bedrifter en heldags workshop; «Fra ord til handling», for å komme i gang med bærekraftsarbeidet i egen bedrift. Fokus på workshopen er på produksjons- eller produktreisen i bedriften. Kontakt Torunn Linneberg, Innovasjon Norge Innlandet, for mer informasjon og avtale om workshop.

Muligheten for tilskudd til bærekraftsprosjekter

–  Å fremme verdiskaping som gir positiv effekt på klima og/eller miljø, og å skape nye, grønne arbeidsplasser i Innlandet, er ifølge Patrick Bolliger formålet med tilskuddsordningen Grønn framtid i Innlandet. Ordningen er en lavterskelordning, som skal supplere andre støtteordninger, og har fokus på ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø.

Bolliger snakket om ordningen, søknadskriterier, søknadsskriving og ga oss prosjekteksempler. Eksempel på vanlige prosjekttyper er; Prototype, forprosjekt/utredning og produktutvikling med mål om positiv effekt på klima og miljø.

Vurderingskriterier

Ved vurdering av prosjektene vektlegges klima og miljøeffekt, innovasjonsgrad, verdiskaping og sysselsetting. Når søknaden skal skrives anbefaler Bolliger å ta utgangspunkt i «Hva, Hvorfor, Hvordan», og beskrive det planlagte prosjekt så konkret som mulig.

Veiledning i søkeprosessen

 – Alle bedrifter er velkommen til å ta kontakt for veiledning i søkeprosessen, sier Bolliger. Du kan finne mer informasjon om støtteordningen Grønn framtid i Innlandet på fylkeskommunens nettside, og ta kontakt med Patrick Bolliger, Innlandet fylkeskommune, for veiledning på bedriftens prosjekt.

Frokostmøter

Frokostmøter gir mulighet for faglig påfyll, utveksling og nettverksbygging med andre bedrifter og veiledning fra ressurspersoner på ulike fagfelt. Denne gangen fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og næringsavdelingen i kommunen.

Næringsavdelingen vil fremover arrangere jevnlige frokostmøter for næringslivet. Vi starter opp igjen over sommeren med å følge opp på Bærekraftstemaet. Det vil bli kunngjort en plan for høstens frokostmøter i august. Har du innspill til tema for frokostmøter, er du velkommen til å kontakte Assisterende næringssjef Lill D. Larssen.