Hva inneholder en kommuneplan?

Hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan sikrer vi gode skoler, hvordan legger vi til rette for flere arbeidsplasser og næringsutvikling, hvordan skal vi utvikle by og bygd, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av de mange temaene som kommuneplanen skal gi svar på. Her legges føringene for den langsiktige utviklingen av Ringsakersamfunnet og de overordnede føringene for arealplanleggingen.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med kart og bestemmelser.

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling. Samfunnsdelen skal bygge på FNs bærekraftsmål, og vise hvordan disse skal følges opp lokalt.
Den gjeldende kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2006, og kan leses her.

Samfunnsdelen er nå under revidering. Les mer om dette arbeidet her.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den omfatter alt areal i kommunen, både land- og vannareal. Arealdelen består av plankart, bestemmelser og retningslinjer. Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger. Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken. I vedtatt plan er plankart og bestemmelser juridisk bindende slik at arealbruk og tiltak som er i strid med planen ikke er tillatt. Retningslinjene gir veiledning om planens intensjoner og holdepunkter for hvordan den skal praktiseres.

Det er i kommuneplanens arealdel for Ringsaker kommune fram mot år 2025 lagt opp til at planen skal gi muligheter for vekst og utvikling i kommunen.

Les mer om kommuneplanens arealdel her

Hvem lager kommuneplanen?

Kommuneplanen utarbeides av kommunen. Arbeidet ledes av en politisk styringsgruppe. Kommunestyret legger føringene for arbeidet gjennom et planprogram og vedtar planen.

Hvor lenge varer en kommuneplan?

Kommuneplanen skal ha et langsiktig perspektiv, men i forbindelse med utarbeidelse av planstrategi hvert fjerde år skal det vurderes om hele eller deler av planen skal revideres. For kommuneplanens samfunnsdel skal det nå planlegges fram mot 2035.