Gjeldende arealdel 2014-2025

Kommuneplanens arealdel gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den omfatter alt areal i kommunen, både land- og vannareal. Arealdelen består av plankart, bestemmelser og retningslinjer. Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger. Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken. I vedtatt plan er plankart og bestemmelser juridisk bindende slik at arealbruk og tiltak som er i strid med planen ikke er tillatt. Retningslinjene gir veiledning om planens intensjoner og holdepunkter for hvordan den skal praktiseres.

Det er i kommuneplanens arealdel for Ringsaker kommune fram mot år 2025 lagt opp til at planen skal gi muligheter for vekst og utvikling i kommunen

Kart og bestemmelser Konsekvensutredninger Temakart
Bestemmelser og retningslinjer Brumunddal Naturverdi
Planbeskrivelse Moelv Landbruk
Plankart over hele kommunen Furnes Friluftsliv
Plankart Brumunddal og omegn Gaupen-Nes Risiko- og sårbarhet
Plankart Moelv og omegn Nordre Ringsaker  
Plankart Rudshøgda Fjellområdene  
Plankart Furnes    
Plankart Nes    
Plankart nordre Ringsaker    
Plankart fjellet    

 

Revisjon av arealdelen

Gjeldende kommunedelplaner

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommunen står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage plan for.

Gjeldende kommunedelplaner
 

Kommunedelplan for Kulturminner (vedtatt 7.2.2018)
Kulturminneplan
Kommunedelplan for to-spors jernbane, Sørli - Brumunddal (vedtatt 21.12.2016)
Planbeskrivelse
Bestemmelser og retningslinjer
Plankart del 1
Plankart del 2
Kommunedelplan for E6, Moelv - Biri (vedtatt 25.5.2015)
Planhefte med bestemmelser, plankart og planbeskrivelse
Kommunedelplan for Ringsakerfjellet (vedtatt 5.10.2011)
Tematisk kommunedelplan for Ringsakerfjellet
Kommunedelplan for energi og klima (vedtatt 6.10.2010)
Energi og klimaplan for Ringsaker kommune
Statusrapport - energiforbruk og klimagassutslipp
Handlingsplan for energi- og klima (vedtatt 7.3.2012)
Kommunedelplan for E6 Hamar grense - Moelv (vedtatt 22.4.2009)
Kommunedelplan med konsekvensutredning
Plankart 1
Plankart 2
Plankart 3
Tegningshefte
Kommunedelplan for Stavsberg (vedtatt 7.3.2007)
Plankart
Bestemmelser og retningslinjer

 

Kommunedelplaner under arbeid

Kommunedelplan for Moelv
Vedtatt planprogram
Sakens dokumenter (fortløpende oppdatert)

 

Kommunedelplan for Jernbane, dobbeltspor Brumunddal-Moelv
Fastsatt Planprogram
Sakens dokumenter (fortløpende oppdatert)