Gjeldende arealdel 2014-2025

Kommuneplanens arealdel gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den omfatter alt areal i kommunen, både land- og vannareal. Arealdelen består av plankart, bestemmelser og retningslinjer. Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger. Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken. I vedtatt plan er plankart og bestemmelser juridisk bindende slik at arealbruk og tiltak som er i strid med planen ikke er tillatt. Retningslinjene gir veiledning om planens intensjoner og holdepunkter for hvordan den skal praktiseres.

Det er i kommuneplanens arealdel for Ringsaker kommune fram mot år 2025 lagt opp til at planen skal gi muligheter for vekst og utvikling i kommunen

Kart og bestemmelser Konsekvensutredninger Temakart
Bestemmelser og retningslinjer Brumunddal Naturverdi
Planbeskrivelse Moelv Landbruk
Plankart over hele kommunen Furnes Friluftsliv
Plankart Brumunddal og omegn Gaupen-Nes Risiko- og sårbarhet
Plankart Moelv og omegn Nordre Ringsaker  
Plankart Rudshøgda Fjellområdene  
Plankart Furnes    
Plankart Nes    
Plankart nordre Ringsaker    
Plankart fjellet    

 

Revisjon av arealdelen

Offentlig ettersyn (høringsfrist 10.9.2022)

Planprogram (vedtatt 8.3.2021)