Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Ringsaker kommune skal utvikle Ringsakersamfunnet fram mot 2040. Planen tar stilling til langsiktige utfordringer og fastsetter mål og strategier for kommunen. Langsiktig arealstrategi er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen. Den angir hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk, og er førende for neste revisjon av kommuneplanens arealdel.

Ringsaker kommune skal sikre en bærekraftig utvikling av samfunnet. Det vil si en utvikling som møter dagens behov på en måte som sikrer at også kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraft er en global utfordring, og FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For at dette skal være mulig, må alle deler av samfunnet bidra. Det vil si at innbyggere, næringsliv og kommune alltid må vurdere om aktiviteter, beslutninger, prosjekter og produksjoner bidrar til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Alle de tre dimensjonene er like viktige. Dette er et sentralt grunnlag for utforming av kommuneplanens samfunnsdel.

For at Ringsaker skal bestå som egen kommune og være et bærekraftig samfunn i positiv utvikling er det avgjørende at kommunen har vekst. Samfunn som har befolkningsnedgang og der arbeidsplasser legges ned vil ha store utfordringer med å kunne følge opp de sosiale og miljømessige bærekraftsdimensjonene. Det er derfor helt grunnleggende at det jobbes for befolkningsvekst.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel følges opp gjennom underliggende planer og gjennom årsbudsjett og handlingsprogram med økonomiplan.

Last ned kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2023-2040