Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet i Ringsaker kommune ble vedtatt av kommunestyret i K-sak 081/12. 

1. Innledende bestemmelser

1.1 Formålet med retningslinjene

 • Personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig.
 • Styrke rettssikkerheten for søkere til kommunal bolig.

1.2. Virkeområde

Retningslinjene gjelder for:

 • Boliger som Ringsaker kommune disponerer til utleie for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet.
 • Leieavtale etter Lov om husleieavtaler (1999), jfr. husleieloven § 1-1.

Retningslinjene gjelder ikke for:

 • Behandling av søknad om opphold i institusjon i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011) § 3-2.
 • Omsorgsboliger som disponeres av kommunens helse og omsorgsdistrikter.
 • Botiltak som disponeres av RE psykisk helse- og rustjeneste.
 • Enkeltpersoners rett til midlertidig bolig etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (2009) § 27.

1.3 Målgruppe

Målgruppa for retningslinjene er personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Målgruppa omfatter vanskeligstilte på boligmarkedet som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av:

 • dårlig økonomi
 • nedsatt funksjonsevne
 • helsemessige eller sosiale problemer
 • manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet

1.4 Råd og veiledning

Søkere til kommunale utleieboliger har krav på råd og veiledning om alternative løsninger for sitt boligbehov.

1.5 Vilkår for å leie bolig

For å leie kommunal bolig må som hovedregel alle grunnvilkårene være oppfylt. Det kan imidlertid gjøres unntak fra et eller flere av grunnvilkårene ved åpenbart urimelig utslag i enkelttilfeller.

Det kan stilles tilleggsvilkår for å leie kommunal bolig i gitte situasjoner:

 • Søkere som vurderes å ha behov for oppfølging i forhold til å mestre boforholdet kan tildeles kommunal bolig, forutsatt at søker tar i mot den hjelp og oppfølgingsbistand som kommunen kan tilby. I slike tilfeller skal det inngås en konkret bo-avtale i tillegg til husleieavtalen. Det skal også vurderes om kommunens botiltak er et mer egnet botilbud.
 • Hvis søker har uoppgjort gjeld til Ringsaker kommune som følge av tidligere boforhold, kan det stilles vilkår om at det inngås en realistisk nedbetalingsavtale for gjelden. 

2. Grunnvilkår for å leie kommunal bolig

2.1 Ikke alternative muligheter 

Søker har ikke alternative muligheter til selv å skaffe egnet bolig. 

2.2 Oppholdstillatelse og botid

Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Ringsaker kommune det siste året. Botiden må kunne dokumenteres ved utskrift fra folkeregisteret. 

Det kan gjøres unntak fra vilkåret til registrering i folkeregisteret hvis søker på annen måte kan dokumentere faktisk botid. 

Hvis vilkåret om faktisk botid og/eller vilkåret om dokumentasjon av botid får urimelig utslag, kan det i særlige tilfeller gjøres unntak fra disse vilkårene.

Vilkåret om botid gjelder ikke for flyktninger som skal førstegangs bosettes i Ringsaker kommune etter avtale med norske myndigheter. Sistnevnte gruppe tilbys leiekontrakt på tre år uten søknad og vedtak.

2.3 Nåværende boforhold

Søker må være, eller i ferd med å bli uten egnet bolig og ha behov for hjelp til å skaffe seg bolig. 

Søker anses for å være i ferd med å bli uten egnet bolig hvis: 

a)    Leiekontrakt utgår innen seks måneder uten at søker har rett til fornyelse, eller 
b)    søker ikke har noe bosted ved utskriving fra institusjon eller lignende botilbud, og utskrivelse vil skje innen seks måneder, eller
c)    søkers nåværende bolig ikke er egnet.

2.4 Alder

Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra vilkåret til alder hvis søker har omsorg for barn eller det foreligger andre særlige grunner. 

2.5 Økonomiske forhold

Søkers økonomiske forhold må være slik at søker selv ikke er i stand til å skaffe seg egnet bolig, leid eller eid. Det skal gjøres en individuell vurdering av husstandens totaløkonomi, der det tas hensyn til inntekt, formue, gjeldsbyrde, bidragsforpliktelser og lignende, sett opp mot muligheten søker har til selv å skaffe seg egnet bolig.

Det legges til grunn at det kan være forhold ved personen selv, uavhengig av økonomiske forhold, som gjør at vedkommende ikke klarer å skaffe seg bolig.

3. Saksbehandling

3.1 Enkeltvedtak iht. forvaltningsloven

Vedtak etter disse retningslinjene er enkeltvedtak etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (1967), jfr. forvaltningsloven § 2, bokstav a) og b). 
Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder, herunder klageadgang.

3.2 Positivt vedtak 

Søknad om kommunal bolig behandles fortløpende etter gjeldende retningslinjer. 
Vedtak om at søker fyller vilkårene for å leie kommunal bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet gis i form av et positivt vedtak. 
Søkere som ikke har fått tildelt bolig innen 6 måneder fra mottatt positivt vedtak, skal forespørres skriftlig om søknaden opprettholdes. 
Klageadgang i henhold til pkt. 3.8 gjelder kun vurderingen av om vilkårene for å kunne leie kommunal utleiebolig for vanskeligstilte er oppfylt eller ikke. 

3.3 Avslag

Vedtak om avslag på søknad om leie av kommunal bolig skal være skriftlig og begrunnet. Det skal opplyses om klageadgang, klagefrist og øvrige rettigheter i henhold til forvaltningsloven. 

3.4 Tildeling

Leder for Servicesenteret fatter vedtak om tildeling av ledige boliger basert på prioriteringer i henhold til pkt. 4 og etter uttalelse fra rådgivende boligtildelingsutvalg. Vedtak om tildeling kan ikke påklages.  

3.5 Vedtak om leie av kommunal bolig og leietid    

Hovedregelen er at husleieavtaler er tidsbestemt til tre år, jfr. husleielovens § 9-3.                
Søkere med varig behov for kommunal bolig kan, etter en særskilt konkret vurdering, gis en tidsubestemt leieavtale.
                    
Hvis det foreligger særlige grunner, kan det inngås tidsbestemt leieavtale for kortere tid enn tre år, jfr. husleieloven § 11-1 sjette ledd. Bestemmelsen gjelder bare hvis leieren har fått opplyst skriftlig at avtalen gjelder bolig som skal brukes av vanskeligstilte på boligmarkedet, og at dette unntaket gjelder.

3.6 Bortfall av vedtak om leie av kommunal bolig

Vedtaket bortfaller hvis:

a) Søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller grunnvilkårene for å få leie kommunal bolig, eller
b) Søker ikke tar imot tilbudet om bolig.

Hvis vedtak om leie av kommunal bolig faller bort etter bokstav a), skal det fattes eget vedtak om avslag.

3.7 Nytt vedtak ved utløp av leiekontrakt til kommunal bolig

Hvis leietaker ønsker å fornye leiekontrakten må hun/han søke om dette. Søknaden bør framsettes minst tre måneder før utløpet av inngått leiekontrakt, for at det skal være tilstrekkelig tid til å vurdere om søker fortsatt fyller kriteriene for å disponere kommunal bolig for vanskeligstilte.

Hvis det ikke finnes alternative boligmuligheter, og øvrige vilkår er oppfylt, fattes det nytt vedtak om leie av kommunal bolig. Hvis kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig om søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon.

3.8 Klageadgang

Enkeltvedtak kan påklages til Ringsaker kommunes klagenemnd. Klageadgangen er knyttet til om søker fyller vilkårene for å kunne leie kommunal utleiebolig for vanskeligstilte eller ikke. 
Klagen sendes innen tre uker til den enheten som har fattet vedtaket. 

4. Prioritering mellom søkere som fyller kriteriene / har fått positivt vedtak

Er antallet søkere som fyller grunnvilkårene større enn antall kommunale boliger til disposisjon, skal det gjøres en prioritering mellom søkerne som oppfyller vilkårene. Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke type boliger som er tilgjengelige. 

Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha det mest påtrengende boligbehovet, skal prioriteres. Ved vurderingen av hvem som har det mest påtrengende boligbehovet, vektlegges særlig helsemessige og sosiale forhold. I tilfeller hvor barn er involvert, skal også antall tidligere flyttinger tillegges vekt.

Det kan tas hensyn til at noen boliger og boligområder stiller spesielle vilkår til en variert sammensetning av beboere. 

Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av ansiennitet fra vedtaksdato.

5. Ikrafttredelse og overgangsregler

5.1 Ikrafttredelse

Retningslinjene trådte i kraft 03.10.12 etter behandling i Kommunestyret, k-sak 081/12.

5.2 Overgangsregler

Personer som leide kommunal bolig av Ringsaker kommune ved ikrafttredelsen av retningslinjene, kan bo ut kontraktstiden uten å måtte søke i henhold til retningslinjene. 
Ved utløpet av kontraktstiden må leietakere som har et husleieforhold som omfattes av virkeområdet for retningslinjene søke om å leie kommunal bolig, hvis de ønsker fornyet husleiekontrakt.