Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig

Vedtatt av Kommunestyret den 23.10.13 i k.sak 075/13.

1. Innledende bestemmelser

1.1    Formål

Formålet med disse bestemmelsene er å styrke rettssikkerheten til innbyggere som søker om omsorgsbolig samt bidra til effektiv og målrettet utnyttelse av de omsorgsboligene som kommunen eier og de omsorgsboligene som kommunen har tildelingsrett på.

1.2    Virkeområde

Retningslinjene gjelder for:

  • Omsorgsboliger som Ringsaker kommune disponerer til utleie for å bistå vanskeligstilte på      boligmarkedet i henhold til § 3-7 i Lov om kommunale helsetjenester: "Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker".
  • Leieavtale etter Lov om husleieavtaler (1999), jfr. husleieloven § 1-1.

Retningslinjene gjelder ikke for:

  • Behandling av søknad om opphold i institusjon i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011) § 3-2.
  • Enkeltpersoners rett til midlertidig bolig etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (2009) § 27.

Retningslinjene legges til grunn for:

a)    Behandling av søknader om omsorgsbolig.
b)    Prioritering ved tildeling av omsorgsbolig.
c)    Fastsettelse av evt. særskilte vilkår for leieforholdet.

1.3    Omsorgsbolig - definisjon

En omsorgsbolig er en bolig som er fysisk tilrettelagt med blant annet livsløpsstandard for å kunne huse beboere med nedsatt funksjonsnivå.  Boligen skal være tilpasset slik at den eller de som bor der skal ha mulighet til i motta heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Boligen er beboerens eget hjem og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Det skilles mellom følgende typer omsorgsboliger:

  • Kommunalt eide omsorgsboliger.
  • Kommunalt eide omsorgsboliger i botiltak og bofellesskap.
  • Omsorgsboliger eid av stiftelser.

1.4    Heldøgns pleie- og omsorgstjenester- definisjon

Med personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne
variere gjennom hele døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske og sosiale problemer.

1.5    Målgruppe

Målgruppa for retningslinjene er personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

1.6    Råd og veiledning

Personer som søker om å leie omsorgsbolig har krav på råd og veiledning om alternative løsninger for sitt boligbehov.

1.7    Vilkår for å leie omsorgsbolig

For å leie omsorgsbolig må som hovedregel alle grunnvilkårene være oppfylt. Det kan imidlertid gjøres unntak fra et eller flere av grunnvilkårene ved åpenbart urimelig utslag i enkelttilfeller.

Det kan stilles tilleggsvilkår for å leie omsorgsbolig i gitte situasjoner:

  • Søkere som vurderes å ha behov for oppfølging for å mestre boforholdet kan tildeles omsorgsbolig, forutsatt at søker tar i mot den hjelp og oppfølgingsbistand som kommunen kan tilby. I slike tilfeller skal det inngås en konkret bo-avtale i tillegg til husleieavtalen.
  • Hvis søker har uoppgjort gjeld til Ringsaker kommune som følge av tidligere boforhold, kan det stilles vilkår om at det inngås en realistisk nedbetalingsavtale for gjelden.

2. Grunnvilkår for å leie omsorgsbolig

2.1    Ikke alternative muligheter

Søker har ikke alternative muligheter til selv å skaffe egnet bolig.

2.2    Oppholdstillatelse og botid

Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Ringsaker kommune det siste året. Botiden må kunne dokumenteres ved utskrift fra folkeregisteret.
Det kan gjøres unntak fra vilkåret til registrering i folkeregisteret hvis søker på annen måte kan dokumentere faktisk botid.
Hvis vilkåret om faktisk botid og/eller vilkåret om dokumentasjon av botid får urimelig utslag, kan det i særlige tilfeller gjøres unntak fra disse vilkårene.

2.3    Nåværende boforhold

Søker må være, eller i ferd med å bli, uten egnet bolig og ha behov for hjelp til å skaffe seg bolig.

Søker anses for å være i ferd med å bli uten egnet bolig hvis:

a)    Leiekontrakt utgår innen seks måneder uten at søker har rett til fornyelse, eller
b)    søker ikke har noe bosted ved utskriving fra institusjon eller lignende botilbud, og utskrivelse vil skje innen seks måneder, eller
c)    søkers nåværende bolig ikke er egnet på grunn av sykdom, funksjonsnivå eller alder.

2.4    Alder

Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år.

2.5    Økonomiske forhold

Søkers økonomiske forhold må være slik at søker selv ikke er i stand til å skaffe seg bolig med omsorgsboligkvalitet, leid eller eid.
Det skal gjøres en individuell vurdering av husstandens totaløkonomi, der det tas hensyn til inntekt, formue, gjeldsbyrde, bidragsforpliktelser og lignende, sett opp mot muligheten søker har til selv å skaffe seg egnet bolig.
Søkere som har tilstrekkelig formue for selv å kunne finansiere leid eller eid egnet bolig vil ikke bli innvilget omsorgsbolig. Som formue regnes bankinnskudd,  egenkapital i nåværende bolig eller andre formuesgjenstander av betydelig verdi.
Det legges til grunn at det kan være forhold ved personen selv, uavhengig av økonomiske forhold, som gjør at vedkommende ikke klarer å skaffe seg egnet bolig.

3. Spesielt om omsorgsboliger i botiltak og i bofellesskap

3.1    Definisjon av omsorgsboliger i botiltak

Med omsorgsboliger i botiltak menes samlokaliserte omsorgsboliger som er øremerket personer med omfattende oppfølgingsbehov. Det er fast personell tilknyttet botiltak.

3.2    Definisjon av omsorgsboliger i bofellesskap

Med omsorgsboliger i bofellesskap menes samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal for sammenfallende målgrupper.  Det er fast personell tilknyttet botiltak.

3.3    Unntak fra de generelle bestemmelsene

For boligsøkere som har behov for tjenester, som ikke vil kunne ytes på en forsvarlig måte i en ordinær bolig, kan det gjøres unntak fra alle generelle vilkår for tildeling av omsorgsbolig.

3.4    Behovet for tjenester

Ved vurdering av søknad og tildeling av omsorgsbolig i botiltak og bofellesskap, skal det legges særskilt vekt på om søker har behov for denne type bolig.

4. Saksbehandling

4.1    Enkeltvedtak iht. forvaltningsloven

Vedtak etter disse retningslinjene er enkeltvedtak etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (1967), jfr. forvaltningsloven § 2, bokstav a) og b).
Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder, herunder klageadgang.

4.2    Positivt vedtak

Søknad om omsorgsbolig behandles fortløpende etter gjeldende retningslinjer.
Vedtak om at søker fyller vilkårene for å leie omsorgsbolig gis i form av et positivt vedtak. Søkere som ikke har fått tildelt omsorgsbolig innen 6 måneder fra mottatt positivt vedtak, skal
forespørres skriftlig om søknaden opprettholdes.

4.3    Avslag

Vedtak om avslag på søknad om leie av omsorgsbolig skal være skriftlig og begrunnet. Det skal opplyses om klageadgang og klagefrist i henhold til forvaltningsloven.

4.4    Tildeling

Den enhet l RE - leder som rådmannen gir myndighet til, fatter vedtak om tildeling av ledige omsorgsboliger basert på prioriteringer i henhold til pkt. 5.

4.5    Vedtak om leie av omsorgsbolig og leietid

Hovedregelen er at husleieavtaler er tidsbestemt til 3 år, jfr. husleielovens § 9-3.
Søkere med varig behov for omsorgsbolig kan, etter en særskilt konkret vurdering, gis en tids­ ubestemt leieavtale.
Hvis det foreligger særlige grunner, kan det inngås tidsbestemt leieavtale for kortere tid enn tre år, jfr. husleieloven § 11-1 sjette ledd. Bestemmelsen gjelder bare hvis leieren har fått opplyst skriftlig at avtalen gjelder bolig som skal brukes av vanskeligstilte på boligmarkedet, og at dette unntaket gjelder.

4.6    Bortfall av vedtak om leie av omsorgsbolig 

Vedtaket bortfaller hvis:

a) Søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller grunnvilkårene for å få leie omsorgsbolig, eller
b) Søker ikke tar imot tilbudet om bolig.

Hvis vedtak om leie av omsorgsbolig faller bort etter bokstav a), skal det fattes eget vedtak om avslag.

4.7    Nytt vedtak ved utløp av leiekontrakt til omsorgsbolig

Hvis leietaker ønsker å fornye leiekontrakten må hun l han søke om dette. Søknaden bør framsettes minst tre måneder før utløpet av inngått leiekontrakt, for at det skal være tilstrekkelig tid til å vurdere om søker fortsatt fyller kriteriene for å leie omsorgsbolig.

Hvis det ikke finnes alternative boligmuligheter,  og øvrige vilkår er oppfylt, fattes det nytt vedtak om leie av omsorgsbolig. Ved nytt vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderes det samtidig om søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon.

4.8    Klageadgang

Enkeltvedtak kan påklages til Ringsaker kommunes klagenemnd. Klageadgangen er knyttet til vurderingen av om søker fyller vilkårene for å kunne leie omsorgsbolig eller ikke.
Klagefristen er 3 uker fra søker har mottatt vedtaket og klager har krav på råd og veiledning i henhold til pkt. 1.6. Klagen sendes Ringsaker kommune og skal være skriftlig og begrunnet.

5. Prioritering ved tildeling av omsorgsbolig

Er antall søkere om omsorgsbolig som fyller grunnvilkårene større enn antall omsorgsboliger til disposisjon, skal det gjøres en prioritering mellom søkerne som oppfyller vilkårene. Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke type omsorgsboliger som er tilgjengelig.

Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha det mest påtrengende boligbehovet, skal prioriteres. Ved vurderingen av hvem som har det mest påtrengende boligbehovet, vektlegges særlig helsemessige forhold og behovet for pleie- og omsorgstjenester.

Det kan tas hensyn til at noen boliger og boligområder stiller spesielle vilkår til en variert sammensetning av beboere.

Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av ansiennitet fra vedtaksdato

6. Ikrafttredelse og overgangsregler

6.1    Ikrafttredelse

Retningslinjene trår i kraft fra 01.11.13 i henhold til vedtak i Kommunestyret den 23.10.13, jfr. k.sak 075/13.

6.2    Overgangsregler

Personer som leier omsorgsbolig av Ringsaker kommune ved ikrafttredelse av retningslinjene, kan bo ut kontraktstiden uten å måtte søke i henhold til retningslinjene.

Ved utløpet av kontraktstiden må leietakere som har en omsorgsbolig som omfattes av virkeområdet for retningslinjene, søke om å leie omsorgsbolig hvis de ønsker fornyet husleiekontrakt.