Ringsaker kommune har kommunale boliger som kan søkes leid av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes  de som har dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, og manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet.

Boligene tildeles ut fra søknad og gitte kriterier. Søker skal på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Ringsaker kommune det siste året.