Hvordan tildeles kommunale boliger?

Boligene tildeles ut fra søknad som vurderes etter Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet, samt gitte kriterier vedtatt av kommunestyret. Søker skal på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Ringsaker kommune det siste året.

Hva er kommunal bolig?

Kommunal bolig er et tilbud om å leie en bolig av Ringsaker kommune. Leieavtalen kan vare inntil 5 år. Boligene er et av mange virkemidler vi har, for å hjelpe deg som har store problemer med å skaffe deg bolig selv. Leieprisen i kommunale utleieboliger er tilsvarende gjennomsnittet av leieprisen på utleieboliger i det private markedet. Å leie kommunal bolig er ikke nødvendigvis billigere enn å leie privat.

Hvem kan få kommunal bolig?

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre. Ringsaker kommune har ca. 470 kommunale boliger som kan søkes leid av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Med vanskeligstilte menes som eksempel deg som:

  • har dårlig økonomi
  • har nedsatt funksjonsevne
  • har helsemessige eller sosiale problemer
  • mangler kunnskaper om det norske boligmarkedet
  • eller liknende forhold

Boligene tildeles ut fra søknad og gitte kriterier. Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Ringsaker kommune det siste året. Søknader vurderes etter retningslinjer om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet i Ringsaker kommune ble vedtatt av kommunestyret i K-sak 081/12. 

Du finner søknadsskjema og skjema for oppsigelse under fanen «Skjemaer». 

Når du søker om kommunal bolig, må du legge ved opplysninger om økonomien din. Du må også legge ved helseopplysninger som viser hvorfor du ikke kan skaffe deg bolig selv. Det er lang ventetid for å få tildelt bolig dersom du får innvilget søknaden om kommunal bolig, nærmere orientering gis i vedtaket.

Søknad sendes Boligkontoret eller leveres i skranken på Servicesenteret i Brumunddal.

Om leieforholdet

Klage på naboer/utleieforhold

Du kan sende en skriftlig klage på epost til: boligforvaltning@ringsaker.kommune.no.

 

Feil og mangler i boligen

Kontakt sentralbordet på telefon 62 33 50 00, så setter de deg over til eiendomsforvalter.

 

Husleie/fakturering

Faktura sendes ut med forfall den 20. hver måned. Det er ingen krav om depositum i kommunale boliger. Husleien betales til kontonummer, og merkes med KID fra utsendt faktura. Alle leietakere oppfordres til å inngå avtalegiro for å betale løpende husleie til kommunen. Dersom du har en trygdeytelse fra NAV kan du selv be NAV-trygd om å trekke husleiebeløpet fra din trygdeutbetaling før du mottar pengene på konto.

Tap av nøkkel/nøkkelkort - pr. stk.: kr 450

I boliger med tilvisningsavtaler vil det være tillegg som for eksempel for eget vannforbruk, internett/tv, og vaktmestertjenester.

 

TV/Internett

Avtale om TV/internett inngår i husleieavtalen på de fleste kommunale boliger. Kommunen har avtale, og leverer tjenester fra Eidsiva. Eiendomsforvalter informerer om dette på innflytting og kan kontaktes i etterkant ved spørsmål. 

 

Strømavtale

Ved innflytting signeres strømavtale med Fjordkraft. Eiendomsforvalter oversender avtalen til strømleverandør, som videre tar kontakt med deg for å bekrefte avtaleforholdet.

 

Innflytting

Når Ringsaker kommune har en bolig klar for innflytting informeres du via brev. Eiendomsforvalter kontakter deg angående visning. Etter visning har du 3 dager svarfrist på om du ønsker å benytte tilbudet. Det gis ett tilbud om bolig, hvis du takker nei til dette tilbudet, vil du kunne miste vedtaket om at du oppfyller retningslinjene for tildeling av kommunal bolig. Dette jamfør retningslinjenes Pkt. 3.6, «Bortfall av vedtak om leie av kommunal bolig».

 

Utflytting/oppsigelse

Husleieavtalen med Ringsaker kommune har 3 måneder gjensidig oppsigelsestid. Oppsigelse leveres skriftlig, skjema finner du nederst på siden. Dersom du skal flytte ut til en annen privat kjøpt eller leid bolig, er det viktig at du gir beskjed/sier opp boligen du leier fra kommunen slik at du unngår dobbel husleie. Husleien løper til boligen er vasket og det har vært en utflyttingsbefaring med boligkontoret.