Lokale virksomheter rammet av covid-19 restriksjonene i desember 2021

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.  
Tildelingsbeløpet er inntil kr. 200.000,- pr. virksomhet. Dette kan økes i tildelingen dersom innkomne søknader ikke utnytter rammen fullt ut. 

Bedrifter som opererer innen følgende bransjer prioriteres:

Overnatting
Arrangement, aktivitetsselskaper
Opplevelsesnæring inklusive reisearrangører
Servering, catering
Treningssentre 

 
Ordningen omfatter desember 2021:
Tapt omsetning i desember 2021
Forringet varelager i desember 2021
Økte kostnader, f.eks. som følge av smitteverntiltak i desember 2021
 
Hamarregionen er en felles bo- og arbeidsregion og kommunene Hamar, Løten Ringsaker, og Stange ønsker at ordningen forvaltes slik at næringslivet i regionen behandles likt. Mens tidligere tildelinger har blitt gitt som bagatellmessig støtte fordrer 6. tildelingsrunde at kommunene tildeler midler på bakgrunn av en notifisert ordning som fordrer at tildelingskriteriene blir vedtatt politisk i de respektive kommunene.  Med dette som utgangspunkt er følgende tildelingskriterier definert og vil være gjeldene for Ringsaker under forutsetning av positivt vedtak i formannskapet den 19. januar 2022. 
 

Kriterier:

Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling – begrenset til maksimalt kr. 200.000,- pr. virksomhet. Hvis den totale rammen tilsier det vil vi kunne tildele over kr. 200.000,- pr. virksomhet. 
Tildelingen blir prosentvis avkortet hvis det totale godkjente søknadsbeløpet overstiger kommunens tildelte ramme.  
Virksomheten må ha operativ virksomhet i søkerkommunen
Selskaper uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt
Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.
 

Krav til søknaden:

Foreløpig regnskap for desember 2021 sett opp mot desember 2019, eventuelt desember 2020
Årsregnskap for 2019 og 2020
En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt, forringet varelager og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning, forringet varelager og/eller merkostnader som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet
Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte i 2021 (fylles ut direkte i søknadsskjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut direkte i søknadsskjemaet)
 
På lik linje med de midlene som ble tildelt i 2021, søkes det også nå via www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt om du har spørsmål. 
 
Søknadsfrist 31. januar 2022 kl. 23.59.
 

Informasjonswebinar:

Onsdag den 19. januar kl. 14.00 - 15.00 inviteres det også til webinar om søknadsprosedyren for denne runden av kompensasjonsordningen. Her kreves det ingen påmelding. Følg denne linken til nettarrangementet.
 

Kontaktinformasjon:

Heidi T. Karlsen telefon 916 26 968, e-post: heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no.
Ove Gjesdal, telefon 917 90 687, e-post: ove.gjesdal@ringsaker.kommune.no

 
Les mer og søk på  www.regionalforvaltning.no. Bruk "Ringsaker" som søkeord.