Stavsberg skole er sentralt beliggende i den sørligste delen av kommunen, like ved grensen til Hamar. Skolen har en enestående plassering, og kvalitetsstempelet framfor noe når det gjelder beliggenhet på Hedmarken er innfridd: Vi ser Mjøsa! Elevtallet har de senere år ligget rundt 135 elever. Enheten har 24 ansatte.

Skolens visjon er «Individuell vekst i et sosialt fellesskap»

Skolen har gjennom flere år arbeidet systematisk mot økt læringsutbytte med hovedfokus på det grunnleggende prinsippet Tilpasset opplæring. Vi har definert hva dette i praksis vil si hos oss, og modellene for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, regneopplæringen, samt veiledet lesing på mellomtrinnet er resultater av dette arbeidet. Skolen har også definert hvilke lese- og læringsstrategier elevene skal tilegne seg på det enkelte trinn.

Stavsberg skole er gjennomgående en kulturaktiv skole med egen kulturkalender. Likeledes er fokuset på fysisk aktivitet grunnleggende ved skolen, noe som vises i den fysiske aktivitetskalenderen.

Stavsberg skole er i vedtak av 17.6.2015 vedtatt utbygd som en to-parallell skole for 420 elever. I planleggingsfasen tas det høyde for at skolen på sikt vil vokse til en tre-parallell for 630 elever. I tilknytning til skolen er det vedtatt utbygd en stor flerbrukshall.

Ikke noe av den gamle skolen vil bli bevart, og rivingen av den eksisterende bygningsmassen er planlagt til perioden januar til mars 2018. I byggeperioden flytter skolen hele sin virksomhet inn i en paviljong på skoletomten. Paviljongen er planlagt satt opp og klarert for innflytting ila januar 2018.

Det er planlagt en byggeperiode på 2 år, og nye Stavsberg skole skal stå ferdig og klar for prøvedrift ila januar 2020.