Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Retten omfatter også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år. Helsetjenester i avlastningstiltak, tjenester som krever mer enn en tjenesteyter til stede og nattjenester omfattes ikke av dette, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester. 

BPA er altså ikke en tjeneste i seg selv, men en måte å organisere tjenesten på, f eks personlig assistanse og opplæring, praktisk bistand, støttekontakt mv. Tjenester som defineres som avansert helsetjeneste (f eks hjemmesykepleie) og som krever helsefaglig kompetanse, organiseres ikke som BPA, men kan naturligvis gis i tillegg til BPA.

I Ringsaker er BPA-ordningen organisert i kommunal regi. BPA innebærer at brukeren selv, eller en nærstående pårørende er arbeidsleder og leder assistentene i det daglige. Ringsaker kommune har en BPA-koordinator som følger opp BPA-brukere og deres assistenter. Koordinatoren holder til i Moelv, ved Moelv sykehjem.

Tildeling av tjenester organisert som BPA skjer på samme måte som øvrige helse- og omsorgstjenester, via søknad og individuell vurdering.