Halvårsvurdering

Elevene opplever jevnlig vurderingssituasjoner i opplæringen for å fremme læring og øke sin kompetanse. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, men samtidig et formelt stoppunkt i opplæringen der det settes terminkarakter i fagene. Halvårsvurderingen skal sikre elever informasjon om hvor de er i sin læring. I halvårsvurderingen vurderes elevens kompetanse opp mot kompetansemålene i læreplanen. 

Terminkarakterer publiseres medio januar for høstterminen, og ved skoleårets avslutning i juni for vårterminen. Terminkarakterene publiseres i IST Home. 

Fagsamtaler mellom elev og lærer er en viktig del av underveisvurderingen. Det samme gjelder utviklingssamtalene der også foreldrene deltar. Disse gjennomføres umiddelbart etter høstferien og perioden mellom vinterferien og påske.

Standpunkt og eksamen

Både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. De to karakterene er ulike uttrykk for sluttkompetanse, der rammene for karakterene er ulike. 

Ved Furnes ungdomsskole settes standpunktkarakter ved avslutningen av 9. trinn i faget Mat og Helse. I valgfag settes standpunktkarakter dersom eleven velger å bytte fag. Dette gjelder både 8. og 9. trinn. For alle andre fag settes standpunktkarakter ved avslutningen av 10. trinn. 

Skriftlig eksamen gjennomføres i normalt i løpet av de to siste ukene i mai. Muntlig eksamen gjennomføres i juni. Alle elever vil normalt gjennomføre både muntlig og skriftlig eksamen.

Vurdering av orden og atferd

Vurdering av orden og oppførsel har som formål å fremme sosial læring, bidra til et trygt og godt skolemiljø og gi informasjon om elevens orden og oppførsel. Karakterskalaen i orden og oppførsel skiller seg fra vurdering i fag ved at elevene i prinsippet kun kan gå ned i karakter – fra god til nokså god eller lite god.

Ordensreglementet ligger til grunn for vurdering av orden og atferd. Ved fare for nedsatt karakter i orden og/eller atferd vil foresatte bli kontaktet slik at hjem og skole kan gjøre en felles innsats for å snu utviklingen.