Spesialpedagogisk avdeling

Ved Furnes ungdomsskole (FUSK) har vi en spesialpedagogisk avdeling (SPA) som ble opprettet i 1991. FUSK SPA gir et særskilt tilrettelagt spesialpedagogisk skoletilbud til ungdommer fra hele kommunen.

Individuelt fokus
FUSK SPA har elever fra 8., 9. og 10. trinn i aldersblandede grupper. Alle elever har egen, individuell opplæringsplan (IOP) basert på kartlegging og faglige vurderinger fra PPT og andre involverte instanser i det offentlige. Av dette følger at mye av undervisningen som gis skal ha et individuelt, tilpasset og avgrenset fokus som best følges opp i smågrupper og individuelt.

Gruppeundervisning, individuell undervisning og trinndeltakelse
Hovedvekten av undervisningen foregår i små grupper, med individuell undervisning og oppfølging etter behov innenfor totalrammen. Emner og faglig innhold for arbeidet konkretiseres gjennom IOP, med koblinger til deltakelse i fag og læringsarenaer i storklasse på trinn i årskullet eleven hører til. Deltakelse i enkeltfag, valgfag, praktisk-estetiske fag og ulike arrangementer og turer kan være aktuelt for elever ved FUSK SPA.

Elevene har «dobbel tilhørighet». Det vil si at de i tillegg til å ha en avdelingstilhørighet, også er elev i en ordinær klasse ved skolen. De har kontakt med elevene i den ordinære klassen i noen fag, spesielt i de praktisk-estetiske fagene og ved ulike arrangementer og turer.

De ansatte ved FUSK SPA har ulik kompetanse ut fra de sammensatte behovene elevene har. Vi har pedagoger, spesialpedagoger, barnevernspedagog, miljøveiledere og barneveiledere. FUSK SPA er et pedagogisk miljø preget av individuell tilrettelegging innenfor forutsigbare og trygge rammer. 

Faglig, sosial og praktisk mestring
En hovedmålsetting for tilbudet ved FUSK SPA er at elevene skal få støtte og veiledning til å utvikle kunnskap, evner og ferdigheter på faglige, sosiale og individuelt definerte områder. Nøkkelord er faglig og sosial læring, personlig utvikling og mestring, dialog, kommunikasjon, samarbeid og samhandling i hverdagen, med praktisk fokus på arbeidstrening, helse og livsmestring. Vedproduksjon og bakeridrift benyttes som lærings- og arbeidstreningsarenaer for elevene. 

Elever ved FUSK SPA kan søke om plass på skolefritidsordning for ungdom (UFO - ungdommens fritidsordning). Tilbudet følger skoleruta og er åpent mellom 0730 – 0830 og 1410 – 1600. Søknader om plass rettes til Tildelingsenheten i Ringsaker kommune. 

Søknad om plass
Elever med nedsatt funksjonsevne med omfattende og vedvarende sammensatte hjelpebehov kan søke om plass i en forsterket avdeling på en av kommunens forsterkede skoler. Ingen elever har lovfestet rett til et slikt tilbud. Inntak av nye elever skjer ved at foresatte sender søknad til kommunen, etter drøfting - og i samråd med PPT. Søknadsfrist er 15. november.

Helsesykepleier og fysioterapeut

Tove-Kristin Westli 
Helsesykepleier
Telefon: 488 93 366
E-post: tkw@ringsaker.kommune.no

Helsesykepleier er å treffe på skolen mandag, tirsdag og torsdag.

Thea Eskerud
Fysioterapeut 
Telefon: 476 95 9941 
E-post: thes@ringsaker.kommune.no

Snap: fysiofusk.nusk

Fysioterapeuten har helsefremmende og forebyggende oppgaver for alle elever. Du kan komme til fysioterapeuten med plager, skader eller utfordringer du forbinder med kroppen din. Hun er å treffe på skolen på onsdager.

Daglige rutiner

Skoledagen
1. økt: 0830 – 0910
2. økt: 0915 – 1015
3. økt: 1025 – 1125
4. økt: 1200 – 1300  
5. økt: 1310 – 1410

Fravær
Ringsaker kommune har utarbeidet rutiner for fraværshåndtering. Skolen skal ha beskjed første fraværsdag innen kl. 08.00.  Ved langvarig fravær som følge av helsegrunner, må foresatte fremlegge legeerklæring. I Ringsaker kommune skal det iverksettes tiltak ved bekymringsfullt høyt fravær.


Alt fravær gjennom 3 år på ungdomsskolen skal føres på vitnemålet som elevene får etter endt ungdomstrinn, jfr. Opplæringslova § 2-11 og forskrift til Opplæringslova § 3-41. Elever og foresatte kan kreve at grunner for fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet dersom årsakene til dette kan dokumenteres med legeerklæring. I tillegg kan elever og foresatte søke om at inntil 10 skoledager for hvert skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Fraværet kan strykes av følgende grunner:

  • Dokumentert sykdom (legeerklæring). Fraværet må være lengre enn 3 dager sammenhengende.
  • Dokumentert fravær med innvilget permisjon etter opplæringslovas § 2-11. Eget skjema «søknad om skolefri» fås på skolen eller kan lastes ned fra skolens hjemmeside.

Eventuelle søknader sendes skolen innen 1. mai hvert skoleår.

IST Home - Samarbeid mellom hjem og skole

I tillegg til direkte kontakt mellom lærere og foresatte og elever, vil elektronisk kommunikasjonen mellom skole og hjem foregå i IST-Home med foresatte, og i Office 365 med elevene.

IST-Home er en app hvor en enkelt kan chatte med kontaktlærere (husk å sende til begge kontaktlærere når chat brukes) og faglærer, melde fravær, se timeplan, se karakterer og mer. 

Se mer informasjon om dette på siden Digital praksis hos Ringsaker kommune.

Dysleksivennlig skole

Lærerutdanningsskole

Skolebibliotek

Skolebiblioteket er en viktig del av satsingen på lesing ved Furnes ungdomsskole. På 8. trinn er det bibliotektime annenhver uke, og alle klasser har timeplanlagt stillelesing hver dag. Elevene har hyllebok på både norsk og engelsk. Leserommet "Lectio Locus" er åpent i langfri for dem som ønsker å sitte inne og lese. For boktips og annen bibliotekinfo anbefaler vi at alle elever (og gjerne også foresatte) som har Instagram, følger @fuskbib.

Alle lærebøker er registrert på biblioteket, og utlån til elevene foregår digitalt ved skolestart. På denne måten har vi bedre oversikt over hvem som har hvilke bøker – også når skoleåret er over. Skolebøker som ikke leveres inn etter endt skoleår må erstattes. 

Inkluderende undervisning