Ordinær foreldrebetaling

Foreldrebetaling i barnehager reguleres av lov om barnehager med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Med hjemmel i forskriftens § 1 fastsetter Stortinget en maksimalgrense for en ordinær heldags barnehageplass, dvs. plass 5 dager pr. uke. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen fastsettes som et maksimalt månedsbeløp og årsbeløp, der årsbeløpet skal settes i forhold til betaling 11 måneder i året. 

Forskriften sier videre at foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud.

Det er barnehageeier som fastsetter foreldrebetalingen for de ulike oppholdsalternativene.

Informasjon om foreldrebetaling i de private barnehagene finner du på hjemmesiden til barnehagen, eventuelt ved å kontakte barnehageleder.

Informasjon om foreldrebetaling i kommunale barnehager finner du under linken «barnehage» under »prisregulativ» på denne siden.

Kostpenger

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager kan betaling for kost komme i tillegg til den ordinære foreldrebetalingen. Kostpengene skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene og fastsettes av barnehageeier.

Informasjon om kostpenger i kommunale barnehager finner du under linken «barnehage» under «prisregulativ» på denne siden.

 

Søskenmoderasjon

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager får familier som har mer enn ett barn i barnehage reduksjon i foreldrebetalingen. Reduksjonen er 30 % for andre barn, og fra 1.8.2023 innføres gratis barnehageplass for 3. barn eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Du får også reduksjon dersom søsken går i forskjellige barnehager i Ringsaker. Det er ikke nødvendig å søke for å ha rett til denne søskenmoderasjonen.

Felles informasjon om moderasjonsordninger for familier med lav inntekt

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager har regler om to moderasjonsordninger for familier/husholdninger med lav inntekt. Disse ordningene er søknadsbasert.

Du kan lese mer om de to ordningene og kriterier for å søke under overskriftene Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt og Fritak for foreldrebetaling i 20 timer for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt.

Sende søknad

For å søke om redusert foreldrebetaling eller fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke, må du benytte kommunens søknadsskjema og legge ved nødvendig dokumentasjon. Det er felles søknadsskjema for begge ordningene. Skjemaet finnes nedenfor, og heter «Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO». 

 

Om søknaden

 • Søker fyller ut søknaden og sendes kommunen elektronisk eller som post.
 • Barnehagen kan bistå søker med å fylle ut søknaden.
 • Dokumentasjon kan leveres i lukket konvolutt sammen med søknaden.
 • For å søke må du ha samme folkeregistrerte adresse som barnet ditt.
 • Ved flytting til annen kommune opphører vedtaket fra 1. i måneden etter flyttingen.
 • Hvis du er bosatt i Ringsaker og har barnehageplass i en annen kommune, sendes søknaden til rådmannen i Ringsaker, postboks 13, 2381 Brumunddal med bekreftelse på plassen fra barnehagens leder.
 • Dersom du har barnehageplass i Ringsaker og er bosatt i en annen kommune, må søknaden sendes bostedskommunen.
 • Dersom barnet bytter barnehage i løpet av vedtaksperioden, gjelder vedtaket i den første barnehagen ut oppsigelsestiden. Vedtaket gjelder i ny barnehage fra måneden etter oppsigelsestiden er ute forutsatt at denne ligger i Ringsaker. 
 • Søknadsfristen for barnehageåret 2023/2024 er satt til 1. juni 2023.
 • Det fattes vedtak for ett barnehageår. Du må derfor søke på nytt for hvert barnehageår, dersom du mener du er berettiget til fritak eller redusert foreldrebetaling etter disse ordningene.
 • Søknader som sendes inn etter 1. juni, vil bli løpende behandlet gjennom året. Søknader med tilstrekkelig dokumentasjon mottatt første halvdel i en måned, gis virkning fra den aktuelle måneden. Søknader med tilstrekkelig dokumentasjon mottatt andre halvdel av en måned, gis virkning fra neste måned. 
 • Dersom det mangler dokumentasjon til å kunne fatte vedtak om redusert betaling, gis søknaden virkning først fra det tidspunkt dokumentasjonen er tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak. 
 • Ved vesentlige endringer i familiens/husholdningens inntekt kan det søkes utenom ovennevnte frister.

Dokumentasjon

 • Som dokumentasjon skal siste års skattemelding(er) legges ved søknaden.
 • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig kapital- og personinntekter, plikter søker å opplyse om det ved søknad.
 • Dersom det ikke kan legges frem skattemelding, skal søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 
 • For mer detaljert informasjon om hva som regnes som inntekt, husholdning, annen dokumentasjon og muligheter for ny vurdering ved vesentlig og varig endring i inntekt vises det til forklaring til søknadsskjemaet. 

Klage

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage etter søknad om redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og avslag på fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt kan påklages til kommunens klagenemnd i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter mottatt vedtak. 

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt

Familier/husholdninger med lav inntekt kan søke om fritak for eller reduksjon i foreldrebetalingen. Det er forskrift om foreldrebetaling i barnehager, § 3, 3. ledd som regulerer denne ordningen. 

Dersom foreldrebetalingen for en barnehageplass utgjør med enn 6 % av husholdningens / familiens samlede inntekter, kan du søke om redusert foreldrebetaling. For å ha rett til redusert foreldrebetaling må du sende inn søknad sammen med dokumentasjon på husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

For familier/husholdninger som får et positivt vedtak på sin søknad, og som har yngre søsken, vil ordinær søskenmoderasjon på 30 % og 50 % settes ut fra månedsbetalingen for eldste barn.

 

Fritak for foreldrebetaling i 20 timer for 2-, 3-, 4- og 5-åringer for familier med lav inntekt

Familier/husholdninger med lav inntekt, under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget, kan søke om fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Det er forskrift om foreldrebetaling § 3, 7. ledd som regulerer denne ordningen. 

For å ha rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke må du sende inn søknad sammen med dokumentasjon på husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.  

Kommunen som barnehagemyndighet skal oppfylle rettigheten og bestemmer hvordan tilbudet organiseres for foreldre som velger kun å benytte et deltidstilbud på 20 timer. Dette gjelder hvordan tilbudet er fordelt på antall dager pr. uke, og antall timer pr. dag.

Foreldre som har oppholdstid over 20 timer per uke, får fratrekk for 20 timer dersom de er berettiget til dette etter søknadsbehandlingen. Dersom noen av de som har rett på fritak for 20 timer velger kun å benytte et heldagstilbud tilsvarende 20 timer, er tilbudet gratis. 

Oppsigelse av barnehageplass

Dersom du ønsker å si opp plassen, må det gjøres ved å logge inn i Barnehageportalen.

Barnehagene kan ha ulik oppsigelsesfrist. Informasjon om oppsigelsesfrist får du i barnehagen der du har plass.

Priser barnehageplass

Oversikt over prisene finner du på «Barnehage» under «Priser og gebyrer»