Individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

I samarbeid med foreldrene skal barnehagen tilrettelegge et godt barnehagetilbud med høy kvalitet for alle barn. Så langt det er mulig skal barnas individuelle behov ivaretas.

Det er noen barn som har ekstra utfordringer. For disse barna kan det være nødvendig med ekstra oppfølging og særskilt tilrettelegging. Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Vurderinger om tilrettelegging gjøres med bakgrunn i lov om barnehager, retningslinjer i kommunen, barnehagens kompetanse og i samarbeid med PP-tjenesten. 

Prioritet ved opptak til barnehageplass

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage etter barnehagelovens § 18. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Med sakkyndig instans menes de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunktet funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. 

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd, har også rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

Det er kommunen som har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

Spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager, § 31

Noen barn har større behov for hjelp og oppfølging enn det som er mulig innen barnehagens ordinære opplegg og ressurser. Etter barnehagelovens § 31 har barn under opplæringspliktig alder rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning. Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.

Etter barnehagelovens § 33 er PP-tjenesten sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. 

Det er du som forelder/foresatt som søker om spesialpedagogisk hjelp. Søknaden er samtidig et samtykke til at det utarbeides sakkyndig vurdering, fordi slik vurdering skal foreligge før det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehagelovens § 34.

Saksbehandling av søknaden foregår i nært samarbeid med barnehageleder i barnehagen der barnet ditt går og PP-tjenesten. Vedtaket skal bygge på tilrådingen i sakkyndig vurdering, og målet er at barnet ditt får et helhetlig godt tilbud med særskilte tiltak tilrådd av PP-tjenesten.


Les mer om PP-tjenesten

Tilrettelegging i barnehagen

I henhold til barnehagelovens § 2 skal barnehagen gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.
Dette betyr at alle barn har rett til et likeverdig barnehagetilbud uavhengig av alder og funksjonsnivå.
 
Noen barn har større behov for hjelp og oppfølging enn det som er mulig innen barnehagens ordinære opplegg og ressurser.
Barnehagelovens § 37 Barn med nedsatt funksjonsevne skal bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.
Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.
 
Barnehageleder skal vurdere om barnets behov for tilrettelegging kan ivaretas i det ordinære barnehagetilbudet, eller om det for eksempel er behov for å styrke bemanningen
deler av dagen for å innfri barnets rett til et egnet tilrettelagt barnehagetilbud. Tilrettelegging i smågrupper er ofte egnet som pedagogisk arbeidsmåte, og tildelte timer brukes
for å innfri barnets behov for oppfølging i gruppa, slik at barnet får nytte av å delta i det sosiale fellesskapet. Dersom det er behov for å søke tilrettelegging etter § 37 skal
barnehageleder informere foreldrene om hensikten med å søke ekstra tilrettelegging.
 
Søknad om tilrettelegging etter § 37 skal gjøres i et samarbeid mellom foreldrene og barnehageleder.
Vedlagt søknaden skal det ligge dokumentasjon på barnets reduserte funksjonsevne. Det skal innhentes samtykke fra foreldrene før eventuelle andre instanser kontaktes.

Kontakt PP-tjenesten

Her kan du lese mer om PP-tjenesten.