Når har jeg rett til barnehageplass?

Det er lovfestet rett til barnehageplass. Rettigheten gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av november dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket, 1. mars. Rettigheten er oppfylt når plass i kommunen er tildelt.

Det kan velges inntil fem barnehager. Det er et mål å få oppfylt så høyt ønske som mulig.

Hvis det ikke er mulig å gi tilbud i de barnehagene dere har søkt, kan det gis tilbud om plass i en annen barnehage uten ytterligere varsel på forhånd.

Kommunen oppfyller ovennevnte barnehagerett på tre måter:

1. Barnet får sitt første ønske oppfylt

2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt

3. Barnet får tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 16.

Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen.

Det gjøres oppmerksom på at når du har fått tilbud om plass i barnehage, har kommunen oppfylt sin plikt iht. lovfestet rett til barnehageplass. Dersom du/dere takker nei til dette tilbudet, vil ikke kommunen ha en plikt til å gi nytt tilbud ved dette opptaket.

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen. Søknaden vil bli vurdert ved eventuell ledig kapasitet.

Barn kan ha fått tilbud om en plass i barnehage som de foresatte ikke har søkt, fordi det ikke kan gis tilbud i omsøkt(e) barnehage(r). Dette for å ivareta kommunens plikt til å innfri lovfestet rett til barnehageplass, jf. lov om barnehager § 16.

Hovedopptaket skjer årlig etter søknadsfristen 1. mars, og det tildeles plasser som er ledige fra august. Nærmere avtale om oppstartsdato avtales med barnehagen. Det søkes om barnehageplass i private og kommunale barnehager i samme skjema. 

Å ha lovfestet rett til plass betyr at:

  • barn som fyller ett år innen utgangen av august har etter søknad rett på plass fra august.
  • barn som fyller ett år i september, har etter søknad rett til å få plass innen utgangen av september.
  • barn som fyller ett år i oktober, har etter søknad rett til å få plass innen utgangen av oktober.
  • barn som fyller ett år i november, har etter søknad rett til å få plass innen utgangen av november.

Hvis det ikke ønskes plass innen den måneden barnet fyller ett år, har ikke barnet lovfestet rett før ved neste hovedopptak. Tilbud avhenger da av om det er ledig plass der det søkes på det tidspunktet det ønskes plass. Av den grunn gis alle barn med lovfestet rett et tilbud om plass innen utgangen av måneden barnet fyller ett år, slik at søkere må ta et valg på om de ønsker tilbudet i henhold til lovfestet rett, eller vente til en eventuell ledig plass senere i barnehageåret.

Eksempel:

Barn født i september har lovfestet rett til plass innen utgangen av september det året barnet fyller 1 år, dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket, 1. mars. 

Det betyr at barnet får plass i en barnehage fra september, selv om det ikke alltid er mulig å imøtekomme foreldrenes høyeste ønsker (av de alternativene det søkes).

Dersom det ønskes plass senere i barnehageåret, gjelder ikke den lovfestede retten og tilbud avhenger om det er ledig plass. 

Foreldrebetaling gjelder fra oppstartdato. 

Hvordan søker jeg barnehageplass?

Barnehagesøknaden skal leveres elektronisk. Du kan søke om barnehageplass i Foreldreportalen for barnehage, skole og SFO.

Alle som ikke har barnehageplass i dag, må søke for neste barnehageår (plass fra 1.8.2024) innen fristen 1. mars, hvis det ikke allerede er lagt inn søknad om plass i 2024. Det gjelder også de som leverte søknad i 2023, med ønsket oppstart i løpet av 2023 og som ikke har fått tilbud.

Fødselsnummer (11 siffer) til foreldre/foresatte og barnet som det søkes om barnehageplass til må brukes. 

Er du folkeregistrert i Ringsaker kommune er det viktig at du logger deg inn via ID-porten før du søker om barnehageplass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Ringsaker kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.

Søk plass i flere barnehager

Det anbefales at du søker plass i inntil fem barnehager i prioritert rekkefølge der alternativ 1 tilsvarer den barnehagen du helst vil ha plass i og alternativ 5 tilsvarer den barnehagen du minst ønsker plass i.

Jeg har allerede registrert en søknad, men vil gjøre endringer på den. Hva gjør jeg?

Dersom du ønsker å gjøre endringer i en søknad som allerede er registrert, må du logge inn på søknaden ved bruk av ID-porten for å registrere endringer i barnehagesøknaden. Dette må gjøres før 1. mars dersom endringene skal bli med på behandlingen av søknader ved hovedopptaket.

Når får jeg svar på søknaden?

Du vil få svar på søknaden om barnehageplass i midten av mars. Du må logge inn i Foreldreportalen for barnehage, skole og SFO for å takke ja til plassen innen svarfristen.

Dersom du takker ja til barnehageplass i en annen barnehage enn barnet ditt går i nå, må du huske å logge inn i foreldreportalen og si opp den plassen du allerede har. 

Hvis det ikke er mulig å gi tilbud om barnehageplass i de barnehagene du har søkt, kan du få tilbud om plass i en annen barnehage uten ytterligere varsel på forhånd. 

Hva skal jeg gjøre dersom jeg har barnehageplass i dag, men ønsker plass i en ny barnehage?

Søkere som har plass, men som ønsker plass i annen barnehage, må legge inn ny søknad.

Søke om å endre plasstype i samme barnehage

Dersom du ønsker annen type plass i samme barnehage, gjøres det i Foreldreportalen for barnehage, skole og SFODu logger inn med ID-porten og får tilgang til å søke endret type plass. Du skriver inn ny type plass, dato du søker endret plass fra og bekrefter søknaden.

Søke barnehageplass i Ringsaker når jeg bor i annen kommune

Hvis du planlegger å flytte til Ringsaker, kan du søke barnehageplass før du flytter, selv om du bor i en annen kommune.

Skriv ønsket oppstartsdato i søknaden. Dersom du har ny adresse i Ringsaker, kan du skrive den under punktet «merknad».

Hvis du ikke vet adressa enda, kan du skrive tidspunkt for flytting til Ringsaker.
 
For å få plass i kommunal barnehage, må du være bosatt i Ringsaker ved oppstart i barnehagen.

Løpende opptak / plass gjennom året

Barnehager som har ledige plasser i løpet av året foretar opptak fortløpende. 
Her ser du oversikten over ledige barnehageplasser.

 

Ventelister, tildeling og avslag

Venteliste

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen. Søknaden vil bli vurdert ved eventuell ledig kapasitet.

Venteliste

Tildeling av og avslag på søknad om barnehageplass foretas ved at det fattes vedtak etter lov om barnehager med forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage og etter forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket skal være i samsvar med den enkelte barnehages opptakskriterier.  Søknadene blir vurdert etter de opplysninger som gis i søknaden.  Enkelte barnehager har flere søknader enn ledige plasser, noe som medfører at søkere gis andre tilbud enn første eller andre ønske, eventuelt gis avslag. Nærmere begrunnelse er vanskelig å gi av hensyn til personvern og taushetspliktBarn kan ha fått tilbud om en plass i barnehage som de foresatte ikke har søkt, fordi det ikke kan gis tilbud i omsøkt(e) barnehage(r). Dette for å ivareta kommunens plikt til å innfri lovfestet rett til barnehageplass, jf. lov om barnehager § 16.

Ventelister med søknad om barnehageplass i 2023 blir slettet i januar 2024. Hvis dere ikke allerede har barnehageplass/fått tilbud, må dere søke på nytt for neste barnehageår innen fristen 1. mars. Dette er ikke nødvendig hvis dere allerede har lagt inn søknad om plass med oppstart i løpet av 2024. 

Klagemulighet

Klagerett på vedtak om opptak i barnehage følger av lov om barnehager med forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, § 6: 

«Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker ikke får sitt første eller andre ønske oppfylt.
Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens § 18 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.»
 
Klagefristen er 3 uker etter mottatt svarbrev på søknad.  Klagen skal være skriftlig og framsettes for kommunen. Her må nevnes den avgjørelse som påklages, og den skal inneholde begrunnelse for klagen og den endring som ønskes.

Skjemaet  «Klage ved avslag på barnehageplass» som du finner nederst på denne siden.

Oppsigelse

Barnehageplassen beholdes fram til 31.7. det året barnet fyller 6 år. Dersom du ønsker å si opp plassen før dette, må det gjøres ved å logge inn i Foreldreprortalen for barnehage, skole og SFO.

Barnehagene kan ha ulik oppsigelsesfrist. Informasjon om oppsigelsesfrist får du i barnehagen der du har plass.

Spørsmål?

Ønsker du mer informasjon om den enkelte barnehage, kontakt barnehageleder. 

Har du spørsmål vedrørende din barnehagesøknad?
Kontakt kommunen på e-post eller telefon 62 33 50 00