Om tjenestsen

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.

Når et barn har behov for det på grunn av forholdene i hjemmet, eller det er andre særlige grunner til at barnet trenger barneverntiltak, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

 

Mer om tiltakene

Foreldretrening - PMTO
Foreldrekurs - "De utrolige årene"
TIBIR - Tidlig innsats for barn i risiko, tibir-rådgivning til foreldre
COS-P – Circle of Security Parenting – veiledning i gruppe eller individuelt
Marte Meo – samspillsveiledning for foreldre til mindre barn
ICDP – International Child Development Program – foreldreveiledning med bevisstgjøring på barnets behov og egne foreldrestrategier
MST – Multisystemisk terapi for ungdomsforeldre ved antisosiale atferdsproblemer
Oppfølging- og losfunksjon for ungdom – når ungdom i alder 14 – 18 år står utenfor, eller står i fare for å havne utenfor, skole og arbeid. Tiltak fra Ungdomskontakten, kontakt Ungdomskontakten
TIUR – Tidlig intervensjon ungdom og rus. Tiltak fra Ungdomskontakten.