Trygghet og omsorg

Barnehagenes innhold er allsidig og variert og bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Omsorg, lek og læring settes i fokus. 

Barnehagenes utforming støtter barns muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge omgivelser.

Lek og læring

Fra barna begynner i barnehagen rundt ettårsalderen og til de går ut som kommende førsteklassinger gjennomgår de en enorm utvikling. 

Barnas behov endrer seg gjennom barnehagetiden, og vi ser at etterhvert som barna vokser, øker også nysgjerrigheten og lærelysten. 

For å imøtekomme barnas behov og videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet har vi felles satsingsområder som gjelder for alle barnehagene i kommunen. I tillegg arbeider den enkelte barnehage med egne utviklingsområder.

Barnets matematiske kompetanse

Gjennom satsingen på tidlig innsats og økt læringsutbytte har vi felles kommunale målsettinger innen antall, rom og form og engelsk. Vi ønsker å utvikle barnas matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. 

Barnets språklige kompetanse

Å legge til rette for gode språkmiljø for alle barn er viktig for å utvikle barnas språk og støtte språkutviklingen. Felles kommunale målsettinger bidrar til et likeverdig tilbud uavhengig av hvilken barnehage de går i. Videre vil vi bidra til at barna opplever glede i å lære et nytt språk ved å bruke engelsk i barnehagehverdagen.

 

Barnets digitale kompetanse

Barna møter nye utfordringer gjennom bruk av IKT og digitale verktøy. Iverksatte tiltak for å styrke barns psykiske helse og videreutvikle barnehagene som gode omsorgs-, leke- og læringsmiljø bidrar til å forebygge mobbing og skape gode relasjoner.