Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foresatte som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet ved skolen. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som forkortes Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU. På Furnes ungdomsskole består det av alle foreldrekontaktene, men kan også være sammensatt på andre måter. FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU er foresattes talerør ovenfor skolen. FAU skal, på tvers av klassene, arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, og medvirke til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

 

Kontaktinfo skoleåret 2019-2020

Leder: Toril Skogsrud - e-post toril.skogsrud@gmail.com

Nestleder, styremedlem og natteravnkoordinator: Jill Rønningen

Styremedlem og kasserer: Karl Otto Oppegård

Styremedlem og sekretær: Narve Solvoll

 

Årsmøte i FAU avholdes 8. september 2020. Oppdatert styre vil publiseres etter denne datoen.

Samarbeidsutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget er skolens høyeste samarbeidsorgan. Skolemiljøutvalget skal bidra til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som handler om skolemiljøet. På Furnes ungdomsskole møtes skolemiljøutvalget ca. tre ganger pr. halvår og bidrar blant annet aktivt inn mot skolens arbeid med skolevurdering. Rådets representanter er skoleleder, fau-leder, en foreldrerepresentant, en representant fra andre ansatte, eelvrådsrepresentant (lærer) ,  to elever fra elevråd og en politiker.

Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet består av en representant fra hver klasse, som utgjør ca 12 personer. I tillegg kommer elevrådsstyret somt eller 6 personer. Elevrådet tar opp aktuelle saker som kommer fra elever og bringer dem videre i systemet.

Noen ganger i året arrangeres grilling av pølser i midttimen. Elevrådet arrangerer nyttårsballet, som er en av de største hendelsene i året. Det arrangeres også en fest for 7. klasse. Dette er en fest for neste års 8. trinn som skal begynne på FUSK. Hensikten med dette er at elevene skal bli bedre kjent med sine nye klassekamerater.