Vurdering av særlig tyngende omsorgsarbeid

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

 • Utføres omsorgsarbeidet overfor person som søker har omsorgsplikt for (mindreårig barn)?
 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir
 • hva er vanlig omsorgsplikt for jevnaldrende barn, og hva ligger utenfor?

Avlastning i institusjon

Avlastning ved Ringsaker avlastningssenter er et døgnbasert tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser.

Ringsaker avlastningssenter ble åpnet i november 2015, og er et godt tilrettelagt bygg for tjenesten. Vi tilbyr døgnbasert avlastning til 30 familier på senteret. Aldersspennet på barna er pr. i dag fra 6-18 år med hovedvekt på barn og unge i skolealder. Vi har også pr d.d 2 leiligheter som er egnet for barn og ungdom som ikke kan ønsker å være sammen med andre i stor grad.

Brukergruppen hos oss har sammensatte utfordringer i forhold til fysisk, somatisk og/eller psykisk helse.

Kjøp av tjenester fra private tilbydere

Ringsaker kommune har ramme avtale med 9 private tilbydere sammen med 5 nabokommuner. Dette er tilbydere av avlastning for barn og unge som kan benyttes dersom kommunen selv ikke kan tilby forsvarlige tjenester.

Privat avlastning

Privat avlastning er et tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten kan gis timebasert på ettermiddagstid, i helg eller som døgnavlastning i private hjem.

 

Vil du bli privat avlaster

Som avlaster bygger du nære relasjoner, samtidig som du får arbeidserfaring. Det er givende å gi av sin tid til noen som trenger det, samtidig som det er en glede å bli kjent med et annet menneske gjennom felles aktiviteter. Avlastning kan være at barnet enten blir en del av din egen familie en helg i måneden, eller at dere reiser ut på forskjellige aktiviteter og skaper gode øyeblikk.

 • Du må være over 18 år og levere utvidet politiattest.
 • Ønske om å gjøre noe meningsfullt for andre.
 • Er trygg på voksenrollen og kan sette tydelige grenser.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter.

Som privat avlaster blir du fast ansatt i Ringsaker kommune. Avlasterne jobber utfra arbeidsmiljøloven med unntak festet i egen særavtale for avlastere. Avlastere er viktige støttespillere for kommunen, og det er mulig å jobbe som avlaster selv om du har 100 % stilling fra før

For mer informasjon ta kontakt med enheten

Hvordan søker jeg om avlastningstjenester

Du søker elektronisk gjennom kommunens nettside.Søk på tjenester

Ved behov kan Enhet for tjenestetildeling og samordning kontaktes på tlf: 96 94 26 84, postmottak.tildeling@ringsaker.kommune.no