Planlegger du et arrangement?

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende brannvesenet en melding (Brann- og eksplosjonsvernloven § 7).Ved store arrangementer og festivaler må du melde fra senest fire uker før.

Dette må søknaden inneholde:

 • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse og hvem som er ansvarlig.
 • Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
 • Beskrivelse av bygningens/områdets utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, som alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
 • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet, samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
 • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde osv.) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.
 • Prosedyrer for evakuering.
 • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring/øvelse osv.
 • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i bygning/område.
 • Bruk av brannfarlig vare. (Ved bruk av pyroteknisk varer må det sendes søknad).
 • Store arrangementer og arrangementer med økt risiko for brann må meldes til brannvesenet i god tid – minst henholdsvis fire eller åtte uker.

Les mer om brannsikkerhet  på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Send din søknad 

Planlegger du overnatting?

Har du planer om å benytte lokaler til midlertidig overnatting som normalt ikke er overnattingssted, må du melde fra til brannvesenet. 

Eksempler på lokaler som krever søknad:

 • Skoler
 • Barnehager
 • Samfunnshus
 • Kirker
 • Andre offentlige bygg
 • Søknaden bør sendes minimum to uker før overnattingen skal skje.

Etter at meldingen er mottatt vil avsender få en bekreftelse på at meldingen er registrert og leder for nærmeste brannlag vil bli orientert.
Dersom et lokale skal endres til et overnattingssted, eller kombinasjon av et annet formål og overnattingssted må det fremmes søknad om bruksendring i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d.

Søknadsskjema finner du her.

Send søknaden til vårt e-postmottak