Planlegger du et arrangement?

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende brannvesenet en melding (Brann- og eksplosjonsvernloven § 7).Ved store arrangementer og festivaler må du melde fra senest fire uker før.

Dette må søknaden inneholde:

 • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse og hvem som er ansvarlig.
 • Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
 • Beskrivelse av bygningens/områdets utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, som alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
 • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet, samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
 • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde osv.) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.
 • Prosedyrer for evakuering.
 • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring/øvelse osv.
 • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i bygning/område.
 • Bruk av brannfarlig vare. (Ved bruk av pyroteknisk varer må det sendes søknad).
 • Store arrangementer og arrangementer med økt risiko for brann må meldes til brannvesenet i god tid – minst henholdsvis fire eller åtte uker.

Les mer om brannsikkerhet  på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Send din søknad 

Planlegger du overnatting?

Har du planer om å benytte lokaler til midlertidig overnatting som normalt ikke er overnattingssted, må du melde fra til Alarmsentral Brann Innlandet.

Eksempler på lokaler som krever søknad:

 • Skoler
 • Barnehager
 • Samfunnshus
 • Kirker
 • Andre offentlige bygg
 • Søknaden bør sendes minimum to uker før overnattingen skal skje.

Etter at meldingen er mottatt vil avsender få en bekreftelse på at meldingen er registrert og leder for nærmeste brannlag vil bli orientert.
Dersom et lokale skal endres til et overnattingssted, eller kombinasjon av et annet formål og overnattingssted må det fremmes søknad om bruksendring i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d.

 

Send din søknad på nettstedet Alarmsentral Brann Innlandet

 

 

 

Vilkår for overnattingen

Bygningen overnattingen skjer i, skal ha eget brannalarmanlegg, evt. seriekoblede røykvarslere og merkede rømningsveier. 
 

Utleier må sørge for at leietaker er gjort kjent med rømningsveier, lagring i rømningsveier, brannalarmanlegg og slokkeredskap. Leietaker har ansvar for å informere voksne som skal være til stede, samt nattevaktene.

 

 • Det skal være tilgang til telefon for bruk i en nødssituasjon.
   
 • Er det spesielle momenter i den interne branninstruksen, skal dette gjøres kjent.
   
 • Alle skal kjenne til rømningsveiene fra området og hvor brannslokkeredskapene er plassert.
   
 • De skal lages navnelister over alle de som overnatter i bygningen.
   
 • Den som er ansvarlig for overnattingen skal inspisere bygningen med spesiell tanke på̊ brann og sikring av rømningsveier ca. en time etter at alle har gått til ro,  og ellers etter behov.
   
 • Ved brann skal bygningen rømmes. Man skal, om mulig, sørge for at alle er kommet ut av bygningen og kontrollere dette med en opptelling. Etter opptelling skal gruppen holdes samlet og brannvesenet underrettes om situasjonen ved ankomst.
   
 • Dersom det er mulig, skal man forsøke å slokke brannen med tilgjengelig slokkemiddel.
   
 • Det stilles krav om våken nattevakt
   
 • Leietakere skal informeres om bruken av bygningen som overnattingssted.

 

Melding sendes i god tid før overnatting skjer. Send din søknad på nettstedet Alarmsentral Brann Innlandet