Installasjon av ildsted i bolig

Installasjon av ildsted i bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiervesenet). Meldeskjema skal være ferdig utfylt og signert av montør. Behold originalen i huspermen og send en kopi til ditt lokale brannvesen. Feiervesenet foretar ikke kontroll av installasjon av ildsted.

NB! Dersom ildsted og ny skorstein skal monteres samtidig, eller i bolig under oppføring, er ildstedet søknadspliktig som en del av fyringsanlegget. 

Meldeskjema finner du her.

Rehabilitering, riving og oppføring av skorstein

Oppføring av skorstein er søknadspliktig. I nye byggverk vil skorstein være en del av byggesaken som behandles av Byggesakskontoret (kart og byggesak). I eksisterende byggverk er det feieravdelingen ved Ringsaker Brannvesen som behandler søknader om rehabilitering og ny oppføring av skorstein.

Rehabilitering av skorstein, oppføring av ny skorstein og rivning av skorstein er søknadspliktig etter Plan og Bygningsloven §§ 20 -1. bokstav f,20-2,20-3. Dette gjelder ikke skorstein som rives og gjenoppbygges over tak, da dette går som reparasjon.

Fremdrift ved søknad:

  • Søker/utførende for tiltaket sender inn søknad.
  • Feiervesenet behandler søknad.
  • Når søker har mottatt igangsettingstillatelse - kan tiltaket igangsettes.
  • Søker sender søknad om ferdigattest med utfylt sjekkliste når tiltaket er fullført. 
  • Feiervesenet behandler søknad, og ferdigattest kan utstedes.
  • Tiltaket kan tas i bruk når ferdigattest foreligger søker/tiltakshaver.
  • Behandlingstid 1 - 3 uker under forutsetning at all nødvendig dokumentasjon foreligger.

Søknadsskjema for oppføring og rehabilitering av skorstein 

Skjema for ferdigattest

Innsending og innlevering av skjema

Moelv Brannstasjon, Bettavegen 24, 2390 Moelv
eller på e-post til postmottak.brann@ringsaker.kommune.no