Oljetank med mineralolje er nå forbudt

1. januar 2020 ble det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Nedgravde oljetanker som ikke er konvertert til biobrensel, regnes som tatt ut av bruk, og skal fjernes. Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje eller biofyringsparafin. Du finner råd og hjelp til alternative oppvarmingskilder hos oljefri.no og enova.no.

Forurenset grunn – grunneiers ansvar

Det er grunneier som har ansvar for å undersøke om grunnen er forurenset.
 

 • Det er også eiers ansvar å få kartlagt hvilket omfang forurensningen eventuelt har, og hvilke konsekvenser forurensningen har for miljøet.  
   
 • Dersom undersøkelser viser at det er forurensning i grunnen, må det tas flere prøver for å kartlegge eventuelle konflikter mellom brukerinteresser og miljøhensyn. 
   
 • Dersom grunnen er forurenset, skal det lages en tiltaksplan som gir oversikt over planlagte tiltak. Denne planen skal godkjennes av kommunen. Selv om kommunen har godkjent planen, er det grunneier som har ansvaret for at tiltakene som utføres er tilstrekkelige og i samsvar med lovverket. 

Mer om dette kan du lese i Forurensningsforskriften kap.2.

 

Dette gjelder etter oppstartet arbeid på stedet

 • Hvis det først oppdages forurensning i grunnen eller mistanke om forurensing etter at arbeidet i grunnen har startet opp, skal alt arbeid på stedet stanses straks. Dette for å unngå at forurensningen kan spre seg videre i terrenget. 
   
 • Grunneier har plikt til å gjennomføre undersøkelser av terrenget i henhold til lovverkets § 2-4. Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset, inntrer pliktene etter § 2-5 og § 2-6.
   
 • Plikten til å stanse arbeidet etter denne bestemmelsen gjelder ikke tiltak som er nødvendige for å redusere eller stanse forurensning eller fare for dette. 
   
 • Sjekk om det er registrert forurensning på den aktuelle eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase

 

Spørsmål angående forurenset grunn kan rettes til teknisk drift på e-post postmtk@ringsaker.kommune.no

Slik finner du ut om du har en oljetank på eiendommen

oljefri.no finner du tips til hvordan du går frem for å finne ut om du har en oljetank på din eiendom.

Slik fjerner du en oljetank

Før fjerning må tanken tømmes og renses. Dette bør gjøres av et firma som har kompetanse på tømming og rens av tank. Etter tanken er renset får du et dokument fra firma som har utført jobben.

Når tanken er tømt og renset kan du selv eller et firma grave den opp og levere den til en godkjent gjenvinningsstasjon. Vi anbefaler at du bruker et kvalifisert firma, som kjenner forurensningsloven. Hvis du gjør det selv må du følge forurensningsloven §7.

Påfyllings- og lufterør skal fjernes, flatklemmes eller plomberes før oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilfylling.

Tanken kan leveres på en gjenvinningsstajon som eksempel, Stensli gjennvinning eller Heggvinn. Du må ofte vise frem dokumentasjon på at tanken er avgasset og tømt for olje. Uten dokumentasjon kan du risikere å ikke få levert tanken. Tanken må være helt tom ved levering. Vi anbefaler at du deler tanken i to om du har mulighet for det.

Fyll ut registreringsskjema og send dokumentasjon til Ringsaker brannvesen

Registreringsskjema

Du må fylle ut registreringsskjema slik at vi får oversikt over status for din oljetank.

Fyll ut registreringsskjema her

 

Innsending av dokumentasjon etter fjerning av tank

Dersom tanken din blir fjernet etter at registreringsskjema er sendt inn, må du levere dokumentasjon på at tanken er tømt for olje, renset og gravd opp. 

Dokumentasjon kan være:

 • Kvittering eller rapport fra saneringsfirma
 • Kvittering fra godkjent avfallsmottak
 • Bilder av graveprossessen.

I mange tilfeller vil firmaet som har utført arbeidet sende inn dokumentasjon, men det er du som eier av oljetanken som er ansvarlig for at dette blir gjort.

Søke om å la tanken ligge

Du kan søke om å få tillatelse til at tanken bli liggende, dersom den for eksempel ligger under en bærende konstruksjon. I noen få tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanker som er tatt permanent ut av bruk, ikke graves opp, men i stedet rengjøres og fylles med rene løsmasser som sand, grus eller lignende.

Du kan søke om tillatelse til å la tanken bli liggende i skjemaet «Registrering av oljetanker» lengre ned på denne siden. Søknaden må inneholde en beskrivelse av tankens plassering og utfordringene med å grave den opp. Med søknaden må du legge ved beskrivende bilder som viser hvor tank, samt påfyllings- og lufterør er plassert. Du kan også legge ved byggetegninger, eller annen dokumentasjon som viser at tanken ligger i konflikt med bygningsmasse, dersom du har dette.

Dersom vi ser at søknaden er mangelfull vil vi be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel ytterligere bilder, kostnadsoverslag på fjerning osv. Brannvesenet vil i alle tilfeller foreta en befaring ved eiendommen før behandling av søknaden.

Lekkasje fra oljetank

Ved lekkasje fra oljetanken må du først ringe Brann- og redningsetaten på telefonen 110. 
Deretter må du gi beskjed til forsikringsselskapet ditt og høre om de dekker skadene.
Til slutt må du kontakte et skadesaneringsfirma som har kompetanse på opprydning av oljelekkasjer (forsikringsselskapet hjelper ofte til med dette).

Rapport på at tanken er fjernet og forurensede masser er levert til godkjent mottak skal sendes på e-post til: postmottak.brann@ringsaker.kommune.no

Ditt ansvar som eier av oljetank

Som eier av en nedgravd oljetank med bioolje, har du plikt til å unngå lekkasje og forurensing. Dette betyr at du alltid må sørge for at den nedgravde oljetanken er i tilfredsstillende stand. Som eier er du også ansvarlig for å gi beskjed til kommunen om at du har en oljetank på eiendommen din, og å si om den blir tatt ut av bruk, gravd opp, eventuelle lekkasjer og lignende.

Selv om du har fått tillatelse til å la tanken ligge, er du ansvarlig om det senere oppdages lekkasje.

Mer informasjon om eiers ansvar:
Forurensingsloven § 7
Forurensningsforskriften § 1-9

Tilstandskontroll

Du som eier en tank er ansvarlig for at det gjennomføres regelmessige tilstandskontroller av oljetanken. Dette gjelder uansett størrelsen på tanken. Tilstandskontroll skal gjennomføres av firma som er godkjent av kommunen.

Hvor ofte tanken må kontrolleres avhenger av materialet:

 • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
 • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang 2 år etter nedgravingen og etter 30 år.
 • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Støtte til nye oppvarmingsløsninger

Enova gir tilskudd til et utvalg av varmeløsninger som kan redusere energibruk og klimagassutslipp. De gir ikke lenger tilskudd til selve saneringen av oljefyringsanlegget/oljetanken.

Les mer om støtte hos Enova.no