Plan for utdeling av jodtabletter ved atomhendelse

Ringsaker kommune følger anbefalinger fra Kriseutvalget for atomberedskap dersom en atomhendelse skulle inntreffe, og deler ut jodtabletter til befolkningen fra 0-18 år samt til gravide og ammende dersom det skulle oppstå behov for det. Rådet om å ta jod vil gå ut fra de sentrale myndigheter. 

Dersom kommunen får råd om å dele ut jod tabletter, vil utdelingen skje ved følgende skoler:

  • Furnes ungdomsskole, Furnes 
  • Fagerlund barneskole, Brumunddal 
  • Moelv barneskole, Moelv 
  • Nes barneskole, Nes 
  • Brøttum barne- og ungdomsskole, Brøttum

Foresatte henter ut tabletter ved skolen som ligger nærmest deres folkeregistrerte adresse. Dersom varselet kommer mens barna er på skolen eller i barnehagen, vil de foresatte bli bedt om å hente barna hjem. Barna blir ivaretatt på skolen eller i barnehagen til foreldrene kan hente dem. 

 

Informasjon om jodtabletter

Info om jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Les mer om jodtabletter og hvorfor ta jodtabletter her:

Jodtabletter ved atomulykker (dsa.no)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Ringsaker kommune vil konsekvent følge nasjonale myndigheters råd, anbefalinger og tiltak også på dette området.

Statsforvalteren i Innlandet og atomberedskap

Atomberedskapen involverer myndigheter både på sentralt, regionalt og lokalt nivå, og er opprettet for å stille ekspertise til rådighet når det inntreffer en atomhendelse. Organiseringen gjør det mulig å hurtig kunne iverksette tiltak for å minimere konsekvenser og beskytte liv, helse, miljø og samfunnsinteresser forøvrig.

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren er det regionale leddet for det sentrale kriseutvalget for atomberedskap, og skal gjennom tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet atomberedskapsplanverk. I forbindelse med en atomhendelse skal Statsforvalteren sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnende tiltak regionalt og lokalt.

Atomberedskapsutvalget

Atomberedskapsutvalget (ABU) består av medlemmene i fylkesberedskapsrådet. Utvalget skal gjennom koordinering, tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet planverk. ABU har som oppgave å samordne og koordinere iverksettelse og oppfølgning av sentralt vedtatte tiltak under atomhendelser.

Les mer om atomberedskap hos Statsforvalteren i Innlandet

Ukraina – atomsikkerhet og -beredskap

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene.

Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon.

Les mer om atomsikkerhet og Ukraina på sidene til dsa.no

Mattilsynet - radioaktivitet og atomberedskap

Mattilsynet har sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Kriseutvalget, gått gjennom tiltak som kan være aktuelle i Norge ved et utslipp. 

Radioaktivt nedfall i våre områder kan føre til forurensning av norske matvarer og drikkevann.

Les mer hos radioaktivitet hos Mattilsynet